Opetus ja oppiminen ovat jatkuvassa murroksessa digitalisaation ja etäopiskelun toimiessa katalyytteinä ilmiölle. Digiloikka tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia opiskelun kehittämiselle ja syrjäyttää elinkaariltaan lyhyet oppimateriaaliratkaisut opetuksessa. ”Alaraajojen nivelten manuaalinen mobilisointi” on nykyaikainen, adaptoituva ja monipuolinen fysioterapeuttiopiskelijoille suunnattu oppimateriaali, joka on toteutettu Moodle-alustalla.

Valokuva, jossa kannettava tietokone, kahvikuppi, kyniä ja rutattuja papereita pöydällä.
Oulun ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoiden nivelmobilisaation opiskeluun tehtiin konkreettinen oppimateriaali Moodle-alustalle (kuva: Lauren Manche/Unsplash.com)

Oppimateriaaliratkaisut näyttelevät suurta roolia opetuksessa tiedon omaksumisen mielekkyydessä ja opitun tiedon soveltamisessa. Oppimateriaalin kehittäjän työtä ajavat sisällön mielekkyyden lisäksi opiskelijalähtöisyys ja resursointi, jotka voivatkin usein aiheuttaa päänvaivaa.

Opiskelija oppimateriaalin kehittäjänä onkin ajatus, jonka etuja tämän artikkelin pohjana oleva opinnäytetyö konkretisoi. Laadukkaat virtuaaliset oppimisalustat sekä skaalautuvat verkko-oppimateriaalit vievät teknologiamurroksessa vanhat opas-tyyliset materiaaliratkaisut sekä oppikirjat historiaan.

Alaraajojen nivelten manuaalinen mobilisointi -oppimisalusta haastaa opiskelijat tarkastelemaan manuaalisen terapian käyttöä osana fysioterapiaa kriittisesti mutta kannustavasti. Oppimisalusta on opiskelijakeskeinen ja käytännönläheinen. Se jättää tilaa opiskelijan omille ajatuksille, jotta opetus vastaa mahdollisimman hyvin työelämän tarpeisiin.

Kohderyhmän lisäksi alustasta hyötyvät myös opettajat, sillä heidän tärkeän työnsä resursointi kontaktiopetuksessa helpottuu. Luotu laadukas oppimisalusta tarjoaa mahdollisuuden jatkokehitykselle opetusmateriaalin digitalisoimisessa ja koulutuksen kehityksessä tuleville työryhmille.

Miksi fysioterapeutti tarvitsee mobilisaatiotaitoja?

Manuaalinen terapia ja sen alle lukeutuva nivelten manuaalinen mobilisointi ovat osa fysioterapeutin ammatillista ydinosaamista. Niitä käytetään tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden hoitoon, kun terapeutti haluaa vaikuttaa asiakkaan kipuaistimukseen tai nivelten liikkuvuustoimintoihin [1] [2].

Suomessa tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista tai toiminnanvajauksista kärsii noin joka viides työikäinen, ja Euroopan tasolla joka viides työkyvyttömyys johtuu tuki- ja liikuntaelimistön oireilusta. Manuaalisen terapian interventiot ovat viime aikoina olleet kritiikin kohteena. Niiden käyttäminen kliinisessä työssä jakaa vahvasti mielipiteitä, vaikkakin tieteelliseen näyttöön, tutkittuun tietoon ja kliiniseen kokemukseen perustuvalla nivelten manuaalisen mobilisoinnin interventiolla pystytään vaikuttamaan tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin ja toimintakykyyn positiivisesti ja tätä kautta mahdollistamaan asiakkaan suoritukset ja osallistuminen kuntoutuksessa.

Paras tulos saavutetaan, kun interventioon yhdistetään yksilöllinen terapeuttinen harjoittelu [3]. Nivelen manuaalisen mobilisoinnin vaikutukset ilmenevät nopeasti hoidon jälkeen, mutta vaikutusten on tutkittu olevan lyhytkestoisia [4] [5]. Manuaalisen mobilisoinnin vaikutusmekanismit ovat moninaiset. Nykytiedon mukaan vaikutus ei tapahdu vain biomekaanisesti suoraan kudoksessa vaan myös neuromuskulaarisesti. Myös kipuedukaation on tutkittu vaikuttavan terapian vaikuttavuuteen varsinkin kipukroonikoilla [6]. Parhaimmillaan nivelten manuaalinen mobilisointi, yhdessä muiden interventioiden kanssa, vaikuttaa ruumiinrakenteisiin ja kehon toimintoihin positiivisesti. [7]

Nivelten manuaalinen mobilisointi on vain yksi osa hoitointerventiota. Sen valikoituminen hoitokeinoksi vaati nivelten liikkeen laajuuden ja laadun tutkimista [8]. Jos indikaatio nivelmobilisoinnille löytyy, se on hyvä keino mahdollistaa laadukkaampaa terapeuttista harjoittelua poistamalla toimintakykyyn vaikuttavia rajoitteita. Fysioterapian manuaalisten taitojen opetteleminen vaatii laajaa teoriatiedon omaksumista, kädentaitoja sekä oikeaoppisten tekniikoiden hallitsemista. Oppimateriaalin monipuolisuus vahvistaa teoriatiedon ja käytännön taitojen kehittymistä sekä edistää niiden yhdistämistä työelämään.

Vertaisopetuksesta eväitä työelämään

Oppimisalusta on kohdennettu erityisesti ensivaiheen opiskelijoille, jotka ottavat ensikosketuksensa manuaalisen terapian mahdollisuuksiin fysioterapiakoulutuksessa. Sen tarjoamat reflektiivistä ajattelua aktivoivat opetusmenetelmät sekä ratkaisut painottavat kriittisen ajattelutavan kehittymistä ottaen huomioon opiskelijan lähtötason.

Alusta hyödyntää autenttista case-opetusta, monipuolisia mediaelementtejä, kuten videoita ja erilaisia tehtäviä opiskelumielenkiinnon lisäämiseksi, sekä tarjoaa aiheesta kiinnostuneemmalle opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä ilmiöön laajemmin lisämateriaalien kautta.

Alustan sisältämä oppimateriaalikokonaisuus on suunniteltu näyttöön perustuvan ja työelämäohjautuvan ajattelumallin mukaisesti eli sen tarkoituksena on antaa helposti kliiniseen työhön yhdistettäviä työkaluja manuaalisen nivelmobilisaation viitekehyksessä. Fysioterapeutin kädentaitojen kehittyessä ja ilmiön kokonaisvaltaisesta ymmärtämisestä ja omaksumisesta hyötyy myös fysioterapiaan hakeutuva ihminen.


Hirvonen Niko-Petteri, fysioterapeutti
KK-Verve Oy

Välilä Joni, fysioterapeutti
HIFK Fotboll Ab

Hiltunen Joonas, fysioterapeutti
Salon kaupunki

Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön: 

Hirvonen, N-P., Hiltunen, J. & Välilä, J. 2021. Alaraajojen nivelten manuaalinen mobilisointi. Virtuaalinen oppimisalusta fysioterapeuttiopiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202103153340Lähteet

[1] ICF Research Branch. 2012. ICF Core Sets. Hakupäivä 8.3.2021. https://www.icf-core-sets.org

[2] Hynynen, P., Häkkinen, H., Hännikäinen, H., Kangasperko, M., Karihtala, T., Ksekinen, M., Leskelä, J., Liikka, S., Lähteenmäki, M-L., Markkola, K., Mämmelä, E., Partia, R., Piirainen, A., Sjögren, T. & Suhonen, L. 2016. Suomen fysioterapeutit. Fysioterapeutin ydinosaaminen. Hakupäivä 8.3.2021. http://www.suomenfysioterapeutit.com/ydinosaaminen/

[3] Weerasekara, I., Osmotherly, P., Snodgrass, S., Marquez, J., de Zoete, R. & Rivett, D. A. 2018. Clinical Benefits of Joint Mobilization on Ankle Sprains: A Systematic Review and Meta-Analysis. Archives of physical medicine and rehabilitation 99 (7), 1395–1412.e5. Hakupäivä 21.5.2021. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.07.019

[4] Westad, K., Tjoestolvsen, F. & Hebron, C. 2018. The effectiveness of Mulligan’s mobilisation with movement (MWM) on peripheral joints in musculoskeletal (MSK) conditions: A systematic review. Musculoskeletal Science and Practice. Musculoskeletal Science & Practise 39, 157–163. Hakupäivä 21.5.2021. https://doi.org/10.1016/j.msksp.2018.12.001

[5] Lalnunpuii, A., Sarkar, B. & Alam, S. 2017. Efficacy of Mulligan mobilisation as compared to Maitland mobilisation in females with knee osteoarthritis: a double blind randomized controlled trial. International Journal of Therapies and Rehabilitation Research 6 (2), 37–44. Hakupäivä 21.5.2021. http://dx.doi.org/10.5455/ijtrr.000000241

[6] Saracoglu, I., Arik, M. I., Afsar, E. & Gokpinar, H. H. 2020. The effectiveness of pain neuroscience education combined with manual therapy and home exercise for chronic low back pain: A single-blind randomized controlled trial. Physiotherapy Theory and Practice, 1–11. Hakupäivä 21.5.2021. https://doi.org/10.1080/09593985.2020.1809046

[7] Häkkinen, A., Korniloff, K., Aartolahti, E., Tarnanen, S., Nikander, R. & Heinonen, A. 2014. Näyttöön perustuva tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus. Kelan tutkimusosasto. Hakupäivä 8.3.2021. http://hdl.handle.net/10138/144093

[8] Magee, D. J. 2014 Orthopedic physical assessment. 6th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier, 31‒34.