Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoilta kysyttiin lukuvuonna 2021–2022 palautetta Study Group -tuutoroinnista. Yhteensä 182 opiskelijaa vastasi kyselyyn. Vastauksista kävi ilmi, että tämän tyylisestä tuutoroinnista on ollut apua opintojen aikana. Opintoihin liittyvien ajankohtaisten asioiden läpikäynti säännöllisesti oman opettajatuutorin ja opiskelukavereiden kanssa auttoi matkalla kohti valmistumista. Muilta saatu kannustus ja tunne siitä, että tarvittaessa on joku jolta kysyä, tuki opiskelijoita.

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hankkeessa kerättiin lukuvuoden 2021–2022 aikana Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden kokemuksia ja mielipiteitä Study Group -tuutoroinnista [1]. Kyselyt, joita tehtiin kaikkiaan kolme, toteutettiin sähköisinä Webropol-kyselyinä. Kyselyistä saadun tiedon ja ideoiden avulla Study Group -tuutorointia pyritään kehittämään edelleen.

Syksyllä 2021 tietoa kerättiin kahdelta päiväopiskelijaryhmältä. Kevään 2022 kyselyyn osallistui opiskelijoita neljästä monimuotoryhmästä. Kevään 2022 aikana toteutettiin myös toinen kysely, jossa tietoa kerättiin keväällä 2019 Study Group -tuutoroinnin pilottiryhmänä toimineelta opiskelijaryhmältä. Ryhmä oli toiminut pilottiryhmänä, kun mallia on ensi kertaa alettu soveltaa Oamkissa. Tällä kyselyllä haluttiin selvittää, miten jo valmistumisvaiheeseen ehtineet ”Study Group -tuutoroinnin pioneerit” kokivat tuutorointi-menetelmän toimivuuden. Taulukossa 1 on esitetty kyselyiden vastaajamäärät ja vastausprosentit.

TAULUKKO 1. Kyselyihin vastanneiden määrät.

Ryhmä Kyselyn ajankohta Ryhmän koko Kyselyyn vastanneiden lukumäärä Vastausprosentti ryhmittäin Vastausprosentti koko kysely
LIK21SPY Syksy 2021 43 27 63 % 65 % 
TIK21SP Syksy 2021 67 44 66 % 
LIK22KMT Kevät 2022 38 11 29 % 36 % 
SAI22KM Kevät 2022 48 13 27 % 
TIK22KM Kevät 2022 87 55 63 % 
TVT22KMO Kevät 2022 93 18 19 % 
TIK19KM Kevät 2022 44 14 32 % 32 % 


Kerätystä tiedosta saatujen perusraporttien tarkastelujen lisäksi aineistoissa suoritettiin vertailuja eri taustamuuttujien suhteen (esimerkiksi opiskeluryhmä, sukupuoli, perheellisyys, aiempi koulutus ja oman Study Group -ryhmän koko). Haluttiin selvittää, löytyykö Study Group -tuutorointiin liittyvissä kokemuksissa eroja eri ryhmien välillä. Vertailuissa huomioitiin kuitenkin se, ettei vastaajia voitu tunnistaa ja luvattu anonymiteetti säilyi.

Kerättyjen aineistojen perusteella sukupuolella tai koulutustaustalla (lukio tai ammatillinen perustutkinto) ei havaittu olevan vaikutusta siihen, mitä vastaajat ajattelivat Study Group -tuutorointiin liittyvistä asioista. Vastaajat olivat hyvin samanikäisiä, eikä näin ollen iänkään nähty vaikuttavan annettuihin vastauksiin. Vain muutamilla vastaajilla oli aiempaa kokemusta Study Group -tuutoroinnista. Perheellisiä vastaajista oli niin pieni osa, ettei vertailuja perheellisten ja perheettömien välillä voitu tehdä.

Sen sijaan sillä, missä vaiheessa opiskelijat jaettiin Study Groupeihin, oli vaikutusta siihen, kuinka hyvin opiskelijat kokivat ystävystyneensä oman Study Groupinsa jäsenten kanssa (kuvio 1). Syksyn 2021 kyselyyn vastanneissa kahdessa ryhmässä oli noin kahden viikon aikaero ryhmien muodostamisessa. Ne opiskelijat, jotka jaettiin aikaisemmin Study Groupeihin, kokivat saaneensa paremmin uusia kavereita omasta Study Groupistaan kuin ne opiskelijat, jotka jaettiin Study Groupeihin vasta muutamaa viikkoa myöhemmin.

Kuviosta käy ilmi, että TIK-ryhmän opiskelijoista hieman yli 60 % ja LIK-ryhmän opiskelijoista alle 10 % oli tutustunut paremmpin oman Study Group -ryhmän jäseniin kuin muihin opiskelijoihin.
KUVIO 1. Tutustuminen oman Study Group -ryhmän jäseniin (syksyllä 2021 tehty kysely).

Opiskelijoilta kysyttiin yhteydenpidosta oman Study Group -ryhmänsä kanssa. Kun verrattiin syksyllä kerätyn aineiston (päiväopiskelijat) ja keväällä kerätyn aineiston (monimuoto-opiskelijat) vastauksia, huomattiin, että päiväopiskelijoiden yhteydenpito oli hieman aktiivisempaa kuin monimuoto-opiskelijoilla (kuvio 2). Noin puolet kyselyihin vastanneista piti yhteyttä oman Study Group -ryhmänsä jäseniin vähintään kerran viikossa, moni jopa päivittäin.

Kuviosta käy ilmi, että monimuoto-opiskelijoista lähes päivittäin oman Study Group -ryhmän jäseniin piti yhteyttä opintojen ulkopuolella noin 21 %, kerran viikossa 30 %, harvemmin kuin kerran viikossa 25 % ja ei koskaan 24 %. Päiviopiskelijoista lähes päivittäin yhteyttä piti 14 %, noin kerran viikossa noin 44 %, harvemmin kuin kerran viikossa 34 % ja ei koskaan 8 %.
KUVIO 2. Yhteydenpito oman Study Groupin jäseniin.

Yhteydenpito on helppoa useiden tarjolla olevien sovellusten avulla. WhatsApp, Teams ja Discord olivat yleisimmät käytetyistä sovelluksista (kuvio 3). Jopa 80 prosenttia vastaajista kertoi saaneensa apua omalta ryhmältään opintoihin liittyvien tehtävien, esimerkiksi ohjelmointitehtävien, teossa.

Puhekupla, jossa tekstit: WhatsApp, Discord, Teams, Zoom, Telegram, Snapchat, Hackplan, Github ja sähköposti.
KUVIO 3. Yhteydenpidossa käytetyt sovellukset (kevään 2022 kysely).

Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan taulukossa 2 esitettyjen asioiden tärkeyttä. Tärkeimpänä Study Group-tuutoroinnissa koettiin ajankohtaisten, opiskeluun liittyvien asioiden käsittely.

TAULUKKO 2. Study Group -tuutoroinnissa käsiteltävien asioiden tärkeys.

 Syksy 2021
(n = 71)
  Kevät 2022
(n = 97)
  
  Erittäin tärkeääJonkin verran tärkeäEi lainkaan tärkeäErittäin tärkeääJonkin verran tärkeäEi lainkaan tärkeä 
Ajanhallinta (esimerkiksi Outlook-kalenterin käyttö)34 %55 %11 %33 %57 %10 %
Opiskelutaidot65 %32 %3 %45 %53 %2 %
Ryhmätyötaidot69 %28 %3 %53 %39 %8 %
Viestintätaidot (esimerkiksi Teamsin käyttö)45 %45 %10 %45 %48 %7 %
Ajankohtaiset opiskeluun liittyvät asiat86 %14 %0 %80 %19 %1 %


Avoimessa palautteessa opiskelijat toivoivat Study Group -tapaamisiin vapaamuotoista juttelua opintoihin ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Ryhmätyötaitojen opiskelua toivottiin myös.

Sekä syksyn 2021 että kevään 2022 opiskelijoille esitettiin lähes samat, taulukoista 3 ja 4 löytyvät väittämät. Mielipiteet jakautuivat molemmissa kyselyissä hyvin samanlaisesti. Study Group -tuutoroinnin järjestämiseen oltiin pääosin tyytyväisiä. Tämä kävi ilmi myös vapaasta palautteesta. Eräässä palautteessa todettiin kuitenkin näin:


Osalla ryhmät eivät ole olleet niin toimivia. Kuunnellessa muiden parempia kokemuksia opiskelijan ulkopuolisuuden tunne voi korostua, ellei ole saanut vastaavia kokemuksia SG-ryhmän ulkopuolelta.

TAULUKKO 3. Study Group -tuutorointiin liittyvien väitteiden vastausjakauma (syksy 2021, n = 71, päiväopiskelijat).

  Täysin samaa mieltäJonkin verran samaa mieltäJonkin verran eri mieltäTäysin eri mieltäEn osaa sanoa 
SG-ryhmän koko on sopiva56 %41 %3 %0 %0 % 
Olen tyytyväinen oman SG-ryhmäni kokoonpanoon55 %34 %10 %1 %0 % 
SG-tuutorointiajankohdat ovat olleet sopivia49 %42 %9 %0 %0 % 
Sain ensimmäisessä SG-tuutortapaamisessa hyödyllistä tietoa42 %48 %7 %0 %3 % 
SG-tuutortapaamiset onnistuivat hyvin verkossa69 %24 %7 %0 %0 % 
Oli hyvä, että tavattiin ensimmäisellä kerralla kasvotusten65 %15 %10 %0 %10 % 
Aikaa SG-tuutortapaamisille oli riittävästi58 %27 %15 %0 %0 % 
SG-tuutortapaamisia oli sopivin väliajoin55 %35 %9 %1 %0 % 
Sain helposti tiedon SG-tuutortapaamisista71 %28 %1 %0 %0 % 
Tapaamisten sisältö oli tarkoituksenmukainen63 %30 %4 %0 %3 % 


TAULUKKO 4. Study Group -tuutorointiin liittyvien väitteiden vastausjakauma (syksy 2021, n = 97, monimuoto-opiskelijat).

  Täysin samaa mieltäJonkin verran samaa mieltäJonkin verran eri mieltäTäysin eri mieltäEn osaa sanoa
SG-ryhmän koko on sopiva67 %27 %4 %2 %0 %
Olen tyytyväinen oman SG-ryhmäni kokoonpanoon57 %31 %7 %2 %3 %
SG-tuutorointiajankohdat ovat olleet sopivia59 %31 %5 %2 %3 %
Sain SG-tuutortapaamisissa hyödyllistä tietoa55 %33 %7 %0 %5 %
SG-tuutortapaamiset onnistuivat hyvin verkossa73 %21 %3 %0 %3 %
Olisi hyvä tavata oma SG-ryhmä aluksi kasvotusten32 %26 %20 %8 %14 %
Aikaa SG-tuutortapaamisille oli riittävästi62 %27 %6 %1 %4 %
SG-tuutortapaamisia oli sopivin väliajoin56 %31 %9 %1 %3 %
Sain helposti tiedon SG-tuutortapaamisista69 %19 %7 %3 %2 %
Tapaamisten sisältö oli tarkoituksenmukainen55 %32 %7 %0 %6 %
On hyvä idea tehdä SG-ryhmän kanssa eri opintojaksojen ryhmätöitä61 %26 %3 %3 %7 %


Lopuksi muutamia nostoja ”pioneeriryhmän” kyselystä keväältä 2022. Tähän kyselyyn vastaajat ovat jo valmistuneita tai kohta valmistumassa olevia opiskelijoita, jotka toimivat Study Group -tuutoroinnin pilottiryhmänä keväällä 2019.

Vastaajista 86 prosenttia ilmoitti osallistuneensa tuutortapaamisiin aina tai useimmiten. Kysyttäessä, kuinka hyödylliseksi Study Group -tuutorointi koettiin eri opiskeluvuosina, huomattiin, että tämän tyyppiselle tuutoroinnille on tilausta myös ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen (taulukko 5).

TAULUKKO 5. Miten seuraavat väittämät kuvaavat kokemuksiasi Study Group -tuutoroinnista?

 HyvinKohtalaisestiHuonostiEn osaa sanoa
SG-tuutorointi
oli hyödyllistä
ensimmäisenä
opiskeluvuonna 
93 %7 %0 %0 %
SG-tuutorointi
oli hyödyllistä
toisena
opiskeluvuonna 
71 %29 %0 %0 %
SG-tuutorointi
oli hyödyllistä
kolmantena
opiskeluvuonna 
64 %22 %7 %7 %


Study Group -tuutoroinnin koettiin onnistuneen, kun tapaamisissa saatiin ajankohtaista tietoa ja tukea oman ryhmän jäseniltä. Myös opettajatuutorin rooli koettiin tärkeäksi. Epäonnistumisia tuli, kun omaan ryhmään sattui ”vapaamatkustelijoita” tai niitä, jotka eivät ilmaantuneet paikalle tapaamisiin. Lopuksi muutama lainaus pioneeriryhmän vapaista palautteista.


Ryhmän luonti onnistui täydellisesti, ilman ryhmää olisin varmasti lopettanut opiskelun kesken.

Study Groupissa toimiminen auttoi minua suorittamaan opintoni loppuun vähemmällä stressillä. Oli hyvä tietää, että apua pystyi pyytämään muilta ryhmän jäseniltä ja tuutorilta matalalla kynnyksellä.

Meitä kannustettiin, vaikka meistä itsestämme tuntui, että deadlinet koituu välillä kohtaloksi.

Oli hyvä, kun pystyi olemaan mukana vaikka oli missä vain. Meillä tuutorkeskustelut olivat etänä.Sanna Rönkkö
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö

Susanna Saarinen
lehtori
kampus-opo
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Sinikka Viinikka
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö


Kaikki hankkeen julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Saarinen, S. & Viinikka, S. 2022. Study Group -tuutorointi osana opiskelijan ohjausta. Oamk Journal 68/2022. Hakupäivä 28.6.2022. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022050532760