Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Ensihoidon tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 145
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta.”

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito.(Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä.(Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Potilasturvallinen ensiauttaja ja hoitaja 66
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 2 1     1   1       5
YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot 3                   3
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 2 1                 3
OS00DW11 Anatomian ja fysiologian perusteet 3 2                 5
OS00DW95 Lääkehoidon perusteet 4                   4
OE00DY16 Hoitotyön perusteet 4                   4
OE00DX32 Ensihoidon perusteet 7                   7
OE00DX41 Ensihoidon perusharjoittelu 3                   3
YY00DU52 English for Working Life 3                   3
OS00DW12 Mikrobiologia, patologia ja patofysiologia   3                 3
OS00DX28 Kirurgisen potilaan hoitotyö   8                 8
OS00DX03 Kansantauteja sairastavan hoitotyö   8                 8
OE00DX42 Elvytysosaaminen ja kriittisten tilanteiden hallinta   7                 7
YY00DU51 Svenska för arbetslivet   3                 3
Perustason ensihoidon ja hoidon tarpeen arvioinnin osaaja 57
OY00DX84 Tutkiva kehittäminen     6               6
0S00DW40 Asiakkaan hoidon tarpeen moniammatillinen arviointi     4               4
OS00DX88 Monialainen lääketiede     3               3
OE00DX44 Perustason ensihoito     5               5
OE00DX10 Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu     5               5
OE00DX47 Hoidon tarpeen arviointi ja ohjaus kiireettömissä ensihoitotilanteissa     3               3
OE00DX48 Perustason ensihoidon harjoittelu I       6             6
OE00DN30 Ensihoidon ja akuuttihoitotyön projektiharjoittelu       5             5
OE00DX45 Perustason ensihoitajan tilannejohtajuus ja vastuu       5             5
OE00DW02 Päivystyshoitotyö       5             5
OE00DX43 Perustason ensihoidon syventävä harjoittelu ja osaamisen osoittaminen       10             10
Kehittyvä hoitotason ensihoidon ja sairaanhoidon osaaja 58
OE00DY12 Lasten, naisten ja perheiden hoitotyö         4           4
OS00DV98 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö         4           4
OE00DY51 Asiakaslähtöinen ikääntyneen ensihoitotyö         4           4
OS00DX56 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu         4           4
OE00DY52 Kotisairaanhoidon harjoittelu         4           4
OE00DX53 Ensihoidon johtaminen ja viranomaisyhteistyö         2 4         6
OE00DX50 Hoitotason ensihoito ja ensihoitolääketieteen soveltaminen I         6           6
OE00DX54 Hoitotason ensihoito ja ensihoitolääketieteen soveltaminen II           7         7
OS00DW33 Tehohoitotyö I           5         5
OE00DW39 Digitaalinen hoidon tarpeen arviointi ja ohjaaminen           3         3
OE00DW36 Tehohoidon harjoittelu           6         6
OE00DW03 Vaativa päivystyshoitotyö           5         5
Hoitotason ensihoitotyön ammattilainen 39
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä             3       3
YY00EG19 Innovoidaan yhdessä                     3
OE00DM16 Päivystyshoitotyön harjoittelu             6       6
OE00DW04 Anestesiahoitotyön harjoittelu           2 5       7
OE00DX51 Haastavat tilanteet akuutti- ja ensihoitotyössä - harjoittelu             2 3     5
OE00DX52 Hoitotason ensihoidon harjoittelu ja osaamisen osoittaminen             5 10     15
Vapaasti valittavat opinnot 5
Vapaasti valittaviin opintoihin voi suorittaa sellaisia korkeakoulutasoisia opintoja, jotka eivät ole omassa opetussuunnitelmassa pakollisia opintoja ja jotka tukevat asiantuntijuuden kehittymistä tulevaa tutkintoa varten. Opinnoiksi voi esittää myös muiden tutkinto-ohjelmien opintoja (ottaen huomion mahdolliset esitietovaatimukset ja ajoitukset), muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja. Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaasti valittavista opinnoista ja Oamkin tarjonnasta.

Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaasti valittavista opinnoista. Opinnoiksi voi esittää myös esim. muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OE00DU60 Perustason ensihoito virtuaalisimulaatioina - opi ensihoitoa mobiilipelin avulla                     5
SA00EH70 Monikulttuurinen opiskelijaohjausosaaminen                     3
OE00EE52 Hoitotason ensihoito virtuaalisimulaatioina - opi hoitotason ensihoitoa mobiilipelin avulla                     5
OS00DY56 Projektityön perusteet                     3
OS00CA84 eHealth and Digital Solutions in Health Care             5       5
OE00CF93 Työelämätaidot ensihoidossa         2,5   2,5       5
OE00DM17 Ensihoidon syventävä projektiharjoittelu 1 1     2           5
YY00CH18 Naiseen kohdistuva väkivalta ja parisuhdeväkivalta                     5
YY00BL65 Soten palvelu- ja tietojärjestelmät osana asiakkaan polkua                     5
YY00BL78 Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäprojekti                     5
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00CI08 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
YY00EP49 Opinnäytetyön suunnittelu                     5
YY00EP50 Opinnäytetyön toteutus                     5
YY00EP51 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi                     5
Tiedot haettu 24.5.2024 08:43:23