Monipuolinen sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmien tarjonta Oamkissa, sen kehittämisnäkökulmat ja valmistuvien osaaminen ovat keskeisiä teemoja tässä kolumnisarjassa. Sisällöt ovat ajankohtaisia uuden Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta vuonna 2022, jolloin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot täyttävät 20 vuotta. Soten YAMK-tutkinnot tutuiksi -kolumnisarjaa jatkavat kirjoituksellaan koululutuspäällikkö Mika Paldanius ja lehtori Jaana Holappa-Girginkaya.

Soten YAMK-tutkintoja käsittelevän kolumnisarjan logo.

Bioanalytiikan tutkinto-ohjelmien yhteiset ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot alkavat syksyllä vuonna 2022. Joka toinen vuosi käynnistyvissä opinnoissa ovat olleet mukana kaikki bioanalytiikan koulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut vuodesta 2020. Turun AMK liittyi mukaan edellisellä kierroksella vuonna 2020. Viisi muuta eli Metropolia, TAMK, Oamk, Savonia ja Novia ovat olleet mukana konsortiossa useamman kerran. Yhteisesti tarjottavien bioanalytiikan YAMK-opintojen konsortioyhteistyö aloitettiin vuonna 2016.

Kukin konsortiossa mukana oleva ammattikorkeakoulu sitoutuu toteuttamaan vastuullaan olevat opinnot riippumatta kyseiselle opintojaksolle osallistuvien oman ammattikorkeakoulun opiskelijoiden määrästä. Yhteisiin opintoihin osallistuvien aloituspaikkojen (ap) määrät yhteensä bioanalytiikan ja radiografian tutkinto-ohjelmissa ja koulutuksissa jakautuvat konsortiossa seuraavasti: Novia 6 ap, Metropolia 20 ap, TAMK 10 ap, Savonia 12 ap, Oamk 12 ap ja Turun AMK 5 ap. Aloituspaikkoja voidaan konsortion sisällä muuttaa tarpeen mukaan.

Bioanalytiikan opinnot syventävät opiskelijan osaamista tämän omalla alalla. Opintojen suorittaminen auttaa urakehityksessä. Vuonna 2019 julkaistujen tutkimusten mukaan esimerkiksi terveydenhuollossa viisi vuotta YAMK-opintojen aloittamisen jälkeen ansiotasossa todettiin noin seitsemän prosenttia korkeammat palkkatulot kuin vertailuryhmällä. Muihin aloihin verrattuna (liiketalous, tekniikka ja kauppa) terveydenhuollossa vaikutus oli hiukan parempi. Bioanalytiikan YAMK-opinnot suorittaneet ovat sijoittuneet tehtäviin, joissa laatujohtaminen, uusien menetelmien käyttöönotto ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen ovat keskiössä.

Hakuaika koulutuksiin on 16.–30.3.2022. Opinnot toteutetaan suurimmaksi osaksi verkko-opintoina. Opiskelumateriaali on pääosin englanninkielistä, jolloin riittävä kielitaito on edellytys opintojen menestykselliseen suorittamiseen. Teoriaopinnoilla ja itsenäisellä opiskelulla on vahva rooli YAMK-opinnoissa, joten opiskelijalta vaaditaan vastuullisuuden lisäksi pitkäjänteisyyttä ja itsensä johtamisen taitoa.

Opinnot koostuvat neljästä viiden opintopisteen opintokokonaisuudesta:

  1. Jatkuva laadun parantaminen kliinisessä laboratoriossa/Continuous Quality Improvement in the Clinical Laboratory
  2. Laboratoriomenetelmät kehittyvässä kliinisessä laboratoriossa/New Methods in the Clinical Laboratory)
  3. Preanalytiikan ja kliinisten laboratoriopalveluiden ohjaus ja konsultointi/Mentoring and Consulting in Pre-analytics and Clinical Laboratory Services
  4. Bioanalytiikan asiantuntijuuden syventäminen/Expertise in Biomedical Laboratory Science.

Opinnot perustuvat näyttöön pohjautuvan tiedon ja toiminnan periaatteiden mukaisiin käytäntöihin sekä kansainvälisten viestintätaitojen harjaannuttamiseen englanninkielisten materiaalien kautta, mikä tähtää luontevaan toimimiseen kansainvälisissä ympäristöissä. Loppuvaiheessa oman alan asiantuntijuutta syvennetään tekemällä moniammatillista ja monialaistakin yhteistyötä kirjoittamalla review-artikkeli yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Valmistuttuaan opiskelija voi toimia asiantuntijana ja kehittää työyhteisön osaamista monialaisesti sekä moniammatillisesti. YAMK-opintonsa suorittaneella on taitoa ennakoida tulevaisuuden haasteita valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuusalueella ja soveltaa hankkimaansa tietoa laboratoriotoiminnan kehittämisessä.


Paldanius Mika, dosentti, koulutuspäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Mika Paldanius.
Mika Paldanius (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu)


Holappa-Girginkaya Jaana, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Jaana Holappa-Girginkaya.
Jaana Holappa-Girginkaya (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu)


Kolumnisarjan seuraava kirjoittaja on yliopettaja Arja Rantala.

Kolumnisarjan aiemmat julkaisut:

– Schroderus-Salo Tanja & Jussila Aino-Liisa: Kliinisen radiografian syventävissä opinnoissa hyödynnetään verkostototeutusta
– Niemelä Eija & Saarnio Reetta: Sairaanhoitaja kliinisen asiantuntijan urapolulla


Lähteet

Böckerman, P., Haapanen, M. & Jepsen, C. 2019. Back to School: Labor-market Returns to Higher Vocational Schooling. Labour Economics 61, 101758. Hakupäivä 2.3.3022. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2019.101758

Böckerman, P. 2019. Ylempi AMK-koulutus voi nostaa
ansioita tuhansilla euroilla. Tiedote 26.8.2019. Palkansaajien tutkimuslaitos. Hakupäivä 2.3.2022. https://labore.fi/wp-content/uploads/2020/02/Tiedote260819.pdf