Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Fysioterapian tutkinto-ohjelma (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 112
Perus- ja ammattiopintojen kurssit ovat pakollisia opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi opettajan kanssa sopien muotoilla oppimistehtäviä urasuunnitelmansa mukaisesti

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta.”
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Fysioterapiaosaamisen perusteet 23
Näytä/piilota kuvaus


OF00DV96 Fysioterapia näyttöön perustuvana ammattina 3                   3
7Y00DU49 Kuntoutumisen lähtökohdat 3                   3
OF00DV84 Harjoittelu kuntoutusalalla 2 2                 4
OF00DW55 Anatomia, fysiologia ja ravitsemus 7 3                 10
OF00DV99 Kipufysioterapia   2 1               3
Viestintäosaaminen fysioterapiassa 15
Näytä/piilota kuvaus


YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot 3                   3
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 3                   3
YY00DU52 English for Working Life   3                 3
YY00DU51 Svenska för arbetslivet         3           3
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä           3         3
Fysioterapeuttinen tutkiminen ja fysioterapiamenetelmät 41
Näytä/piilota kuvaus


OF00DV97 Fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely 8 3                 11
OF00CJ26 Manual Therapy and Physical Methods in Physiotherapy   7                 7
OF00DW00 Terapeuttinen harjoittelu   9                 9
OF00DW13 Opettaminen ja ohjaaminen fysioterapiassa   2 5 4             11
7Y00BH11 Ergonomic Patient Handling     3               3
Fysioterapiaosaamisen soveltaminen 74
Näytä/piilota kuvaus


OF00DX01 Tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa tukeva fysioterapia     8               8
OF00DV95 Fysioterapian perusharjoittelu     9               9
OF00DW41 Sisätautikirurginen ja psykiatrinen fysioterapia       7             7
OF00DV83 Fysioterapian harjoittelu sairaalassa       9             9
OF00DW85 Ikääntyvien ja neurologisten kuntoutujien fysioterapia     1 7             8
OF00DV94 Harjoittelu ikääntyvien ja neurologisten kuntoutujien fysioterapiassa         9           9
OF00DW84 Lasten ja nuorten fysioterapia         6           6
OF00DW01 Lasten ja nuorten fysioterapian harjoittelu           9         9
OF00DV87 Valinnainen fysioterapian harjoittelu I           1 8       9
Ympäristö toimintakyvyn edistäjänä 11
Näytä/piilota kuvaus


OF00DW47 Hyvinvointiteknologia     3               3
OF00DW46 Esteetön ympäristö ja apuvälinepalvelut         4 1         5
OF00DW45 Työfysioterapia           3         3
Kehittämisosaaminen fysioterapiassa 23
Näytä/piilota kuvaus


YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 2 1     1   1       5
YY00DU54 Let's Innovate Together   3                 3
OF00DL40 Projektityöskentely fysioterapiassa       2   1 1       4
OY00DX84 Tutkiva kehittäminen       6             6
OY00DY05 Näyttöön perustuva ja vaikuttava kuntoutus           5         5
Vapaasti valittavat opinnot 8
Vapaasti valittaviin opintoihin voi suorittaa sellaisia korkeakoulutasoisia opintoja, jotka eivät ole omassa opetussuunnitelmassa pakollisia opintoja ja jotka tukevat asiantuntijuuden kehittymistä tulevaa tutkintoa varten. Opinnoiksi voi esittää myös muiden tutkinto-ohjelmien opintoja (ottaen huomion mahdolliset esitietovaatimukset ja ajoitukset), muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja. Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaasti valittavista opinnoista ja Oamkin tarjonnasta.

Myös campus-onlinessa on runsaasti vapaasti valittaviin sopivia kursseja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7F00BX75 Advanced Therapy Methods                     3
OF00DM10 Empowered by Meaningful Experiences in Nature                     4
7Y00DN46 Safe Patient Handling and Mobility                     5
7Y00BH28 Extension and Advancement of the Professional Skills                     3
O0080ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I                     3
O0081ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus II                     3
O0082ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus III                     3
7T00DC03 Different Welfare Societies                     5
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00DX15 Opiskelijaedustaminen                     3
YY00DH26 Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut                     5
YY00DH27 Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn                     5
OF00EO99 Blended Intensive Programme in Patient Handling in Safe and Rehabilitating Way                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Ammattitaitoa edistävää harjoittelua on 75 opintopistettä sisältäen sekä harjoituksia koululla, monimuotoisissa projekteissa että kuntoutusorganisaatioissa. Projektiopintojen sisällön sekä valinnaisen harjoittelun teeman opiskelija voi valita urasuunnitelmansa mukaisesti.

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Keskeisten fysioterapiataitojen harjoittelu sekä opettajan johdolla luokkatilanteissa että kliinisessä harjoittelussa fysioterapeuttiohjaajien ohjaamana. Harjoitteluiden tavoitteet ja sisällöt on kuvattu asianomaisissa opintojaksoissa osana perus- ja ammattiopintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyö suositellaan aloitettavaksi opintojen puolivälin jälkeen. Tutkiva kehittäminen -opintojakso (tai vastaava osaaminen) luo perustan oman opinnäytetyöprosessin käynnistämiselle ja toteuttamiselle.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Opintojaksokuvauksessa.
7Y00DL03 Opinnäytetyö         2 8 5       15
Tiedot haettu 18.4.2024 19:00:31