Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Toimintaterapian tutkinto-ohjelma (210 op)

PERUS- JA AMMATTIOPINNOT 110
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta.

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELU JA VIESTINTÄ 20
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 3   1   1           5
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 3                   3
YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot 3                   3
YY00DU52 English for Working Life 3                   3
YY00DU51 Svenska för arbetslivet           3         3
YY00DU54 Let's Innovate Together   3                 3
IHMISEN TOIMINTAKYKY 17
7W00DX59 Ihmisen toiminnallinen kehittyminen 4 3                 7
7Y00DU49 Kuntoutumisen lähtökohdat 3                   3
7W00DX94 Päihteidenkäyttäjä asiakkaana         3           3
7W00DX69 Lääketiedettä toimintaterapeuteille   4                 4
TOIMINTATERAPIAN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 12
7W00DX76 Toimintaterapian teoriaperusta, etiikka ja filosofia 4                   4
7W00DX61 Toiminnan suhde hyvinvointiin 3                   3
7W00DA93 Minän tietoinen käyttö, työpajaharjoittelu 5                   5
TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA OHJAAMINEN TOIMINTATERAPIASSA 31
7W00DX62 Ohjaus ja neuvonta toimintaterapiassa   4                 4
7W00DX63 Yhteistoiminta lähi- ja avopalveluissa, harjoittelu   6                 6
7W00DX82 Toiminnan ja ympäristöjen analyysi ja mukauttaminen   5                 5
7W00DY22 Asiakaslähtöinen arviointiprosessi ja arviointimenetelmät   7 2               9
7W00DX81 Asiakkaan toimintakyvyn arviointi, harjoittelu     7               7
YMPÄRISTÖT JA TEKNOLOGIA TOIMINTATERAPIASSA 12
Näytä/piilota kuvaus


7W00DZ94 Mahdollistava ympäristö ja apuvälinepalvelut       5             5
7W00DX83 Ortoosien suunnittelu ja valmistus         3           3
7W00DX79 Hyvinvointiteknologia toiminnan mahdollistajana toimintaterapiassa         4           4
TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINTATERAPIASSA 49
Näytä/piilota kuvaus


7W00DX71 Terapeuttinen vuorovaikutus ja terapiainterventio     4               4
7W00DX72 Perhelähtöinen lasten ja nuorten toimintaterapia     7               7
7W00DG80 Asiakaslähtöinen työikäisten toimintaterapia       7             7
7W00DB19 Asiakaslähtöinen ikääntyvien toimintaterapia       5             5
7W00DX73 Asiakaslähtöiset toiminnat terapiamenetelmänä, työpaja     2 8             10
7W00DX78 Terapeuttiset ryhmät ja niiden ohjaaminen toimintaterapiassa, harjoittelu     3 3             6
7W00DX77 Asiakkaan toimintakyvyn edistäminen toimintaterapiassa, harjoittelu       10             10
TOIMINTATERAPIAN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 35
7W00DX95 Työelämäorientoitunut projekti         3           3
7W00DR22 Toimintaterapeuttina käyttäjälähtöisessä kehittämisessä         3           3
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä         3           3
OY00DY05 Näyttöön perustuva ja vaikuttava kuntoutus           5         5
OY00DX84 Tutkiva kehittäminen         6           6
7Y00DL03 Opinnäytetyö           10 5       15
TOIMINTATERAPIAPALVELUIDEN JOHTAMINEN JA TUOTTAMINEN 24
7W00DX70 Toimintaterapiatyön johtaminen ja yrittäjyys           5         5
7W00DZ87 Toiminnantiede ja toimintaterapian asiantuntijuus         2 2         4
7W00DX80 Toimintaterapian syventävä ammattiosaaminen, harjoittelu             15       15
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7Y00BK54 Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus                     3
OS00CG00 Seksuaalisuus eri ikäkausina                     5
7T00DF07 Ihminen vai tapaus - ammatillisen työskentelyn haasteet                     5
CL00DA35 Opiskelijasta harjoittelun ohjaajaksi                     3
YY00DH26 Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut                     5
YY00DH27 Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn                     5
YY00DB41 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00DU48 Kulttuurin törmäyskurssi                     10
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 75
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OPINNÄYTETYÖ 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Tiedot haettu 19.4.2024 19:04:35