Monipuolinen sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmien tarjonta Oamkissa, sen kehittämisnäkökulmat ja valmistuvien osaaminen ovat keskeisiä teemoja tässä kolumnisarjassa. Sisällöt ovat ajankohtaisia uuden Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta vuonna 2022, jolloin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot täyttävät 20 vuotta. Soten YAMK-tutkinnot tutuiksi -kolumnisarjaa jatkaa kirjoituksellaan yliopettaja Anna-Maria Tuomikoski.

Soten YAMK-tutkintoja käsittelevän kolumnisarjan logo.

Sosiaali- ja terveysalan (sote) palvelujen digitalisoitumisen vauhti kiihtyy ennennäkemätöntä vauhtia. Kehitystä on vauhdittanut vallalla oleva Covid-19-pandemia, joka on tuonut esille digitalisaation merkityksen yhteiskunnan toimivuuden varmistamisessa ja kyvykkyydestä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Lisäksi vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Hyödyntämällä digitalisaatiota hyvinvointialueet voivat kehittää laadukkaita, oikea-aikaisia ja yhdenvertaisia sosiaali- ja terveyspalveluja alueen asukkaille.

Kustannustehokkaiden digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tulee olla vaikuttavia, merkityksellisiä, tarkoituksenmukaisia ja käyttökelpoisia käyttäjilleen. Palveluiden digitalisoituminen ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii pitkäjänteistä kehittämisen johtamista ja osaavia ammattilaisia niiden kehittämiseen. Laadukkaiden digitaalisten palvelujen kehittämisessä tarvitaan sosiaali- ja terveysalan sekä ICT-alan ammattilaisten osaamista ja saumatonta yhteistyötä kehittämisprosessin jokaisessa vaiheessa.

Oulun ammattikorkeakoulun ylemmissä ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmissa (Master) on voinut opiskella vuodesta 2021 lähtien Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut (HYD) -asiantuntijaksi (aiemmin Hyvinvointia edistävät digitaaliset ratkaisut -asiantuntija). Ensimmäiset asiantuntijat ovat valmistuneet keväällä 2022, ja he ovat työllistyneet digitaalisten sote-palvelujen kehittämistehtäviin.

Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut tutkinto-ohjelmassa opiskelu tapahtuu verkossa monialaisissa opiskelijaryhmissä. Tutkinto-ohjelmassa opiskelevat sote-alan ammattilaiset yhdessä ICT-alan ammattilaisten kanssa. Opettajina toimivat informaatioteknologian- ja sote-yksiköiden opettajat. Opetuksessa korostuvat tiimiopettajuus ja monialaisessa ryhmässä toimiminen. Opintojen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja hankkeiden kanssa.

Opintojen aikana perehdytään digitaalisiin keinoihin ja toimintamalleihin, joiden avulla edistetään sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista asiakaslähtöisimmiksi ja joustavimmiksi sekä turvataan kansalaisille yhdenmukaiset palvelut. Opinnot antavat valmiudet uudistaa sosiaali- ja terveysalan toimintamalleja digitalisaation keinoin ja jalkauttaa digitaalisia ratkaisuja käytäntöön.

Opinnot vahvistavat sote-alan digitaalisten ratkaisujen ominaispiirteisiin liittyvää asiantuntijaosaamista, digitalisaation johtamisosaamista, liiketoimintaosaamista sekä tutkimus- ja kehittämisosaamista. Osan opinnoista voi valita kiinnostuksensa mukaan omaa urasuunnitelmaa silmällä pitäen. Valittavana on monipuolisesti opintojaksoja, jotka tukevat johtamis-, kehittämis-, liiketoiminta- ja tutkimusosaamista.

Digitaalisten sote-palvelujen kehittämisen monialaisia asiantuntijoita tarvitaan, jotta jatkossakin voidaan edistää asukkaiden hyvinvointia ja tarjota heille tehokkaita sote-palveluita uudistuvissa rakenteissa. Asiantuntijuuden vahvistamisella lisätään myös sote-alan veto- ja pitovoimaa.Anna-Maria Tuomikoski, yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Anna-Maria Tuomikoski.
Anna-Maria Tuomikoski (kuva: Seija Leskelä/Kulmakuvaamo)Kolumnisarjan seuraavat kirjoittajat ovat yliopettajat Kati Päätalo ja Liisa Kiviniemi.

Kolumnisarjan aiemmat julkaisut:

– Koivunen Kirsi: Master-koulutuksesta tohtoriopintoihin
Ruotsalainen Heidi, Kurttila Sanna: Näyttöön perustuvan kuntoutuksen toteutumiseksi tarvitaan kuntoutuksen asiantuntijoita
Niemelä Eija & Hökkä Minna: Palliatiivinen hoito – sydämen asia
 Kiviniemi Liisa: Mielenterveysosaamista tarvitaan
– Rantala Arja: Tutkimusmenetelmien opiskelu ja opettaminen englanninkielisessä kliinisen optometrian YAMK-tutkinnossa
– Paldanius Mika & Holappa-Girginkaya Jaana: Bioanalytiikan alakohtaiset YAMK-opinnot syventävät osaamista ja auttavat urakehityksessä
– Schroderus-Salo Tanja & Jussila Aino-Liisa: 
Kliinisen radiografian syventävissä opinnoissa hyödynnetään verkostototeutusta
– Niemelä Eija & Saarnio Reetta: 
Sairaanhoitaja kliinisen asiantuntijan urapolulla