Vietämme Oamkissa Vastuullisia valintoja – kestävän kehityksen teemavuotta 2022–2023. Tuomme kestävän kehityksen kolumnisarjassa esille erilaisia näkökulmia vastuullisuudesta ja kestävyydestä sekä jaamme osaamistamme. Kolumnisarjaa jatkavat kirjoituksellaan lehtori Joni Kosamo ja koulutuspäällikkö Jouni Kääriäinen.

Kuvituskuva kestävän kehityksen teemoista. Kuvassa jalanjälkiä, maapallo, kierrätysmerkki, kädenjälki, polkupyörä, rakennus ja kasviksia.

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on aktivoitunut vahvasti kiertotalousosaamisessa. Oamkiin perustetaan uusi tutkinto-ohjelma, joka on rakennettu vahvasti Pohjois-Suomen yritysten kanssa yhteistyössä. Energiatekniikan ja kiertotalouden tutkinto-ohjelman keskeisinä rakentajina ovat olleet tekniikan ja luonnonvara-alan asiantuntijat yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Virallisena tutkinto-ohjelmana toimii energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma, jossa ympäristötekniikan osalta osaaminen rakentuu kiertotalouden alle. Tutkinto-ohjelma aloittaa syksyllä 2023, ja haku tutkintoon käynnistyy kevään 2023 yhteishaussa.

Yhteistyön rakentamisen pohjana on käytetty Prosessitekniikka bio- ja kiertotaloudessa -hanketta. Hankkeen perimmäisenä pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää bio- ja kiertotalouden prosessiosaamista Pohjois-Suomessa, vahvistaa osaamisen kautta alan liiketoimintaa alueella ja tarjota alueen yritysten tarpeisiin osaavaa, korkeakoulutettua henkilöstöä. Hankkeen välillisenä tavoitteena on myös tukea ja edistää alueen bio- ja kiertotalouden yritysten mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin ja edistää ympäristön hyvinvointia.

Tutkinto-ohjelman rakentaminen aloitettiin syksyllä 2021. Työryhmään otettiin asiantuntijoita energiatekniikan ja kiertotalouden alueilta sekä yrityselämästä. Lisäksi mukana oli asiantuntija ammatillisesta opettajakorkeakoulusta vetämässä pedagogista osuutta. Työryhmä kokoontui keskimäärin kerran kuukaudessa.

Valokuvassa ihminen ja tekninen laite.
Fermentori BKTY-laboratoriossa (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).

Työryhmä lähti liikkeelle kysymyksestä ”Mitä kiertotalous on?” Sitran vuonna 2021 julkaisemassa Kiertotalouden vaikutukset työhön ja osaamiseen -raportissa [1] kiertotalous määritetään seuraavasti: ”Kiertotalous on talousmalli, joka puuttuu ilmastokriisin, luontokadon ja luonnonvarojen hupenemisen juurisyihin. Kiertotaloudessa ei tuoteta aina vain lisää tavaraa, vaan hyödynnetään jo olemassa olevia tavaroita ja materiaaleja mahdollisimman pitkään esimerkiksi älykkäämmän suunnittelun ja digitaalisten ratkaisujen avulla. Kulutus perustuu tuotteiden omistamisen sijaan palvelujen käyttämiseen.”

Tästä lähdettiin rakentamaan Oamkin mallia. Siinä hyödynnetään Oamkin jo olemassa olevaa talous-, energia- ja kiertotalousosaamista, jotta tutkinnon suorittajat saavat riittävät tiedot rakentaa ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa.

Ensimmäisessä vaiheessa päätettiin koulutuksen perustehtävä ja ydinkompetenssit. Ydinkompetensseiksi valittiin seuraavat asiat: Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa materiaali- ja energiakiertoja kiertotaloudessa, tietää yksikköprosessit ja tunnistaa toimijoita kehittyvissä verkostoissa hyödyntäen niitä kiertotalouden kehittämisessä sekä työskentelee ammattimaisesti alaa ja itseä kehittäen.

Seuraavassa vaiheessa määritettiin koulutuksen osaamisalueet, joiden alle tulevat opintojaksot tulevat. Osaamisalueiksi määritettiin insinöörin perusosaaminen, prosessitekniikka, kiertotalous, energiatekniikka ja projektiosaaminen.

Työelämän osallistuminen tutkinto-ohjelman rakentamiseen nähtiin tärkeänä, ja niinpä työelämän edustajia pyydettiin huhtikuussa 2022 kommentoimaan tutkinto-ohjelman rakennetta. Mukana oli yli 20 työelämän edustajaa isoista kansainvälisistä yrityksistä, alueellisia toimijoita sekä pk-yrityksiä.

Palautteissa korostuivat insinöörin perustaidot: laskenta, suunnittelu ja käyttö. Lisäksi korostetiin kiertotalouden talousosaamista. On tärkeää, että insinööri ymmärtää alusta asti talouden merkityksen. Kiertotalouden koettiin olevan voimakkaasti verkostoitumiseen perustuva ala, joten osallistujat painottivat sen merkitystä. Valituista osaamisalueista riittävää prosessitekniikan ja kemian osaamista pidettiin niin ikään tärkeänä.

Palautteen perusteella opetussuunnitelmaa muokattiin ja parannettiin siten, että kesällä 2022 ensimmäisen versio opetussuunnitelmasta saatiin valmiiksi. Koulutuksen keskeisiä osaamistavoitteita ovat jätteiden syntymisen ehkäisy, raaka-aineiden ja materiaalien uudelleenkäytön edistäminen sekä kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen vähentäminen. Toimintaympäristöinä ovat teolliset tuotantoprosessit ja energiantuotanto. Opetussuunnitelman tekeminen jatkuu syksyn 2022 aikana. Uuden tutkinto-ohjelman julkistaminen tapahtuu vuoden vaihteen 2022–2023 aikoihin.


Joni Kosamo
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Valokuvassa Joni Kosamo.
Joni Kosamo (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).


Jouni Kääriäinen
koulutuspäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu, Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Valokuvassa Jouni Kääriäinen.
Jouni Kääriäinen (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).


Bio- ja kiertotalouden tuote- ja ympäristölaboratoriot

Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikössä toimivat bio- ja kiertotalouden tuote- ja ympäristölaboratoriot eli lyhyemmin BKTY-laboratoriot. Laboratoriot palvelevat monipuolisena ympäristönä niin hankkeille kuin opintojaksoille kemian ja biotekniikan opetuksen osalta.

BKTY-laboratoriot tarjoavat analyysejä sekä koe- ja demonstraatiopalveluita sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseksi ympäristö-, bio-, elintarvike-, maatalous-, energia-, rakentamis-, kaivannais- ja metallialalla, jolloin opiskelijoilla on monipuolinen mahdollisuus perehtyä kiertotalouden vaatimiin kemian, biotekniikan ja analyysiosaamisen alueisiin ja tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa laboratorioympäristössä.


Kolumnisarjan seuraavat kirjoittajat ovat laatupäällikkö Sari Ahvenlampi, data-analyytikko Seppo Pakanen ja harjoittelija Juho Vikman. He kirjoittavat Oamkin hiilijalanjäljestä ja sen visualisoinnista Power BI -työkalulla.

Kolumnisarjan aiemmat julkaisut:

– Marttila-Tornio Kaisa: Kestävä kehitys osana opintoja
Partanen Pirjo: Kieli- ja viestintätaidot luovat yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia
– Pousi Juha: Kestävyys ja vastuullisuus Amokin uudessa opetussuunnitelmassa
– Virranniemi Ulla & Skog Anu: Tasa-arvoista viestintää?
– Fagerholm Heidi: Vastuullisuus on valintojamme ja arkeamme


Lähteet

[1] Työryhmä: Jalava, E., Leppänen, R., Lehtinen, A., Yrjönmäki, S. (Sitra), Korhonen, N., Tolonen, E., Simanainen, M. & Byckling, L. (Deloitte). 2021. Kiertotalouden vaikutukset työhön ja osaamiseen. Osaamista kehittämällä kohti reilua siirtymää. Työpaperi. Sitra, Helsinki. Hakupäivä 29.9.2022. https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-vaikutukset-tyohon-ja-osaamiseen/