Millainen on erilaiset oppijat huomioiva oppimateriaali? Entä miten sellainen luodaan ammattikorkeakouluopiskelijoille opetushammashoitolaympäristöön? Näitä asioita pohdimme valmistellessamme opinnäytetyöprojektiamme keväällä 2021. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena saimmekin aikaiseksi työelämälähtöisen opiskelumateriaalin, joka kerätyn palautteen mukaan koettiin hyödylliseksi sekä tarpeelliseksi.

Pohdimme opinnäytetyötä aloittaessamme omia kokemuksiamme suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman kliinisistä harjoitteluista (kuva 1). Halusimme toteuttaa materiaalin, joka hyödyttäisi sekä opiskelijoita että Oulun ammattikorkeakoulua (Oamk) suuhygienistin ensimmäisiin kliinisiin harjoitteluihin siirtymisessä opintojen toisena vuonna.

Valokuva, jossa on opetushammashoitolan hammashoitopisteitä.
KUVA 1. Opiskelijat suorittavat kliilisen harjoittelun Dentopoliksen opetushammashoitolassa (kuva: Roosa Kopra-Kuningas, Iida Korkala & Heidi Soudunsaari).

Tuotoksena luotu kuvallinen Moodle-oppimisympäristö rakennettiin yhteistyössä Oamkin kanssa. Oppimisympäristöön kerättiin yhteen paikkaan kuvalliset ja kirjoitetut ohjeet suuhygienistin perustoimenpiteistä: pinnoituksesta, pastapuhdistuksesta, pintapuudutuksesta, parodontologisesta alkutarkastuksesta, väliaikaisesta paikkauksesta sekä hampaiden valkaisusta. (Kuva 2.) Usein toimenpiteet linkittyvät toisiinsa, joten materiaali, joka pitää sisällään ohjeet yleisimpiin toimenpiteisiin, helpottaa opiskelijoita kokonaisvaltaisen hoidon toteuttamisessa.

Kuvakaappaus opetusmateriaalista Moodlessa. Siinä näkyy sisällysluettelo ja alkuosa johdannosta. Sisällysluettelossa on seuraavat osiot: Johdanto, pinnoitus, parodontologinen alkutarkastus, hampaiden valkaisu, väliaikainen paikka, pastapuhdistus ja pintapuudutus.
KUVA 2. Moodle-oppimisympäristön ulkoasu (kuva: Roosa Kopra-Kuningas, Iida Korkala & Heidi Soudunsaari). Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Oppimateriaali jaettiin kohderyhmälle, joka koostui Oamkissa vuosina 2021–2022 opiskelevista suuhygienistiopiskelijoista. Heiltä kyselyn muodossa kerätty palaute vahvisti tarpeen kyseisen kaltaiselle materiaalille.

Millainen on laadukas oppimateriaali?

Kaikki tieto, jota oppija hyödyntää oppimisprosessissaan, voidaan luokitella oppimateriaaliksi. Oppimateriaali voi olla myös digitaalista – se on informaatiota, jota hyödynnetään digitaalisilla laitteilla. [1] Opetuksessa sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa verkko on merkittävä osa normaalia arkipäiväämme. Aikuisia sekä nuoria motivoi uusi teknologia, sillä silloin toimitaan eri lailla kuin aikaisemmin. [2]

Jotta oppimateriaalia on hyödyllinen mahdollisimman monelle, tulee sen laatimisessa kiinnittää huomiota sen helppolukuisuuteen ja -käyttöisyyteen. Jokainen yksilö hahmottaa asiat eri tavoin, joten tekstinkin ulkoiset seikat voivat jopa vaikeuttaa tekstin lukemista. Fontin tulee siis olla selkeä, pohjan värin harkittu, rivipituuden 60–70 merkkiä ja esitystyylin selkeä. Selkeyttämisen tukena voi hyödyntää tekstin lihavointia, rivien tasausta vasemmalle ja kasvattamalla riviväliä. [3]

Moodle-oppimisympäristö osana oppimista

Verkko-opettamista helpottamaan on luotu virtuaalisia oppimisympäristöjä, jotka on tarkoitettu antamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja ongelmiin. Moodle on yksi verkossa sijaitseva oppimisympäristö, joka sisältää paljon erilaisia ominaisuuksia [2]. Oamkissa Moodlea käytetään aktiivisesti apuna materiaalien ja tehtävien jakamiseen [4].

Helppokäyttöisyyden varmistamiseksi oppimateriaali jaettiin osioihin toimenpiteittäin:

 • pinnoitus
 • parodontologinen alkutarkastus
 • hampaiden valkaisu
 • väliaikainen paikka
 • pastapuhdistus 
 • pintapuudutus.

Suuhygienistin työ pitää sisällään terveysneuvontaa, terveystarkastuksia sekä hoidontarpeen arviointia, toteutusta ja seurantaa ja jokaisella toimenpiteellä on oma tarkoituksensa:

 • Pinnoituksella ennalta ehkäistään kariesta. 
 • Parodontologisessa alkutarkastuksessa kartoitetaan suun terveydentilaa.
 • Hampaiden valkaisu toteutetaan esteettisistä syistä.
 • Väliaikainen paikka on tarkoitettu kavitaation väliaikaiseen hoitoon.
 • Pastapuhdistuksella poistetaan biofilmi.
 • Pintapuudutuksella lievitetään kipua ikeneltä.

Jokainen osio sisältää lyhyen johdannon sekä pdf-tiedostoina kuvalliset ohjeet toimenpiteistä. Ohjeet oppimisalustalle tehtiin sekä suomeksi että englanniksi – näin mahdollistettiin oppimateriaalin saatavuus myös Oamkin vaihto-opiskelijoille.

Jokaisen pdf-ohjeen ulkoasusta haluttiin tehdä yhtenäinen, joten pdf-tiedostoissa käytettiin samaa visuaalista muotoilua ja tekstin fontti pidettiin samana. Sisältö ohjeisiin koostettiin opinnäytetyön teoriaosuuteen pohjautuen. Eri aihealueiden teoria muokattiin helppolukuiseen muotoon ja kerättiin lyhyiksi, vaiheittain numeroiduiksi ohjeiksi. Kirjallisten ohjeiden tueksi kuvattiin niiden rinnalle tiedostoon ohjekuva kyseisen toimenpiteen vaiheesta.

Palaute oppimisympäristöstä vahvistaa käsityksen sen hyödyllisyydestä

Opetusmateriaalia arvioivat Oamkin opettajan, ohjaajat ja kohderyhmään kuuluvat suuhygienistiopiskelijat. Moodle-oppimisympäristö jaettiin Oamkin suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman opettajien nähtäväksi. Samalla heiltä pyydettiin oppimateriaalista avointa palautetta sähköpostitse. Saatuihin kommentteihin pohjautuen toimenpiteiden ohjeisiin tehtiin muutoksia ennen oppimisalustan jakamista opiskelijoille. Tilaaja nosti palautteessaan positiivisesti esiin kuvien selkeyden ja tekstien yksinkertaisuuden. He uskoivat opiskelijoiden hyötyvän alustasta.

Opiskelijoille lähetettiin Webropol-kysely Moodle-oppimisympäristöön liittyen. Vastaajia oli 17. Kyselyn perusteella pyrittiin validoimaan muun muassa Moodle-oppimisympäristön sisältöä, ymmärrettävyyttä sekä hyödyllisyyttä. Kyselyn tulosten perusteella lähes kaikki vastaajat kokivat Moodle-oppimisympäristön tarpeellisena. Kaikki vastaajat kokivat oppimateriaalin hyödylliseksi. Vastaajien mielestä kuvalliset ohjeet ja niiden tekstit selkeyttävät toimenpiteiden vaiheita.

Todistetusti tukea ammatilliseen oppimiseen

Opinnäytetyön valmistuttua Moodle-oppimisympäristön sekä sen sisältämän oppimateriaalin käyttöoikeudet siirtyvät Oamkille. Tämä mahdollistaa niiden hyödyntämisen niin opettamisen kuin itsenäisen opiskelun tukena.

Olemme siis onnistuneet luomaan oppimateriaalin, joka hyödyttää opiskelijoita nyt ja tulevaisuudessa. Se mahdollistaa sulavamman työskentelyn opetushammashoitolassa ja antaa itsevarmuutta sekä tukee opiskelijoiden ammatillista kasvua. Toivommekin siis, että oppimisympäristö elää jatkuvasti kehittyvän suuhygienistin ammatin mukana ja saa rinnalleen sen mukaisesti uusia näyttöön perustuvia ohjeita uusista osa-alueista.Roosa Kopra-Kuningas
Valmistunut suuhygienistiksi (AMK) Oulun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä

Iida Korkala
Valmistunut suuhygienistiksi (AMK) Oulun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä

Heidi Soudunsaari
Valmistunut suuhygienistiksi (AMK) Oulun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä

Blogiteksti perustuu opinnäytetyöhön:

Kopra-Kuningas, R., Korkala, I. & Soudunsaari, H. 2022. Kuvalliset ohjeet yleisistä hoitotoimenpiteistä opetushammashoitola Dentopolikseen. Oulun ammattikorkeakoulu, suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022111722899


Lähteet

[1] Vainionpää, J. 2006. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Hakupäivä 29.11.2022. https://urn.fi/urn:isbn:951-44-6553-9

[2] Mäkitalo, E. & Wallinheimo, K. 2012. Virtuaaliset ympäristöt: Innostava oppiminen, tehokas koulutus. Helsinki: Talenum.

[3] Hämäläinen, R. & Erilaisten oppijoiden liitto. 2008. Erilaisen oppijan käsikirja. 2. p. Helsinki: Erilaisten oppijoiden liitto.

[4] Oulun ammattikorkeakoulu. 2022. Tervetuloa opiskelemaan avoimeen ammattikorkeakouluun! Infoa uudelle avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle. Hakupäivä 4.3.2022. https://www.oamk.fi/fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/infoa-uudelle-avoimen-ammattikorkeakoulun-opiskelijalle