Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Optometrian tutkinto-ohjelma (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 124
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opiskelu- ja viestintäosaaminen 17
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 2   1   1   1       5
YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot 3                   3
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 3                   3
YY00DU51 Svenska för arbetslivet           3         3
YY00DU52 English for Working Life     3               3
Optometrian luonnontieteellinen osaaminen 12
OM00CA06 Geometrinen optiikka 5                   5
OM00CA07 Fysikaalinen optiikka 4                   4
OM00CA08 Visuaalinen optiikka   3                 3
Tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnot optometriassa 15
OM00CA09 Epidemiologia ja biostatistiikka   3                 3
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä           3         3
OY00DX84 Tutkiva kehittäminen         6           6
YY00DU54 Let's Innovate Together   3                 3
Optometrian tekninen osaaminen 14
OM00EH29 Silmälasioppi 1   5                 5
OM00EH30 Silmälasioppi 2     5               5
OM00EH31 Silmälasioppi 3       4             4
Optometrian kliininen osaaminen 50
Näönhuollon osaaminen 1 13
OM00CA17 Objektiivinen refraktio     5               5
OM00EH32 Subjektiivinen refraktio     8               8
Näönhuollon osaaminen 2 16
OM00DF14 Contact Lens 1       7             7
OM00DB87 Contact Lens 2         6           6
OM00CA21 Refraktiivinen kirurgia         3           3
Näönhuollon osaaminen 3 21
OM00DB99 Binokulaarinen näkeminen           7         7
OM00EM77 Näön kehittyminen           8         8
OM00EH34 Pediatric Optometry           3         3
OM00EH35 Näköergonomia ja kuntoutus           3         3
Lääketieteellinen osaaminen optometriassa 63
Lääketieteellinen perusosaaminen 33
OM00EH43 Yleinen anatomia ja fysiologia 3                   3
OM00EH44 Mikrobiologian, immunologian ja patologian perusteet 3                   3
OM00EH37 General and Neuro-optometry   4                 4
OM00EH36 Pathology and Ocular Manifestations of General Medical Diseases   13                 13
OM00EH39 Yleinen farmakologia     6               6
OM00CV20 Havaintopsykologia         4           4
Silmälääketieteen osaaminen 30
OM00EH40 Näkemisen anatomia ja fysiologia 4 4                 8
OM00EH41 Ocular Pharmacology       6             6
OM00CV21 Abnormal Ocular Conditions 1       8             8
OM00CV22 Abnormal Ocular Conditions 2         8           8
Optometrian kliiniset tutkimukset 21
OM00DC15 Ohjattu harjoittelu 1       9             9
OM00EH42 Ohjattu harjoittelu 2             12       12
Vapaasti valittavat opinnot 6
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OM00CV02 Matematiikkaa ja fysiikkaa optometristeille 3                   3
OM00EE41 Projektityön perusteet optometriassa           3         3
O1001ST Ensiapu           3         3
O0080ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I                     3
YY00DU48 Kulttuurin törmäyskurssi                     10
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00CI08 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00CF36 Yrityksen omistajanvaihdos, kauppa ja sukupolvenvaihdos                     10
OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 65
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
7Y00DL03 Opinnäytetyö         5 5 5       15
Tiedot haettu 14.4.2024 16:46:52