Yliopistosairaaloiden virtuaalisairaala Terveyskylä® on koko maan kattava digitaalinen palvelukokonaisuus, jonka tarkoituksena on parantaa, sujuvoittaa ja täydentää terveydenhuollon palveluita. Diabeteksen hoidon tueksi Terveyskylään® on rakennettu oma talo, johon ammattilaiset ovat keränneet tietoa, tukea ja neuvoja. Ammattilaisille suunnattuun TerveyskyläPRO® osuuteen rakennetaan diabeteksen virtuaalikeskus ammattilaisten diabetesosaamisen tueksi. MODI-erikoistumiskoulutukseen kuuluvan kehittämistehtävän tuloksena syntyi Diabeteksen kylänraitti -sivusto.

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (MODI) -erikoistumiskoulutus on osa UUDO-hanketta, jonka päätavoitteena on vahvistaa sote-alan ammattilaisten sotedigi-osaamista [1]. Erikoistumiskoulutuksessa vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaalista kehittämistä ja palvelumuotoiluosaamista. Koulutuksen suorittaneiden sote-osaajien on mahdollista toimia asiantuntijana monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaativissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksen aikana tehtiin työelämälähtöinen kehittämistehtävä (10 op), joka vaati käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisöissä. Kehittämistehtävä toteutettiin moniammatillisesti palvelumuotoilun menetelmin yhteistyössä POPsote-hankkeen OYS Terveyskylä -tiimin kanssa. Toimeksiantajan tavoitteena oli koota ammattilaisille tarkoitetut näyttöön perustuvat linkit helposti löydettäviksi kokonaisuuksiksi.

Terveyskylän digitaaliset materiaalit

Ohjaukseen sisältyvä materiaali kehitettiin Terveyskylä.fi-sivustolle [2] tuoreen diabetespotilaan alkuohjauksen tueksi. Tavoitteena oli lisätä Terveyskylän tunnettavuutta ja hyödynnettävyyttä. Toimeksiantajan kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta kehittämistehtävä rajattiin koskemaan aikuisen tuoreen diabeetikon akuuttivaiheen (kuva 1) hoidon ohjausmateriaalia. Työkalun avulla tavoitellaan ammattilaisten suunnitelmallista Terveyskylän digimateriaalin käyttöä diabeetikon alkuohjauksessa.

Valokuvassa verensokerimittari.
KUVA 1. Aikuisen tuoreen diabeetikon akuuttivaiheessa tarvitaan tukea muun muassa verinäytteenottoon sormenpäästä ja verensokerin mittaukseen (kuva: stevepb/pixabay.com).

Terveyskylän digitaalisen materiaalin käyttö haluttiin osaksi päivittäistä asiakastyötä. Kehittämistyö toteutettiin palvelumuotoilun menetelmin ja sen pohjaksi laadittiin yhteistyösopimus toimeksiantajan kanssa. Palvelumuotoiluprosessin jokaisessa vaiheessa asiakasymmärrys oli keskiössä.

Terveyskylän ohjausmateriaalin kehittäminen

Ymmärryksen syventämiseksi kehittämistyössä haastateltiin seitsemää diabetesasiakasta hoitavaa ammattilaista perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja yksityiseltä palveluntuottajalta. Haastatteluilla pyrittiin rakentamaan ymmärrystä nykytilanteesta. Haastattelut olivat strukturoituja ja etukäteen suunniteltuja.

Haastatteluissa selvisi, että ammattilaiset hyödyntävät Terveyskylää potilaan ohjauksessa hyvin vaihtelevasti. Terveyskylässä koettiin olevan paljon luotettavaa materiaalia, mutta oikean tiedon löytäminen oli haastavaa. Tarvittavan tiedon etsimiseen kului paljon aikaa, koska tieto on hajallaan eri paikoissa.

Haastattelujen pohjalta pääteltiin, että Terveyskylän ohjausmateriaalien sijoittelua ja käytettävyyttä on syytä kehittää. Ammattilaiset toivoivat helpommin löydettävissä olevaa tutkittuun tietoon perustuvaa ohjausmateriaalia asiakkaille ja ammattilaisille. Materiaalin toivottiin olevan jaettavissa niin kirjallisena kuin sähköisesti.

Terveyskylän käytettävyyttä toivottiin markkinoitavan enemmän ammattilaisille ja linkkien toivottiin olevan osa olemassa olevia potilastietojärjestelmiä. Terveydenhuollon ammattilaisten haastatteluista saatiin hyvä kuva siitä, millaisessa muodossa materiaalit olisi hyvä olla.

Diabeteksen kylänraitti – polku luotettavaan ja ajantasaiseen tietoon

Kehittämistyön tuloksena syntyi digitaalinen ohjausmateriaali Diabeteksen kylänraitti. Kylänraitilla materiaalit Terveyskylän sivuille ohjautuvine linkkeineen on jaoteltu visuaalisin ja sähköisten materiaalien avulla. Digitaalisen ohjausmateriaalin lisäksi valmistui PDF-materiaali, jonka voi tarvittaessa tulostaa asiakkaalle mukaan.

Opintojen päätöswebinaarissa kaikkien koulutukseen osallistuneiden ja kehittämistehtävää tehneiden opiskelijoiden kesken (14 ammattikorkeakoulua, noin 120 opiskelijaa, 35 posteria) järjestettiin posteriäänestys MIRO-oppimisympäristössä. Äänestykset järjestettiin kolmessa ryhmässä, joista kustakin äänestettiin yksi posteri voittajaksi. Diabeteksen kylänraitti -ohjausmateriaali (kuva 2) voitti äänestyksen omassa ryhmässään. Materiaalista löytyy luotettavaa ja ajantasaista tietoa oikea-aikaisesti ja helposti, mikä puolestaan mahdollistaa diabeetikon ohjauksessa tasa-arvoisen ja laadukkaan palvelun.

Piirretty kuva, jossa taloja ja talojen välissä kulkeva tie ja ihminen kävelemässä sitä pitkin.
KUVA 2. Diabeteksen kylänraitti – visuaalisuus ja ohjausmateriaalien sijoittelu auttavat potilasta löytämään tarvitsemansa ajantasaiset tiedot Terveyskylästä.

Digipalvelut joustavoittavat tulevaisuuden hoitopolkuja

Digitaalisten palveluiden kehittämiseen panostetaan voimakkaasti. Krooniset kansansairaudet, kuten diabetes, lisääntyvät ja niiden myötä asiakkaiden tarve ottaa vastuu omasta terveydestään kasvaa.

Digipalvelujen kautta on mahdollista seurata omaa terveydentilaa ja hyvinvointia. Vuorovaikutteiset omahoitopalvelut, kuten Terveyskylä.fi-digihoitopolut, voivat osin korvata sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tarvittavia tapaamisia.

Terveyskylä.fi-sivuston sisältö on laadukasta ammattilaisten yhteistyössä tuottamaa tietoa, mutta käytettävyys tietyillä osa-alueilla on jäänyt käytännön työn tuomien haasteiden vuoksi vähäiseksi.

Jatkokehittämismahdollisuudet liittyvät Terveyskylän markkinointiin, olemassa olevien järjestelmien integraatioon sekä uusiin toimintoihin. Muun muassa avoimelle sivustolle tunnistautumisella mahdollistettaisiin Diabeteksen kylänraitin kotivalikon hyödyntäminen, jolloin valikkoon pystyttäisiin paremmin keräämään yksilöllisesti ja omien tarpeiden mukaisesti materiaalia koko Terveyskylä® sivuston sisällöstä. Avoin ympäristö helpotetaan sähköisen materiaalin jakamista ammattilaisten ja potilaiden välillä.Johanna Haverinen
Opiskelee MODI-erikoistumiskoulutuksessa
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Kristiina Kakko
Opiskelee MODI-erikoistumiskoulutuksessa
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Päivi Löytty
Opiskelee MODI-erikoistumiskoulutuksessa
Savonia ammattikorkeakoulu

Jonna Ström
Opiskelee MODI-erikoistumiskoulutuksessa
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Mika Paldanius
koulutuspäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali-. ja terveysalan yksikkö

Merja Männistö
yliopettaja
terveydenhoitajakoulutuksen tutkintovastaava
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali-. ja terveysalan yksikkö


Lähteet

[1] Laurea-ammattikorkeakoulu. 2021. Uusille urapoluille digisote-osaamisella -hankkeen verkkosivu. Hakupäivä 27.6.2022. https://www.laurea.fi/hankkeet/u/uusille-urapoluille-digisote-osaamisella/

[2] Terveyskylä.fi-verkkosivusto. 2022. Hakupäivä 27.6.2022. https://www.terveyskyla.fi/