Uuden säteilylain myötä röntgenhoitajille avautui uusi vastuutehtävä säteilyturvallisuusvastaavana. Säteilyturvallisuusvastaavana toimiessaan röntgenhoitaja edistää toimipaikan hyvää turvallisuuskulttuuria säteilyn käytössä. Röntgenhoitaja voi työskennellä säteilyturvallisuusvastaavana myös eläinten kuvantamisyksiköissä.

Säteilysuojelun roolit ja vastuut muuttuivat lääketieteellisen säteilyn käytössä, kun uusi säteilylaki 859/2018 tuli voimaan 15.12.2018. Vuoden 2020 alusta alkaen Säteilyturvallisuusvastaava-opintojakso on ollut pakollinen osa röntgenhoitajatutkintoa [1]. Säteilyturvallisuusvastaava-opintojakso on viiden opintopisteen laajuinen, ja siihen sisältyy itsenäisesti suoritettavia harjoituksia, kirjallisia tehtäviä ja kirjallinen kuulustelu.

Röntgenhoitaja voi toimia säteilyturvallisuusvastaavana terveydenhuollon natiivi- ja hammasröntgentoiminnassa, jos opintoihin on sisältynyt säteilyturvallisuusvastaavan opintojakso tai jos hän on suorittanut erillisen koulutuksen [2]. Säteilyturvallisuusvastaavan työtehtäviä ovat muun muassa säteilynkäyttöpaikan työntekijöiden annostarkkailu ja Säteilyturvakeskuksen yhteyshenkilönä toimiminen [3]. Toiminnanharjoittaja määrittää työtehtävät tarkemmin säteilynkäyttöpaikan toiminnan mukaan. Vastuu säteilyturvallisuudesta on kuitenkin toiminnanharjoittajalla ja tämä vastuu on jakamaton [4].

Röntgenhoitaja eläinklinikalla

Säteilysuojelu on hyvin tärkeä osa kaikkea säteilytoimintaa. Röntgenhoitaja on säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntija ja hän edistää säteilyturvallisuutta omalla toiminnallaan. Röntgenhoitajat opastavat eläinlääkäriopiskelijoita ja pieneläinhoitajia toimimaan työssään eläinklinikan röntgenissä (kuva 1) säteilyturvallisesti [5].

Valokuvassa koira röntgenissä.
KUVA 1. Koiran röntgentutkimus (kuva: Niina Metsä-Simola)

Eläinten röntgentutkimuksissa säteilysuojelu keskittyy potilaan sijasta eläimen tukihenkilöön eli eläimen kiinnipitäjään. Kuvauksen onnistumisen kannalta eläimen paikallaan pysyminen on hyvin tärkeää ja usein joudutaan käyttämään apuna tukihenkilöä. Tukihenkilönä toimii ensisijaisesti eläimen omistaja tai muu eläimen mukana oleva henkilö, mutta tukihenkilönä voi toimia myös klinikan henkilökunnan jäsen [6]. Tukihenkilön säteilysuojelu on hyvin tärkeää, koska hän altistuu eläimestä siroavalle säteilylle, eikä hän itse hyödy säteilyaltistuksesta.

Säteilyaltistusta minimoidaan käyttämällä tarkoituksenmukaisia säteilysuojia ja pysymällä mahdollisimman etäällä säteilylähteestä kuvan ottamisen aikana. Tutkimuksessa käytettävän tukihenkilön tulisi aina olla eläimen omistaja tai muu eläimen mukana oleva henkilö. Tästä suosituksesta huolimatta eläinklinikoiden henkilökunta toimii aktiivisesti tukihenkilönä. Tutkimusten mukaan eläinlääkärit altistuvat varsin usein röntgensäteilylle ja säteilysuojia käytetään vaihtelevasti [7]. Säteilysuojien hyöty on kuitenkin todistettu ja ne vähentävät merkittävästi käyttäjään kohdistuvaa säteilyannosta [8].

Opiskelumateriaalia opintojaksoon

Oulun ammattikorkeakoulun Säteilyturvallisuusvastaava-opintojaksolle tuotettiin opiskelumateriaalia opinnäytetyönä. Opintojakso alkoi ensimmäisen kerran vuonna 2020. Opiskelumateriaali on juuri tätä opintojaksoa varten suunniteltu ja käsittelee säteilyturvallisuusvastaavan tehtäviä eläinten kuvantamisessa [9]. Opiskelumateriaali on tarpeellinen, koska röntgenhoitaja voi työskennellä myös eläinten kuvantamisyksiköissä eikä röntgenhoitajatutkintoon kuulu opintoja eläinten kuvantamisesta.

Opiskelumateriaali käsittelee säteilyturvallisuusvastaavan tehtäviä, eläinten kuvantamisen erityispiirteitä (kuva 2), säteilysuojien käyttöä, tukihenkilön roolia, kuvauslaitteita ja laadunvarmistusta sekä käyttötilojen vaatimuksia. Opiskelumateriaalin avulla opiskelija voi perehtyä esimerkiksi kuvauksissa käytettäviin kiinnipitovälineisiin ja tukihenkilön säteilysuojeluun. Opiskelumateriaalin tuottamista varten vierailtiin Yliopistollisessa eläinsairaalassa, jossa kuvantamistoimintaa havainnoitiin.

Kuvakaappaus oppaasta.
KUVA 2. Apuvälineiden käyttö (kuvakaappaus oppaasta)

Yhteenveto

Röntgenhoitajan ammatti on jatkuvassa muutoksessa. Lainsäädännön muutosten ja teknologian kehityksen mukana on pysyttävä. Eläinten kuvantamisen parissa röntgenhoitaja pystyy varsin saumattomasti soveltamaan säteilysuojeluosaamistaan, koska säteilysuojelun perusperiaatteet ovat samat ihmisten ja eläinten kuvantamisessa.


Karjalainen Annika, röntgenhoitajaopiskelija
Oulun ammattikorkeakoulu/Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Eskelinen Janne, röntgenhoitajaopiskelija
Oulun ammattikorkeakoulu/Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Paalimäki-Paakki Karoliina, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu/Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Schroderus-Salo Tanja, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu/Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön:

Karjalainen, A. & Eskelinen, J. 2020. Säteilyturvallisuusvastaava eläinten kuvantamisessa. Opiskelumateriaali Säteilyturvallisuusvastaava-opintojaksolle. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112023532


Lähteet

[1] Henner, A. & Schroderus-Salo, T. 2020. Säteilyturvallisuuskoulutuksella vastataan lain asettamiin osaamisvaatimuksiin. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 41. Hakupäivä 20.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020052639183

[2] Säteilyturvakeskus. 2018. Lakiuudistus muuttaa säteilysuojelun rooleja ja vastuita lääketieteellisessä säteilyn käytössä. Terveydenhuollon uutiskirje 2/2018. Hakupäivä 9.11.2020. https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/uutiskirjeet-sateilyn-kayttajille/terveydenhuollon-uutiskirje-2-2018/lakiuudistus-muuttaa-sateilysuojelun-rooleja-ja-vastuita-laaketieteellisessa-sateilyn-kaytossa

[3] Säteilylaki 859/2018, 28§. Säteilyturvallisuusvastaavan nimeäminen ja tehtävät. Finlex. Hakupäivä 20.4.2021. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180859#a859-2018

[4] Säteilyturvakeskus. 2020. Toiminnanharjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta. Hakupäivä 9.11.2020. https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/hae-turvallisuuslupaa-tai-ilmoita-muutoksesta/toiminnanharjoittaja-vastaa-sateilyn-kayton-turvallisuudesta

[5] Ojala, U. 2019. Röntgenhoitajan potilaina on eläimiä hiiristä hevosiin. TEHY-lehti 23.1.2019. Hakupäivä 20.4.2021. https://www.tehylehti.fi/fi/ihmiset/rontgenhoitajan-potilaina-elaimia-hiirista-hevosiin

[6] Säteilyturvakeskus. 2019. Eläinröntgentutkimukset. Hakupäivä 20.4.2021. https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/toiminnan-valvonta/elainrontgentutkimukset

[7] Shirangi, A., Fritschi, L. & Holman, C. 2007. Prevalence of occupational exposures and protective practices in Australian female veterinarians. Australian Veterinary Journal 82 (1–2), 32–38. Hakupäivä 20.4.2021. https://doi.org/10.1111/j.1751-0813.2006.00077.x

[8] An, J., Lim, S., Lee, S., Kim, H., Min, K., Cho, Y. & Lee, K. 2019. Evaluation of radiation exposure from fluoroscopic examination in small animal veterinary staff using thermoluminescent dosimeters. Veterinarni Medicina 64 (6), 266–270. Hakupäivä 20.4.2021. https://doi.org/10.17221/141/2018-VETMED

[9] Karjalainen, A. & Eskelinen, J. 2020. Säteilyturvallisuusvastaava eläinten kuvantamisessa. Opiskelumateriaali Säteilyturvallisuusvastaava-opintojaksolle. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 20.4.2021. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112023532