Osallistuminen hanketyöhön opiskelijana antaa virkistävää vaihtelua tavanomaiseen opiskeluun, mahtavia verkostoitumismahdollisuuksia sekä tilaisuuden hyödyntää omia vahvuuksiaan. Tässä kirjoituksessa kerrotaan kahden tietojenkäsittelyn opiskelijan näkökulmasta, millaista oli osallistua DigiSote-ikä-hankkeeseen keväällä 2022. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) informaatioteknologian ja sosiaali- ja terveysalan yksiköt sekä Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö.

Valokuvassa neljä ihmistä ja taustalla Digisote-ikä-hankkeen posteri.
DigiSote-ikä-hankkeen työntekijöitä. Kuvassa vasemmalta Tanja Parkkila, Helmi Oikarainen, Markus Aalto ja Heini Kaisto. (Kuva: Matti Viikinen)

Marraskuussa 2021 opiskelijoiden sähköpostiin kilahti viesti tuutoropettajalta: Kiinnostaisiko nopeuttaa opintoja osallistumalla hankkeeseen? No totta kai opiskelijoita kiinnosti opiskella nopeammalla tahdilla! Tarjolla oli kaksi hanketta, joista toinen oli DigiSote-ikä-hanke. Tuutoropettaja lähestyi opiskelijoita vielä henkilökohtaisesti sähköpostilla, koska tiesi heillä molemmilla olevan vahvaa osaamista sosiaali- ja terveysalalta. Aiheen tuttuus herätti opiskelijoiden kiinnostuksen, joten he päättivät lähteä mukaan sen pidempään miettimättä.

Keitä he siis ovat? He ovat Heini ja Helmi, kaksi tietojenkäsittelyn saman vuosikurssin toisen vuoden opiskelijaa Oamkista. Heinillä on taustalla aiempina opintoina sairaanhoitajan tutkinto, ja Helmi työskentelee nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien ICT-tuessa. Hankkeessa molemmat pääsivät siis hyvin hyödyntämään aiempaa osaamistaan sosiaali- ja terveysalalta. Hankkeisiin osallistuvilta opiskelijoilta ei kuitenkaan yleensä vaadita aiempaa osaamista hanketta koskevalta toimialalta, joten tällaisiin mahdollisuuksiin kannattaa ehdottomasti tarttua sellaisen eteen tullessa.

Mikä sitten on DigiSote-ikä-hanke? Hankkeen päätavoitteena on tuottaa toimintamalli, joka mahdollistaa sukupolvien välisen digiosaamisen kehittämisen osallistamalla korkeakouluja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digiosaamisen kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista kohderyhmänä ovat erityisesti yli 54-vuotiaat työssäkäyvät, koska heillä on usein enemmän haasteita digiosaamisessa kuin nuoremmilla. Toisena kohderyhmänä ovat korkeakoulujen opiskelijat ja henkilöstö.

Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Oamkin informaatioteknologian ja sosiaali- ja terveysalan yksiköt sekä Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö. Hankkeen toiminnallisena yhteistyökumppanina toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Hanke toteutetaan 9.9.2021‒31.5.2023. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. [1]

Vaihtelua tavalliseen opiskelurytmiin

Opiskelijoiden tapa osallistua hankkeisiin vaihtelee hankekohtaisesti. Näistä keskustellaan aina hankkeeseen osallistuvan opettajan kanssa. Tässä hankkeessa sovittiin, että opiskelijat osallistuvat hankkeeseen kevään 2022 ajan. Hankkeet jaetaan yleensä työpaketteihin ja DigiSote-ikä-hanke on jaettu neljään eri työpakettiin (TP1, TP2, TP3 ja TP4). Opiskelijat osallistuivat toisen työpaketin toimenpiteisiin (sukupolvien välisen digiosaamisen kehittämisen menetelmät) ja siihen liittyviin matalan kynnyksen toteutuksiin.

DigiSote-ikä-hankkeen etenemistä rytmittivät eri työpakettien palaverit, työpajat ja tapahtumat. Opiskelijat osallistuivat eri palavereihin, joissa käsiteltiin koko hanketta koskevia toimenpiteitä. Hankkeeseen liittyi palavereiden lisäksi paljon viestittelyä koko hanketyöryhmään kuuluvien jäsenten kesken.

Opiskelijoiden vastuualueeseen kuului pop up -tapahtumien sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattujen koulutusten suunnittelu ja toteutus. Työpaketti kahteen kuului opiskelijoiden lisäksi kaksi opettajaa: informaatioteknologian yksiköstä Markus Aalto sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköstä Tanja Parkkila. He tarjosivat opiskelijoille tukea ja ohjausta tapahtumien ja koulutusten suunnitteluun sekä toimivat yhteyshenkilöinä sosiaali- ja terveysalan yksiköihin. Isompien hankepalavereiden lisäksi heillä oli oman työpakettinsa jäsenten kanssa pienempiä palavereita, joissa keskityttiin toimenpiteiden ideointiin ja suunnitteluun. Opiskelijat kokivat, että he saivat toimia tasavertaisina osallistujina ammattitaitoisessa tiimissä, joka auttoi ja tuki heitä suoriutumaan tehtävistään.

Hankkeessa työskentely tuntui olevan erilaista tavalliseen opiskeluun verrattuna, olipa kyseessä päivä- tai monimuoto-opinnot. Tavallisesti tietojenkäsittelyn monimuoto-opiskelun rytmi koostuu arki-iltoihin painottuvista luennoista. Hanketyö taas on enimmäkseen virka-aikaan tapahtuvaa eli palaverit, työpajat ja muut hankkeen tapahtumat sijoittuvat päiväsaikaan. Tämä oli opiskelijoille mukavaa vaihtelua tavalliseen iltaluentorytmiin, mutta vaati myös organisointitaitoja.

Opiskelijoiden työskentelyä hankkeessa helpotti se, että he pystyivät rytmittämään työntekoa ja opiskelua joustavasti. Heillä oli myös hyvin positiiviset kokemukset työnantajien suhtautumisesta hanketyöhön osallistumiseen. Mikäli opiskelijan organisointitaidot eivät ole vielä vahvat, tulevat ne varmasti kehittymään hankkeeseen osallistumalla. Ja toisaalta, mikäpä opintokokonaisuus sujuisi kokonaan ilman pientä haastetta!

Oman osaamisen hyödyntäminen ja uuden oppiminen

Voisi kuvitella, että opiskelijan rooli hankkeessa on lähinnä seurata muiden hankkeen työntekijöiden työskentelyä ja keskittyä pelkästään omaan tekemiseen. Opiskelijoiden mielipiteet huomioitiin kuitenkin tasavertaisina kaikissa tilanteissa. Heidän osaamistaan sosiaali- ja terveysalalta ja tietojenkäsittelystä arvostettiin ja hyödynnettiin monipuolisesti. Opiskelijat kertoivat tunteneensa olevansa yhdenvertaisia muiden hanketyöntekijöiden kanssa.

Erityisen mielenkiintoista hankkeessa työskentelystä oli tehnyt nimenomaan se, että he pääsivät työskentelemään muiden hanketyöntekijöiden kanssa hyvin moniammatillisessa tiimissä. DigiSote-ikä-hankkeessa oli mukana työntekijöitä ja opiskelijoita Oamkista, Oulun yliopistosta sekä sosiaali- ja terveysalan eri organisaatioista.

Hankkeisiin osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden oppia asioita, joita ei perinteisillä luennoilla opeteta. Hankkeissa opitaan työskentelemään moniammatillisissa tiimeissä, mikä on hyvin tarpeellinen taito nykyajan työelämässä. Tässä hankkeessa opiskelijat pääsivät harjoittelemaan muun muassa pop up -pisteellä esiintymistä ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamista, erilaisten koulutusmateriaalien koostamista ja virallisten julkaisujen kirjoittamista. Lisäksi he pääsivät kuulemaan, millaisia ratkaisuja hyvinvoinnin digitaalisten ratkaisujen YAMK-tutkinnon opiskelijat olivat ideoineet omien työorganisaatioidensa digihaasteisiin.

Verkostoitumisen mahdollisuudet

Perinteisessä opiskelussa kursseilla tulee melko vähän tilaisuuksia verkostoitua eri yritysten kanssa. Hankkeissa taas on usein mukana yhteistyötahoja, joiden kanssa myös opiskelija on tekemisissä ja voi näin luoda kontakteja työelämään tulevaisuutta varten. Hankkeen aikana opiskelijoille järjestettiin tapaaminen Esko Systems -yrityksen kanssa, jossa he tutustuivat sen toimintaan sekä Esko-potilastietojärjestelmään [2]. Yrityksen kehittämä potilastietojärjestelmä Esko tulee laajenemaan koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kattavaksi potilas- ja asiakastietojärjestelmäksi [3], ja on siten olennainen osapuoli pohdittaessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digitaitoja työssä. Lisäksi hankkeen moniammatillisessa työryhmässä toimiminen kasvatti opiskelijoiden verkostoja sekä Oulun yliopistossa että Oamkissa. Opiskelijat kokivat, että verkostojen laajentumisesta tulee olemaan heille jatkossa hyötyä.

Opiskelijoiden mukaan he saivat positiivisen kokemuksen hankkeessa työskentelystä. Hanketyö sekä haastoi että antoi erittäin paljon. Erityisesti siinä kiehtoi sen läheisyys työelämän kanssa. DigiSote-ikä-hankkeeseen osallistuminen tulee jäämään heille arvokkaaksi kokemukseksi.

Jos opiskelijalle tarjoutuu tilaisuus päästä osallistumaan hankkeeseen osana opintoja, se mahdollisuus kannattaa hyödyntää!

Kaisto Heini, opiskelija
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö

Oikarainen Helmi, opiskelija
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö

Parkkila Tanja, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Aalto Markus, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö


Kaikki hankkeen julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Oulun ammattikorkeakoulu. 2022. DigiSote-ikä ‒ Digiosaamista kaiken ikää sosiaali- ja terveysalalla -hankkeen verkkosivut. Hakupäivä 22.4.2022. https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/hankkeet/digisote

[2] Esko Systems. Hakupäivä 22.4.2022. https://eskosystems.fi/

[3] Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. 2021. Esko – asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Tiedote 8.9. Hakupäivä 22.4.2022. https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/esko-asiakas-ja-potilastietojarjestelma/