Takaisin kokoomateoksen etusivulle

Tässä kokoomateoksessa esiteltiin OSMU-hankkeessa toteutettua haasteellista ja moniulotteista palvelumuotoiluprosessia. Prosessi oli monella tavalla mielenkiintoinen ja ehkä tavallisuudestakin poikkeava. Se kesti koko vuoden 2021.

Piirretty kuva, jossa tekstit service, efficiency, quality, reality ja customer.
Palvelumuotoiluprosessi huomioi sekä hoitopolulla kulkevien sairastuneiden ja läheisten sekä palveluita tarjoavien ammattilaisten tarpeet (kuva: geralt/pixabay.com).

Palvelumuotoilua käytettiin lähestymistavalle perinteisemmällä tavalla palvelupolun uudistamiseen eli tässä AVH-sairastuneiden ihmislähtöisen hoitopolun tutkimiseen ja mallintamiseen. Palvelumuotoilun avulla löydettiin hoitopolun kehittämiskohteita ja suunniteltiin niihin ratkaisuja. Hoitopolulle muodostettiin yhdessä AVH-sairastuneiden ja heidän läheistensä sekä ammattilaisten ja esihenkilöiden kanssa arvolupaus:

Yksilöllinen,
ihmislähtöinen,
sairastuneen ja
läheiset osallistava
hoitopolku.

Pelkästään tämä oli hanketoimijoille haasteellista, koska kyseessä oli koko palveluketjun avaaminen. Näin laajaa palvelumuotoiluprosessia ei kukaan hanketoimijoista ollut ennen suunnitellut ja toteuttanut. Kokemus vahvisti monin tavoin hanketoimijoiden osaamista muun muassa ihmislähtöisyydestä, tutkimus- ja kehittämistyöstä, fasilitaattoreina toimimisesta, visuaalisesta työskentelystä, kokonaisen hoitopolun hahmottamisesta, verkostoyhteistyöstä ja tietysti itse palvelumuotoilusta digitaalisin menetelmin ja työkaluin.

Toisaalta palvelumuotoilua käytettiin täysin uudella tavalla, hoitoalan ammattilaisilta hoitopolun eri vaiheissa vaadittavan osaamisen kartoittamiseen ja määrittämiseen. Aiemmin hankkeessa vaadittavasta osaamisesta tehdyn systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja ammattilaisille kohdennettujen haastattelujen tuloksia täydennettiin palvelumuotoilusta saadulla tiedolla. Kerätty tieto hyödynnetään sote-alan vaativia tehtäviä hoitavien ammattilaisten AVH- osaamisen arviointimittarin kehittämisessä.

Tämä toi henkilöstökokemuksen tutkimuksen aivan uudelle tasolle, osaamisen äärelle, niin että itse ammattilaiset saivat kertoa kokemuksistaan. Palvelumuotoiluprosessissa esille nousseet ammattilaisten osaamisvajeet olivat muun muassa AVH-oireiden tunnistaminen, kokonaisvaltaisen hoitopolun ja sen toimijoiden ymmärtäminen, tiedon siirtyminen, kuntouttava työote sekä sairastuneen ja läheisten tukeminen hoitopolun eri vaiheissa.

Matka jatkuu keväällä 2022, jolloin järjestetään Kriittisesti sairaan potilaan moniammatillinen hoito ja kuntoutus – koulutuskokonaisuus, jossa vastataan edellä mainittuihin ammattilaisten osaamisvajeisiin. Koulutuksessa on neljä kokonaista koulutuspäivää ja ne toteutetaan etänä. Osallistua voi oman osaamisensa kehittämisen näkökulmasta haluamallaan tavalla, joko kaikkiin tai sitten vain yhteen päivään.

Haasteellisen palvelumuotoiluprosessista teki myös se, että koronan vuoksi koko prosessi toteutettiin etäyhteyksin. Käytetyt palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut olivat digitaalisia. Kaikki AVH-sairastuneet ja heidän läheisensä, ammattilaiset, esihenkilöt ja opettajat osallistuivat yhteiskehittämisen työpajoihin Teamsin välityksellä. Prosessissa täytyi käyttää monenlaisia verkkopedagogisia menetelmiä, jotta kaikkien ääni saatiin kuulumaan ja heidän hoitopolkuunsa liittyvät tarpeet sekä odotukset saatiin nostettua esille.

Voidaan todeta, että tässä kokoomateoksessa esitetty OSMU-hankkeessa toteutettu palvelumuotoiluprosessi toimii oivallisena esimerkkitapauksena sosiaali- ja terveysalalla toteutettavasta laajasta, monivaiheisesta ja moniulotteisesta palvelumuotoiluprosessista, jota voimme ylpeänä esitellä. Tästä saatua tietoa ja osaamista voidaan jakaa koulutuksessa ja käytännön kehittämistyössä.

Lopuksi haluamme kiittää kaikkia prosessiin osallistuneita AVH-sairastuneita ja läheisiänne antamastanne erittäin tärkeästä hoitopolkuun liittyvästä asiakaskokemuksestanne. Ilman teidän aktiivista ja sitoutunutta osallistumista tämä ei olisi ollut mahdollista toteuttaa.

Haluamme myös kiittää kaikkia niitä ammattilaisia, esihenkilöitä, opettajia ja asiantuntijoita Oulun kaupungista, Oulunkaaresta, Oulun Eteläisestä, Aivoliitosta, Oulun ammattikorkeakoulusta, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja Oulun yliopistosta, joiden panos ja kokemus tähän monivaiheiseen prosessiin oli myös korvaamaton. Tärkeiden asioiden äärellä tapahtuva yhteiskehittäminen on valtava voimavara, jota meidän tulisi vaalia ja entisestään lisätä.


Koko OSMU-hankkeen työryhmän puolesta,

Koivunen Kirsi, yliopettaja, tiimipäällikkö (YAMK)
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Karsikas Eevi, hankekoordinaattori, väitöskirjatutkija
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Jarva Erika, hankeasiantuntija, väitöskirjatutkija
Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö