Oamk Journalissa kannustetaan myös opiskelijan ja opettajan yhteisjulkaisuihin. Julkaisun kirjoittaminen yhdessä on mielenkiintoinen prosessi sekä opettajalle että opiskelijalle. Opiskelijalle se tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja tuoda esiin asiantuntijuutta. Samalla kirjoittaminen valmentaa työelämässä tarvittavaan asiantuntijaviestintään.

Opettaja (ei opiskelija) on se, joka lähettää yhteisjulkaisun käsikirjoituksen Oamk Journaliin ja on yhteyshenkilö kaikessa julkaisua koskevassa viestinnässä Oamk Journalin toimituksen kanssa.

Kun opettaja ja opiskelija kirjoittavat yhdessä, seuraavat näkökulmat on huomioitava:

  • Yhteisjulkaisussa pitää näkyä myös opettajan panos. Pelkkä harjoitustyön tai opinnäytetyön ohjaaminen ei riitä. Kirjoittajaksi merkitty opettaja on myös vastuussa tekstin sisällöstä. (Ks. Julkaisupalvelujen tietoisku: Ketkä merkitään artikkelin tekijöiksi?, vaatii kirjautumisen henkilökuntaintra Heimoon)
  • Opinnäytetyön pohjalta kirjoitettu julkaisu ei saa olla pelkkä tiivistelmä opinnäytetyöstä. Työstä nostetaan esiin jokin tietty näkökulma, jota julkaisussa syvennetään. Suositus on, että julkaisussa olisi uutta materiaalia noin kolmasosa.
  • Julkaisun perustumista opinnäytetyöhön ei korosteta tekstissä, vaan asia mainitaan artikkelin lopussa erillisessä infolaatikossa.

Esimerkki infolaatikosta:

Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön: 

Sarjanoja, M. & Petäjäjärvi, H. 2021. Henkilökunnan säteilyaltistus leikkaussalissa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Oulun ammattikorkeakoulu. Radiografia- ja sädehoito. Opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105057010
  • Opinnäytetyö tulee mainita lähdeluettelossa, mutta toistuvaa opinnäytetyöhön viittaamista on vältettävä.
  • Ingressissä opinnäytetyötä ei mainita.

Video yhteiskirjoittamisen kokemuksista

Heimosta löydät linkin videoon, jossa Oamkin entinen viestinnän lehtori Teemu Palokangas kertoo kokemuksistaan opiskelijoiden kanssa kirjoitetuista julkaisuista. Hän antaa käytännön vinkkejä yhteisjulkaisemiseen sekä pohtii siihen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita.