Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


YY00DY15 Tulevaisuuden tutkimus (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet 1. Opiskelija ymmärtää tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdat.
2. Opiskelija osaa kuvata tulevaisuudentutkimuksen peruskäsitteet ja menetelmät.
3. Opiskelija osaa soveltaa ennakoinnin menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisessa sekä ymmärtää ennakoinnin merkityksen strategisessa johtamisessa.
Sisältö Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdat
Megatrendit
Delfoi-menetelmä
Tulevaisuusverstaat
Skenaarioiden rakentaminen
Tulevaisuuden ennakointi
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Sovellan tiedon tuottamisessa joitain tulevaisuudentutkimuksen käsitteitä ja menetelmiä. Käytän asiantuntijatietoon perustuvia lähteitä ja perustelen valintani. Ymmärrän osallistamisen merkitystä eri menetelmien soveltamisessa. Tunnistan ennakoinnin merkityksen strategisessa johtamisessa.

hyvä (3-4)
Yhdistän tiedon tuottamisessa tulevaisuudentutkimuksen käsitteitä ja menetelmiä. Käytän sekä kotimaisia että kansainvälisiä asiantuntijatietoon perustuvia lähteitä ja perustelen valintani. Analysoin osallistamisen merkitystä eri menetelmien soveltamisessa. Kuvaan strategista johtamisen kehittämistarpeita ennakointitietoa hyödyntäen.

kiitettävä (5)
Yhdistän tiedon tuottamisessa tulevaisuudentutkimuksen käsitteitä ja menetelmiä laaja-alaisesti Käytän sekä kotimaisia että kansainvälisiä asiantuntijatietoon perustuvia lähteitä ja perustelen valintani. Analysoin osallistamisen merkitystä eri menetelmien soveltamisessa. Kehitän strategista johtamista ennakointitietoa hyödyntäen.
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.09.2023 - 31.07.2024 (YY00DY15-3001 | PLK23SYLIIKE, PLK22SYLIIKE, TAL22SY, LTK22SY, YHT24K, LTK23SY, JOH23KY)
Tiedot haettu 16.4.2024 16:47:44