Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma (210 op)

Perusopinnot / Ydinosaaminen 80
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta.

Hallitsen tietojenkäsittelijän perustaidot. Suunnittelen ja toteutan tavoitteiden mukaisen eri päätelaitteille skaalautuvan käyttäjäkokemuksen huomioon ottavan interaktiivisen www-sivuston ohjelmistoprojektissa. Hallitsen digitaalisen markkinoinnin periaatteet ja kehitän tuotteita ja palveluita käyttäjäkeskeisillä menetelmillä ja työkaluilla. Kehitän verkkoliiketoimintaa hyödyntäen julkaisujärjstelmää. Viestin työelämässä suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

- Tietokoneen ja työvälineohjelmien käyttö
- Verkkosivujen kehittäminen
- Ohjelmointi ja ohjelmistoprojektiosaaminen
- Asiakas-/Käyttäjäkeskeisen kehittämisen menetelmät ja työkalut
- Verkkoliiketoiminta ja digitaalinen markkinointi
- Viestintä suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 3   1 1             5
YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot 3                   3
IT00ED33 Tietokoneen käyttötaito ja digitalisaatio 4                   4
IT00ED34 Ohjelmoinnin perusteet 6                   6
IT00ED35 Tietojenkäsittelyn matematiikka 3                   3
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 3                   3
IT00ED36 Verkkosivun toteutus 5                   5
IT00ED37 Ohjelmistotekniikka 3                   3
IT00ED39 Relaatiotietokannat   5                 5
IT00ED40 Web-ohjelmointi   5                 5
IT00EH65 Palvelumuotoilu   5                 5
YY00DU52 English for Working Life   3                 3
IT00ED41 Web-projekti   9                 9
IT00ED42 Content Management Systems     5               5
IT00ED43 Digital Marketing and eBusiness     5               5
IT00EJ23 User Experience Design     5               5
YY00DU51 Svenska för arbetslivet     3               3
YY00DU54 Let's Innovate Together         3           3
Ammattiopinnot / Profiloiva osaaminen 70
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Hallitsen profiloivat kokonaisuudet ja sovellan perusopinnoista saatua osaamista sekä profiloivaa osaamista työelämälähtöisissä projekteissa (Business Information Systems Project ja Yritysprojekti), Luon itselleni edellytykset jatkuvalle oppimiselle.

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman ammattiopinnot ovat laajuudeltaan 70 op. Toinen opintovuosi (60 op) opiskellaan englannin kielellä, ja tällöin ryhmässä on mukana myös kansainvälisiä vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoita.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Databases and Dynamic Web Page 10
IT00ED46 Dynamic Web Page     5               5
IT00ED45 Database Management and Programming     5               5
Mobile Development and Data Handling 15
IT00ED47 Mobile Design and Development       5             5
IT00ED48 Mobile Programming       5             5
IT00ED49 Data Analysis and Visualisation       5             5
Game Development (Oulu Game LAB) 15
Näytä/piilota kuvaus


YY00ED50 Oulu Game LAB (Concept Creation)         15           15
Yritys- ja työelämälähtöiset opinnot 30
Näytä/piilota kuvaus


IT00EH82 Company-Oriented Product Development Project 1       10             10
IT00EH81 Yritys- tai hankelähtöinen tuotekehitysprojekti 2           10         10
IT00ED66 Career Oriented Learning 1   4                 4
IT00ED70 Uraohjautuva oppiminen 2       3             3
IT00ED69 Tietojenkäsittelyalan tutkimus- ja kehittämismenetelmät           3         3
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
IT00BQ34 Harjoittelu: yleisharjoittelu           10         10
IT00BQ36 Harjoittelu: ammattiharjoittelu             20       20
Vapaasti valittavat 15
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00ED51 Oulu Game LAB (Demo Creation)         15           15
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00DA07 Sosiaalisen median mahdollisuudet töissä ja vapaa-ajalla                     5
Opinnäytetyö 15
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä           3         3
IT00ED68 Opinnäytetyö           12         12
Tiedot haettu 19.4.2024 19:04:21