Vuosittain järjestettävässä Maalisuora-tapahtumassa ICT-alan yritykset sekä muut toimijat esittelevät osaamistarpeitaan ja työmahdollisuuksia Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Linnanmaan kampuksella viime syksynä pidetty tapahtuma myös poiki töitä monelle siihen osallistuneelle opiskelijalle.

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Informaatioteknologian yksikön, Business Oulun ja Oulun insinöörien perinteinen ICT-alan Maalisuora-yritystapahtuma järjestettiin 18.11.2021. Kyseessä oli ensimmäinen yritystapahtuma Linnanmaan kampuksella, ja siihen osallistui 29 ICT-alan yritystä ja 4 muuta alan toimijaa. Opiskelijoita tapahtumassa vieraili yli 350.

Tapahtuman tavoitteena on ollut tuoda ICT-alan yritykset ja työelämä lähemmäksi opiskelijoita. Opiskelijoille kerrotaan, millaista osaamista, asennetta, tietoja ja taitoja alan yritykset tänä päivänä odottavat työntekijöiltään. Tapahtuman tarkoituksena on myös lisätä opiskelijoiden ymmärrystä siitä, millaisia ICT-alan yrityksiä Oulusta, ja laajemmin Suomesta, löytyy.

Maalisuora-tapahtuma tuo myös piristystä opiskeluarkeen. Tapahtumasta on saatu vuosittain kiitosta opiskelijoilta ja yrityksiltä. Jokaisen tapahtumakerran jälkeen yritykset ja opiskelijat ovat toivoneet, että tapahtuma järjestettäisiin uudelleen seuraavana vuonna.

Syksyllä 2021 yrityksiin oltiin yhteydessä iloisissa tunnelmissa, sillä tapahtuma järjestettiin kampuksella verkkototeutuksen sijaan koronan hellittäessä hetkeksi (kuva 1). Tapaamiset yritysten kanssa motivoivat opiskelijoitamme suorittamaan opintojaan kohti tutkintoa entistä innokkaammin sekä kannustavat opiskelijoitamme aktiivisesti hakemaan yrityksiin yritysprojektiopinoihin ja harjoitteluun. Tärkein onnistuminen tapahtumassa on opiskelijoiden työllistyminen yrityksiin ja yrityksiltä saatu positiivinen palaute osaavista opiskelijoistamme.

Valokuvassa ihmisiä.
KUVA 1. Maalisuora-tapahtumassa oli mukana 29 yritystä ja yli 350 opiskelijaa vieraili Oamkin Business Cornerissa päivän aikana (kuva: Ville Kärkkäinen).

Tapahtumassa kohtasivat yritykset, opiskelijat ja henkilökunta

Esittelypisteillä Oamkin ICT-alan opiskelijat pääsivät tutustumaan erilaisiin ICT-alan yrityksiin ja samalla yritykset saivat tehdä toimintaansa opiskelijoille tutuksi ja luoda paikan päällä kontakteja opiskelijoihin. Opiskelijoille on opiskelun, harjoittelun, yritysprojektien ja opinnäytetöiden kannalta tärkeää päästä tutustumaan alan yrityksiin jo opiskelujen alkuvaiheessa, ja samalla tutustua ICT-alan monipuolisuuteen.

Opiskelijat pystyivät jättämään omat yhteystietonsa yrityksille, ja osa heistä pääsi jo kevätlukukaudelle yritykseen tekemään yritysprojektiopintoja, opinnäytetyötä tai harjoittelua. Tapahtumassa saadut yrityskontaktit antoivat opiskelijoillemme kannustusta hakea yrityksiin kesäksi harjoitteluun. Opiskelijoita varten tehty yrityksien ennakkomateriaaleista koostettu Moodle-alusta jäi tapahtuman jälkeenkin opiskelijoidemme käyttöön, esimerkiksi hyödynnettäväksi kesätyöpaikkojen hakemiseen. (Kuva 2.)

Kuva Maalisuora-tapahtuman mainostaulusta.
KUVA 2. Tapahtumaa mainostettiin tutuksi tulleella formaatilla (kuva: Ville Kärkkäinen).

Teemapuheenvuorot avasivat tapahtuman

Maalisuoran avasi Informaatioteknologian yksikönjohtaja Eero Nousiainen. Tapahtumassa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholmilta, Business Oulun edustaja Reetta Räisäseltä, Informaatioteknologian yksikön tietojenkäsittelyn koulutuspäällikkö Teppo Räisäseltä ja Insinööriliiton Jenni Larjomaalta.

Opiskelijat sekä muut tapahtumaan osallistuneet henkilöt kuuntelivat avauspuheenvuorot Zoomin kautta. Sen jälkeen opiskelijaryhmät suuntasivat esittelypisteille ohjatusti henkilökunnan kanssa. Opiskelijaryhmien vierailua porrastettiin, jotta tapahtumaan saatiin opiskelijoita jatkuvana vierailuvirtana. Opiskelijoiden jatkuvasta aktiivisuudesta esittelypisteillä saatiin hyvää palautetta myös mukana olleilta yrityksiltä. Samalla saatiin huomioitua koronatilannetta varten pienemmät väkimäärät tiloissa yhtä aikaa.

Puheenvuoroissa tulivat hyvin esille Oamkissa tarjottavat ICT-alan perustutkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Valmistuttuaan ICT-alan insinööriksi tai tradenomiksi ja työskenneltyään alalla vähintään kaksi vuotta opiskelijoiden on mahdollista jatkaa opintoja kohti ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Olemme toteuttaneet molempien koulutusalojen yhteistyössä mahdollisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tutkinto-ohjelmissa Data Analysis and Project Management sekä Modern Software and Computing Solutions. Näitä YAMK-tutkinto-ohjelmia esiteltiin yrityksille tapahtumassa. Syksyn 2022 hakutilastojen perusteella yritykset hyödyntävät näitä koulutuksiamme henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä.

Yrityksiltä erinomaista palautetta

Tapahtuman jälkeen 29 yritykselle tehtiin kysely palautteen antamista varten. Kyselyyn vastanneita henkilöitä oli 29 ja kaikki halusivat tulla uudelleen mukaan tapahtumaamme myös seuraavana vuonna. Kysymyksiä oli kahdeksan, ja niiden tuloksia esitellään seuraavaksi.

Puolet yrityksistä lähetti tapahtumaan kaksi henkilöä, mutta melkein yhtä moni esittäytyi yli kolmen hengen voimin (kuvio 1). Yritysten edustajia oli tarpeeksi esittelypisteillä vastaanottamassa opiskelijoita.

Kuviosta käy ilmi tapahtuman osallistujamäärät: yhdestä yrityksestä oli yksi osallistuja, neljästätoista yrityksestä oli kaksi osallistujaa, neljästä yrityksestä oli kolme osallistujaa ja kymmenestä yrityksestä oli yli kolme osallistujaa.
KUVIO 1. Yrityksen osallistujien määrä Maalisuora-tapahtumassa.

Kyselyn tulosten mukaan suurin osa yritysten edustajista seurasi Zoomin kautta pidettyjä teemapuheenvuoroja ja yritysten edustajat pitivät näitä tarpeellisina sekä mielenkiintoisina. Tätä tilaisuuden aloitusperinnettä puheenvuoroineen jatketaan myös vuonna 2022. Edellisenä vuonna yrityksille suunnatun vastaavan kyselyn perusteella avauspuheenvuoroja seurattiin vähemmän, koska yritykset halusivat valmistautua samaan aikaan oman verkkotyökalun kautta vastaanottamaan opiskelijoita. Tässä suhteessa live-tapahtuma toimii paremmin.

Kuviossa 2 kerrotaan yleisarvosanan avulla, miten yritykset kokivat yhteistyön sujuneen tapahtuman järjestäjien kanssa. Vuoden 2020 kyselyn vastaavan kysymyksen keskiarvo oli 4,29 eli onnistuimme verkossa pidetyssä tapahtumassa hyvin. Vuoden 2021 tapahtuma kampuksellamme sai vielä paremman arvioinnin keskiarvon ollessa 4,5. Yrityksien vastausten perusteella tapahtumamme kampuksella oli onnistunut ja jatkoa toivottiin myös syksylle 2022.

Kuviosta käy ilmi, että kahdenkymmenenkahdeksan vastaajan yleisarvosana tapahtumalle oli 4,5.
KUVIO 2. Yrityksen arvio yhteistyön sujuvuudesta järjestäjien kanssa.

Koska tapahtuma oli ensimmäistä kertaa Linnanmaan kampuksella, halutiin yrityksiltä kysyä tilojen toimivuudesta. Hieman oli ahdasta hetkittäin, mutta opiskelijaryhmien vierailujen porrastaminen auttoi yrityksiä saamaan tasaisempaa opiskelijavirtaa esittelypisteilleen. Yritykset olivat vastauksissaan tyytyväisiä tiloihimme.

Maalisuora-tapahtumassa yritysten esittelypisteet olivat avoinna kello 10–14. Muutamaa vastausta lukuun ottamatta aikaa pidettiin erittäin sopivana tilaisuudelle. Erityisesti yritykset kiittelivät tasaista opiskelijavirtaa. Pari yrityksen edustajaa toivoi tilaisuutta jatkettavan kello 15 asti, mutta näemme tapahtuman eduksi tiivistetymmän aikataulun. Opiskelijoiden lukujärjestyksien muokkaamisen kannalta lyhyempi tilaisuus on parempi muun opetuksen takia.

Erityisesti olimme kiinnostuneita tapahtuman vaikutuksesta opiskelijoiden työllistymiseen sekä kontakteihin yritysten kanssa. Kysyimme ensimmäistä kertaa yrityksiltä, kuinka monta opiskelijaa he suunnittelevat työllistävänsä tapahtuman perusteella projektiopintoihin, harjoitteluun tai opinnäytetyöhön. Tämä kysymys tullaan toistamaan myös vuoden 2022 tapahtumaan osallistuneille yrityksille, jotta vastauksia voidaan verrata vuosittain.

Kuviosta 3 käy ilmi, että syksyllä 2021 mukana olleet yritykset työllistivät Maalisuora-tapahtuman perusteella opiskelijoita runsaasti. Vain yksi yrityksistä näyttää jättäneen rekrytoinnin tekemättä ja kaikki muut yritykset ovat työllistäneet enimmillään 1–3 opiskelijaa. Neljä yritystä on työllistänyt projekteihin, opinnäytetöihin tai harjoitteluun jopa yli 10 opiskelijaa. Tapahtuma palveli tavoitteitamme.

Kuviosta käy ilmi, että yksi yrityksistä ei rekrytoinut ketään tapahtuman perusteella, 16 yritystä rekrytoi 1-3 opiskelijaa, 6 yritystä rekrytoi 3-6 opiskelijaa, yksi yritys rekrytoi 6-10 opiskelijaa ja 4 yritystä rekrytoi yli 10 opiskelijaa.
KUVIO 3. Tapahtuman myötä työllistettyjen opiskelijoiden määrä.

Syksyn 2022 tapahtumaa suunnitellaan jo. Vuoden 2021 tapahtuman jälkeen kyselyyn vastanneista yrityksistä kaikki halusivat osallistua tapahtumaamme uudelleen (kuvio 4). Olemme saaneet yrityksiltä ilmoittautumisia ja voimme olla jo varmoja, että opiskelijamme ja ICT-alan yritykset kohtaavat kampuksellamme myös tänä vuonna 2022.

Kuviosta 5 käy ilmi, että kaikki 29 vastannutta yritystä aikoo osallistua tapahtumaan myös vuonna 2022.
KUVIO 4. Yritysten halukkuus osallistua seuraavan vuoden Maalisuora-tapahtumaan.

Yrityksiltä saatu vapaa palaute oli todella positiivista. Tässä muutamia poimintoja:

Lukuisia hyviä keskusteluja.

Oikeastaan kaikki tuntuivat olevan oikealla alalla.

Paljon lahjakkaita ja motivoituneita osaajia.

Tietoisuus yrityksestämme oli heikko, joten syytä olla jatkossakin esillä :=)

Mukavasti kiinnostusta ja hyviä keskusteluita. Hyviä kysymyksiä ja tiedonjanoa, siitä mitä kannattaa jatkossa opiskella, jotta vahventaa omaa asemaa työmarkkinoilla.

Useampi poikkeuksellisen hyvältä kuulostavia tyyppejä kävi moikkaamassa. En erottaisi heistä toimiston kollegoista puheiden perusteella. Varmasti napsahtaa paikka, jos tekevät hyvännäköisen hakemuksen ja valmistautuvat haastatteluissa näyttämään osaamistaan (videoita).

Opintosuunnitelmat tukevat työelämän vaatimuksia muun muassa ohjelmistokielien osalta. Kannustaisin opiskelijoita lisäämään harrastuneisuutta opintojen ympärille, että ohjelmointitaidot ovat riittävällä tasolla, kun hakee työelämään.

Kokemukset olivat positiivisia, ja osallistumme myös jatkossa vastaaviin tapahtumiin.

Yhteistyö yrityksien kanssa jatkuu

Olemme jatkaneet jatkuvaa yhteistyötä yritysten kanssa Maalisuora-tapahtuman jälkeen. Tärkeintä on ollut opiskelijoiden työllistyminen projekteihin, opinnäytetöihin ja harjoitteluun sekä tietysti valmistumisen jälkeen siirtyminen työsuhteeseen. Yritysten toiveesta heille on järjestetty kohdennettuja infoja yhteistyömahdollisuuksistamme.

Olemme keskustelleet eri yritysten kanssa opetussuunnitelmistamme ja saaneet arvokasta palautetta yrityksiltä opetussuunnitelmien kehittämiseen. Saadun palautteen mukaan opetussuunnitelmamme vastaavat hyvin yritysten osaamistarpeisiin. Pieniä tarkennuksia voidaan tehdä tarvittaessa ohjelmointikieliin ja opintojaksojen ajoituksiin.

Muutamien yritysten kanssa on sovittu, että Informaatioteknologian yksikön eri tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien sisällöistä sekä muista yhteistyömahdollisuuksista jatketaan keskustelua lukukausittain. Yrityksien työntekijät osallistuvat eri opintojaksoillemme tuoden heidän yrityksen erityisosaamistaan esille opiskelijoillemme. He myös esittelevät yrityksen työtehtäviä ja alan osaamistarpeita kurssikohtaisesti. Tarjoamme aktiivisemmin AMK- ja YAMK-opintojaksoja yrityksien työntekijöille avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Yrityksiltä voidaan siis oppia eri asioita ja kehittää yritysten sekä yksikkömme henkilökunnan osaamista yhteistyömallissa.

Maalisuora-tapahtuma onnistui hyvin ja sen myötä kevätlukukaudelle 2023 Oamkiin on tulossa vieraaksi pari yritystä kokeilemaan yrityspäivää. Yrityspäivän aikana on tarkoitus esitellä eri koulutusalojen opiskelijoille yrityksen monialainen toiminta ja osaamistarpeet eri työtehtävissä. Yrityspäivään kutsutaan Oamkin opiskelijoita eri tutkinto-ohjelmista ja kannustetaan opiskelijoita työskentelemään monialaisena tiiminä tai työtehtäväkohtaisesti yrityksissä.

Sitä ennen järjestään yhteistyössä uusi Maalisuora-tapahtuma marraskuussa 2022. Näiden kaikkien erilaisten yhteisten tapahtumien avulla saadaan lisättyä yritysyhteistyötä ja kehitettyä toimintaa Oamkin opetukseen sekä hanketyöhön liittyen.


Susanna Kujanpää
koulutuspäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö, Tietotekniikan koulutusosasto