Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Hoitotyön tutkinto-ohjelma, Sairaanhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 115
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Sairaanhoitotyön perusosaaja 63
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 2 1   1     1       5
YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot 2 1                 3
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 2 1                 3
OS00DW11 Anatomian ja fysiologian perusteet 3 2                 5
OS00DX89 Ammatillinen toiminta ja terveyden edistäminen hoitotyössä 4                   4
OS00DW08 Hoitotyön perusteet 7                   7
OS00DW95 Lääkehoidon perusteet 4                   4
OS00DX07 Sairaanhoitotyön perusharjoittelu 7                   7
OS00DX28 Kirurgisen potilaan hoitotyö   8                 8
OS00DX03 Kansantauteja sairastavan hoitotyö   8                 8
OS00DW12 Mikrobiologia, patologia ja patofysiologia   3                 3
OS00DX57 Hätätilapotilaan hoitotyö   3                 3
YY00DU52 English for Working Life   3                 3
Kehittyvä sairaanhoitotyön osaaja 57
OS00BV99 Näyttöön perustuvan sairaanhoitotyön harjoittelu     15               15
0S00DW40 Asiakkaan hoidon tarpeen moniammatillinen arviointi       4             4
OS00DX88 Monialainen lääketiede     3               3
OS00DV98 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö     4               4
OS00DW80 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön perusharjoittelu       6             6
OS00DX17 Perheen hoitotyö     7               7
OS00DX18 SELI-terveys ja ohjaus hoitotyössä, harjoittelu       6             6
OS00DY28 Lasten ja nuorten hoitotyön perusharjoittelu       6             6
OY00DX84 Tutkiva kehittäminen       6             6
Ammatillisesti suuntautuva sairaanhoitotyön osaaja 31
YY00DU51 Svenska för arbetslivet         3           3
OS00DY48 Asiakaslähtöinen ikääntyneen hoitotyö         5           5
OS00DW14 Kotisairaanhoidon harjoittelu         6           6
OS00DX20 Vastaanotto- ja avohoitotyö         6           6
OS00DX21 Vastaanotto- ja avohoitotyön harjoittelu         8           8
Sairaanhoitotyön ammattilainen  
OS00DX68 Lääketieteen syventävät opinnot         2 3 2       10
OS00DX96 Lähijohtaminen ja tiimityö terveysalalla           3         3
OS00DW38 Haastavat tilanteet hoitotyössä, harjoittelu         1 2         3
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä           3         3
YY00DU54 Let's Innovate Together           3         3
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 10
Näytä/piilota kuvaus


OS00DX58 Gerontologinen hoitotyö           3 2       5
OL00CF56 Kiireetön avohoitotyö           5         5
OS00DX98 Akuutti avohoitotyö           5         5
OS00DX91 Lasten ja nuorten hoitotyö I           5         5
OS00DX93 Lasten ja nuorten hoitotyö II           5         5
OS00CF75 Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveystyö             5       5
OS00DW69 Mielenterveyshoitotyö           5         5
OS00CF74 Päihdehoitotyö             5       5
OS00CF64 Palliatiivinen ja saattohoitotyö             5       5
OS00CG02 Patient Safety for Future Health Care Professionals             5       5
OS00DW86 Perioperatiivinen hoitotyö I           5         5
OS00DW87 Perioperatiivinen hoitotyö II           5         5
OS00DW33 Tehohoitotyö I           5         5
OS00DW34 Tehohoitotyö II           5         5
OS00DW73 Vaativa osastohoitotyö I           5         5
OS00DW79 Vaativa osastohoitotyö II             5       5
OL00EM44 Digihoitaja           5         5
Sairaanhoitotyön syventävä harjoittelu 18
OS00CG06 Gerontologisen hoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00DY29 Lasten ja nuorten hoitotyön syventävä harjoittelu           9 9       18
OS00DW75 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00DW35 Tehohoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00DW88 Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00DW81 Vaativan osastohoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00ED93 Avohoitotyön harjoittelu           9 9       18
Vapaasti valittavat opinnot 5
Vapaasti valittaviin opintoihin voi suorittaa sellaisia korkeakoulutasoisia opintoja, jotka eivät ole omassa opetussuunnitelmassa pakollisia opintoja ja jotka tukevat asiantuntijuuden kehittymistä tulevaa tutkintoa varten. Opinnoiksi voi esittää myös muiden tutkinto-ohjelmien opintoja (ottaen huomion mahdolliset esitietovaatimukset ja ajoitukset), muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja. Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaasti valittavista opinnoista ja Oamkin tarjonnasta.

Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaasti valittavista opinnoista. Opinnoiksi voi esittää myös esim. muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OE00DU60 Perustason ensihoito virtuaalisimulaatioina - opi ensihoitoa mobiilipelin avulla                     5
OS00CA84 eHealth and Digital Solutions in Health Care                     5
OS00CF90 Hoitotyön projektiosaaminen         3 2         5
OS00CF91 Työelämätaidot hoitotyössä                     5
OS00DY56 Projektityön perusteet                     3
OR00CG22 Lapset puheeksi -menetelmät                     5
OS00CG00 Seksuaalisuus eri ikäkausina                     5
YY00CI10 Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito                     5
YY00BL65 Soten palvelu- ja tietojärjestelmät osana asiakkaan polkua                     5
YY00BL78 Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäprojekti                     5
OS00CZ97 Digiohjaaja - MOOC                     3
SA00EH70 Monikulttuurinen opiskelijaohjausosaaminen                     3
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00CI08 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
7Y00DL03 Opinnäytetyö       2 3 5 5       15
Tiedot haettu 28.2.2024 16:46:46