Monipuolinen sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmien tarjonta Oamkissa, sen kehittämisnäkökulmat ja valmistuvien osaaminen ovat keskeisiä teemoja tässä kolumnisarjassa. Sisällöt ovat ajankohtaisia uuden Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta vuonna 2022, jolloin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot täyttävät 20 vuotta. Soten YAMK-tutkinnot tutuiksi -kolumnisarjaa jatkaa kirjoituksellaan yliopettaja Merja Männistö.

Soten YAMK-tutkintoja käsittelevän kolumnisarjan logo.

Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan ylemmät ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmat (Master) toteutetaan täysin verkko-opintoina. Useissa opintojaksoissa hyödynnetään yhteisöllisen oppimisen pedagogiikkaa. Tässä kolumnissa kuvataan asioita, jotka ovat olleet keskiössä yhteisöllisten verkko-opintojen suunnittelussa eräässä opintojaksossa Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut (HYD) -tutkinto-ohjelmassa.

Yhteisöllisellä verkko-oppimisella tarkoitetaan opiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa koordinoitua toimintaa, jossa tiedonrakentelun kautta pyritään saavuttamaan jaettu uusi käsitys opittavasta aihealueesta. Kyseisen opintojakson monialaisten verkko-opintojen toteutus perustuu ajatukseen siitä, että opiskelu Master-tutkinnon aikana on monialaisen opiskelijaryhmän tavoitteellista toimintaa, jossa jäsenet ovat sitoutuneita yhteisen päämäärän saavuttamiseen luoden vuorovaikutustilanteessa uutta tietoa omia ajatuksia jakaen ja perustellen. Oppimistehtävien suunnittelussa otetaan huomioon, että erityisesti yhteisöllistä tiedonrakentelua ja jaettua ongelmaratkaisua edellyttävät tehtävät tukevat asiantuntijaosaamisen vahvaa kehittymistä. Moodle®-verkko-oppimisympäristö rakennetaan siten, että se edistää opiskelijoiden keskinäistä kokemusten ja ajattelun reflektointia, minkä ajatellaan johtavan asioiden syvällisempään ymmärtämiseen.

Suunnittelun kulmakivenä pidetään ajatusta siitä, että verkko-opiskelu tarjoaa aina mahdollisuuksia oppia tutkinto-ohjelmakohtaisen ydinosaamisen sisältöjen lisäksi nk. geneerisiä valmiuksia, kuten taitoa yhdistää näyttöön perustuvaa tietoa, jakaa eri alojen asiantuntijuutta sekä taitoa toimia moniammatillisissa ja -alaisissa tiimeissä. Jatkuvalla asiantuntijuuteen pohjautuvalla vuorovaikutuksella toisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa on myös sosiaalisia taitoja kehittävä vaikutus. Päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät yhteisöllisen verkkotyöskentelyn avulla.

Opettajan rooli yhteisöllisessä verkko-oppimisessa on keskeinen. Monialainen tiimiopettajuus ja siihen liittyvä yhteissuunnittelu, opintojakson yhteinen toteutus, jossa yhdistyy yhteinen oppimistehtävä ja yhteinen arviointi, ovat keskeisiä elementtejä pedagogisia ratkaisuja valitessa. Opintojakson palaute käydään aina läpi monialaisessa opettajatiimissä ja opintojaksoa kehitetään sen perusteella.

Opintojakson pedagogiikassa huomioidaan se, että yhteisöllisen verkko-opiskelun haasteena voivat olla muun muassa opiskelijoiden epätasainen osallistuminen yhteiseen työskentelyyn, opettajien osuus työskentelyn koordinoinnissa verkossa, epäselvyydet opiskelijoiden välisessä työnjaossa sekä ajoittain tekniset ongelmat. Toisaalta opintojakson toteutuksessa on otettu huomioon se, että yhteisöllistä verkko-oppimista ja asiantuntijaosaamisen kehittymistä edistävät ryhmän toiminnan yhteinen päämäärä, ryhmätuotoksen muoto, opiskelijoiden tasavertainen osallistuminen työskentelyyn sekä yhteinen työskentelyperusta eli laaja, monialainen asiantuntijaosaamista syventävä oppimistehtävä vertaisarviointeineen. On tiedossa myös se, että oppimista voidaan edistää verkko-oppimisympäristöllä, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus säädellä sosiaalisten kontaktien määrää ja vuorovaikutuksen laatua. Nämä tekijät näyttäytyvät oppimistehtäviin liittyvissä ryhmäohjauksissa ja tehtävien esityswebinaarissa.

Koko opintojakson suunnittelu perustuu näyttöön. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat verkossa tapahtuvan yhteisöllisen oppimisen parantavan opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja tiedonrakentelua sekä kehittävän taitoja selvittää sosiaalisia ja tiedollisia oppimistilanteita paremmin kuin luokkahuoneessa tapahtuva opiskelu. Yhteisöllisessä verkko-oppimistilanteessa opiskelijat tulevat tietoisemmiksi ajatteluprosesseistaan, koska he havaitsevat eroja omien näkemystensä ja toisten näkemysten välillä. Opiskelijoita kannustetaan käymään tällaista keskustelua koko opintojakson ajan. Samalla heille tarjoutuu mahdollisuus tiedon keskinäiseen jakamiseen ja vertailuun kriittisen ajattelun avulla. Tämän ajatellaan syventävän monialaista asiantuntijaosaamista opintojakson aikana ja sen jälkeen.

Verkossa tapahtuva opiskelu mahdollistaa laajan ja monipuolisen asiantuntijaosaamisen syventämisen ja ammatillisen kehittymisen useasta eri näkökulmasta. Opiskelijat voivat osittain itse aikatauluttaa omia opintojaan huomioiden elämäntilanteensa. Opintojakson yleinen aikataulutus raamittaa oppimistehtävien etenemisen ja suoritukset. Opetusta tarjotaan kuukausittain kontaktipäivinä, jotka toteutetaan hyödyntäen verkko-oppimisympäristössä oppimista aktivoivia yhteisöllisyyttä vahvistavia työkaluja, kuten pienryhmäkeskusteluja, videoita, asiantuntijaluentoja ja paneeleja. Kontaktiopetuksen lisäksi verkossa opiskellaan joko itsenäisesti tai ryhmässä tehden erilaisia oppimistehtäviä ja perehtyen monipuoliseen opiskelumateriaaliin. Tärkeää on se, että vahvaa ammatillista osaamista ja työelämävalmiuksia sisältävät yhteisöllisen oppimisen taidot kehittyvät eri opintojaksojen aikana koko koulutuksen ajan.

Edellä kuvattujen asioiden perusteella Master-tutkintoihin suositellaan laajemminkin yhteisöllisen oppimisen verkkopedagogiikkaan rakentuvaa opetusta, koska tutkinnot joka tapauksessa toteutetaan kokonaan verkossa. Suunnittelussa tulee aina muistaa, että verkossa tapahtuvan yhteisöllisen opiskelun onnistumiseen vaikuttavat opettajan ohjauksen määrä ja opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen toimivuus. Opettajan rooli korostuu erityisesti vahvaa ammatillista osaamista syventävään tiedonrakentamiseen tähtäävässä yhteisöllisessä toiminnassa ryhmäohjauksina ja palautteiden antamisena myös opintojakson aikana. Kaiken kaikkiaan tässä opintojaksossa on ajateltu, että yhteisöllinen verkko-opiskelu mahdollistaa laaja-alaisen aihealueen sisällöllisen tiedon vahvistamisen ja monialaisen ammatillisen osaamisen syvenemisen erityisesti yhteiseen tiedonrakenteluun perustuvan oppimistehtävän kautta. Kolumnisarjan seuraavassa osassa kuvataan opiskelijoiden oppimiskokemuksia kyseisellä opintojaksolla.


Merja Männistö, yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Merja Männistö.
Merja Männistö (kuva: Studio PSV/Reijo Koirikivi).


Kolumnisarjan seuraavat kirjoittajat ovat lehtorit Minna Vanhanen ja Sanna Ronkainen.

Kolumnisarjan aiemmat julkaisut:

– Päätalo Kati & Kiviniemi Liisa: Työkykyjohtaminen sotealan johtajan kompetenssina
– Tuomikoski Anna-Maria: Digipalveluiden kehittämiseen tarvitaan monialaista osaamista
 Koivunen Kirsi: Master-koulutuksesta tohtoriopintoihin
 Ruotsalainen Heidi & Kurttila SannaNäyttöön perustuvan kuntoutuksen toteutumiseksi tarvitaan kuntoutuksen asiantuntijoita
 Niemelä Eija & Hökkä Minna: Palliatiivinen hoito – sydämen asia
 Kiviniemi Liisa: Mielenterveysosaamista tarvitaan
– Rantala Arja: Tutkimusmenetelmien opiskelu ja opettaminen englanninkielisessä kliinisen optometrian YAMK-tutkinnossa
– Paldanius Mika & Holappa-Girginkaya Jaana: Bioanalytiikan alakohtaiset YAMK-opinnot syventävät osaamista ja auttavat urakehityksessä
– Schroderus-Salo Tanja & Jussila Aino-Liisa: Kliinisen radiografian syventävissä opinnoissa hyödynnetään verkostototeutusta

– Niemelä Eija & Saarnio Reetta: Sairaanhoitaja kliinisen asiantuntijan urapolulla