Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00DX97 Ikääntyvien sosiaaliohjaus (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut syventäviä opintoja edeltävät opetussuunnitelman mukaiset pakolliset opinnot.
Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää ikääntymistä ja sen tuomia muutoksia yksilö, yhteisö ja yhteiskunnan tasolla.
Opiskelija määrittelee ikääntymistä ja siihen liittyviä keskeisiä ilmiöitä voimavaroja korostavasta, asiakaslähtöisestä gerontologisen sosiaaliohjauksen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää ikääntymisen tuoman haavoittuvuuden ja erityisentuentarpeen ikääntymisen yhteydessä.
Opiskelija soveltaa gerontologisen sosiaaliohjauksen toimintaperiaatteita ikääntyvien asiakkaisiin ja heidän lähiyhteisöön yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa suunnitelmallisesti ja arvioiden. Opiskelija kuvaa sosiaalialan ammatillista osaamista moniammatillisissa verkostoissa ikääntyvien kanssa tehtävässä työssä. Opiskelija soveltaa ikääntyvän toimijuuteen, toimintakykyyn ja palvelutarpeen arviointiin liittyviä teoreettisia lähtökohtia, ja sovellan niitä kotona-asumisen ja itsenäisen arjesta selviytymisen tukemisessa. Opiskelija ymmärtää keskeisen lainsäädännön ja suositukset ikäihmisten sosiaalipalvelujen suunnittelussa ja arvioin niiden toteutumista yksilö- ja yhteisötasolla. Opiskelija käyttää seniori- ja vanhustyön menetelmiä suunnitelmallisesti ja arvioiden ikäihmisten osallistavassa ja voimavaraistavassa toiminnassa, sekä perustelen niiden käyttöä ikääntyvän osallisuuden, toimijuuden ja itsenäisen arjen tukemisessa työtäni ja ammattialaani kehittäen. Opiskelija arvioi kriittisestä näkökulmasta ikäihmisen yhteiskunnalliseen asemaan ja voimavaroihin liittyviä kysymyksiä sosiaalialan periaatteita noudattaen.
Sisältö Ikääntymisen sosiaaligerontologinen tietoperusta, keskeiset näkökulmat ja käsitteet sekä voimavaisuutta, osallisuutta ja toimijuutta korostavat lähestymistavat. Gerontologisen sosiaaliohjauksen periaatteet ikääntyvien itsenäisen arjen tukemisessa. Teknologian paikka ikääntyvän arjessa. Ikääntyvä sosiaalihuollon asiakkaana, palvelutarpeen arviointi, RAI-arvioinnin lähtökohdat, palvelut ja palvelupolut palvelujärjestelmässä sekä sosiaalialan ammatillisuus monialaisessa työssä ikäihmisten kanssa. Ikääntyviä koskeva lainsäädäntö, suositukset ja soveltamisen periaatteet. Seniori- ja vanhustyön sosiokulttuuriset, osallistavat ja toimijuutta vahvistavien menetelmien lähtökohdat ja menetelmät. Kriittinen näkökulma ikääntymisen ja ikääntyneiden yhteiskunnallisen aseman ja resurssien saavutettavuuden tarkastelussa ja arvioinnissa.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tunnistaa ikääntymistä koskevia näkökulmia ja käsitteitä.
Opiskelija tunnistaa sosiaaligerontologisen sosiaaliohjaukseen liittyviä keskeisiä piirteitä ja tunnistaa ikääntyvän omaisten ja läheisten aseman.
Opiskelija tunnistaa ikääntyviä asiakkaita koskevaa lainsäädäntöä ja suosituksia, ja tiedän mistä etsiä lakitekstejä ja suosituksia.
Opiskelija tunnistaa erilaisia osallistavia menetelmiä.
Opiskelija tunnistaa kriittisen näkökulman ikääntymiseen liittyvien ilmiöiden tarkastelussa.

hyvä (3-4)
Opiskelija kuvaa keskeiset, ikääntymistä koskevat teoriat ja käsitteet ja niiden yhteyden ikääntyneiden sosiaaliohjaukseen.
Opiskelija kuvaa gerontologisen sosiaaliohjauksen periaatteita ikääntyvän asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa tehtävän suunnitelmallisen työn yhteydessä.
Opiskelija kuvaa keskeiset ikääntyviä koskevan lainsäädännön ja suositusten kohdat ja sovellan niitä ikääntyvien ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä.
Opiskelija kuvaa osallistavia ja voimaannuttavia menetelmiä ja niiden tavoitteita. Opiskelija soveltaa menetelmiä ikääntyvien kanssa tehtävässä työssä.
Kuvailen ikääntymisen yhteiskunnallista asemaa ja voimavaroja kriittisesti arvioiden, ja esitän parannusehdotuksia omaa ammattia kehittäen.

kiitettävä (5)
Opiskelija soveltaa ikääntymistä koskevia teorioita ja käsitteitä ja arvioin niiden käytettävyyttä ikääntyvien sosiaaliohjaukseen.
Opiskelija arvio gerontologisen sosiaaliohjauksen periaatteiden toteutumista asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa tehtävän suunnitelmallisen työn ja sen toteutumisen arvioinnin yhteydessä.
Opiskelija arvioi kriittisesti ikääntyneitä koskevaa lainsäädäntöä ja suosituksia. Opiskelija arvioi niiden toteutumista suunnitelmallisessa työssä ja osaan esittää parannuksia.
Opiskelija soveltaa suunnitelmallisesti osallistavia ja voimaannuttavia menetelmiä ja arvioi työskentelyn tavoitteiden toteutumista. Opiskelija arvioi tavoitteiden toteutumista ja suuntaan menetelmän soveltamista ikääntyvän asiakasryhmän tarpeiden mukaan.
Opiskelija arvioi kriittisesti ikääntyvien yhteiskunnalliseen asemaan ja voimavaroihin liittyviä tekijöitä ja esittää monipuolisia parannusehdotuksia omaa ammattialaani kehittäen.
Arviointikehikot
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Tarja Tapio
Linkit

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 11.03.2023 - 31.05.2023 (7T00DX97-3001 | SOS22SPA, SOS22SPB, YHT23K, SOS22SP)
  • 10.03.2025 - 11.05.2025 (7T00DX97-3002 | SOS22SPA, SOS22SPB, SOS24SPB, SOS23SPA, SOS24SPA, SOS23SPB, SOS23KM, SOS24KM, YHT25K)
Tiedot haettu 16.4.2024 16:43:00