Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


MV00CX93 Journalistic Lab (30 op)
Esitietovaatimukset Kahden ensimmäisen vuoden opinnot tai vastaava osaaminen.
Osaamistavoitteet Tunnistan alan kehitystarpeita ja luon uusia ratkaisuja. Laadin projektisuunnitelman. Huolehdin projektin etenemisestä suunnitelman mukaisesti. Työskentelen tavoitteellisesti yhdessä muiden kanssa. Sovellan työssäni journalistista osaamistani sekä arvioin ja kehitän itseäni. Saavutan työlle asetetut laadulliset tavoitteet. Raportoin työskentelyni ja osaamiseni kehittymisen.
Sisältö Projektin suunnittelu ja organisointi. Aikataulutus, resursointi ja budjetointi. Tuottaja- ja alaistaidot. Projektityöskentely ja sen dokumentointi. Tiimityöskentely ja omat roolit tiimissä. Journalistisen tuotteen kehittäminen ja oma ammatillinen kehittyminen. Projektin raportointi ja esittely kokonaisuudessaan.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Laadin ja esittelen projektisuunnitelman. Osoitan osaamistani jatkuvana näyttönä työskentelemällä projektimuotoisesti osana tiimiä projektisuunnitelman mukaisesti. Reflektoin ja raportoin työskentelyni sekä ammatillisen kehittymiseni. Esittelen lopputuotteen ja arvioin sen laatua suhteessa tavoitteisiin.
Toteutustavat Suunnittelen osana tiimiä konseptin journalistiselle tuotteelle ja etsin vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin. Kehitän osaamistani työskentelemällä projektimuotoisesti oman alani asiantuntijana sekä asetan tavoitteita ja analysoin omaa toimintaani tiimin jäsenenä. Peilaan kriittisesti omaa osaamistani ja kehittymistarpeitani alan ammatillisiin tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Työskentelen aktiivisesti saavuttaakseni niin tiimin yhteiset tavoitteet kuin omat oppimistavoitteeni.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Opintojakson osaamistavoitteet arvioidaan numeerisesti seuraavin kriteerein:

Tunnistan alan kehitystarpeita ja luon uusia ratkaisuja.
(1) Ymmärrän viestintäalan suuntauksia.
(3) Ymmärrän alan kehitystarpeita.
(5) Arvioin viestintäalaa ja tunnistan ratkaisumahdollisuuksia alan kehitystarpeisiin.

Laadin projektisuunnitelman.
(1) Projektisuunnitelma on pääosin ohjeistuksen mukainen. Resursointi mahdollistaa projektin toteuttamisen.
(3) Projektisuunnitelma sisältää oleelliset tiedot toteutuksen kannalta. Tekemäni taustatyö on perusteltua ja riittävää projektin läpiviemiseksi. Resursointi on pääosin tasapainossa opintojakson laajuuteen ja aikatauluun nähden.
(5) Projektisuunnitelma on yksityiskohtainen, ja se sisältää kaiken tarvittavan tiedon projektin toteutuksen kannalta. Tehty taustatyö toteutusta varten on perusteellista. Resursointi on perusteltua ja tasapainossa opintojakson laajuuteen ja aikatauluun nähden.

Huolehdin projektin etenemisestä suunnitelman mukaisesti.
(1) Projekti etenee pääosin toteutussuunnitelman mukaisesti.
(3) Projekti etenee toteutussuunnitelman mukaisesti. Mahdolliset muutokset eivät vaikuta merkittävästi suunniteltuun aikatauluun, ja muutoksista on sovittu yhdessä ohjaavien opettajien kanssa.
(5) Projekti etenee toteutussuunnitelman mukaisesti ja aikataulussa.

Työskentelen tavoitteellisesti yhdessä muiden kanssa.
(1) Työskentelen yhdessä muiden kanssa ja hoidan omat tehtäväni sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
(3) Työskentelen aktiivisesti ryhmässä ja hoidan omat tehtäväni. Kehitän työskentelyäni huomioiden hankkimani palautteen.
(5) Edistän ryhmän tavoitteiden saavuttamista. Hoidan omat tehtäväni huolellisesti. Osallistun rakentavasti ja aktiivisesti työn sisällöistä ja työskentelystä käytävään keskusteluun.

Sovellan työssäni journalistista osaamistani sekä arvioin ja kehitän itseäni.
(1) Työskentelen oma-aloitteisesti aiemman osaamiseni mukaisesti. Kuvailen osaamistani ja vahvuuksiani sekä muutan toimintaani saamani palautteen perusteella. Työni osuus on osoitettavissa lopputuotteessa. Tunnistan, miten olen kehittynyt ammatillisesti prosessin aikana.
(3) Hyödynnän kertynyttä osaamistani projektin toteutusvaiheessa ja arvioin kehittymistarpeitani hankkimani palautteen pohjalta. Työni osuus näkyy lopputuotteessa. Olen arvioinut omaa työtäni ja kehittänyt ammatillista osaamistani tavoitteellisesti prosessin aikana.
(5) Työskentelen ammattimaisesti ja itsenäisesti. Sovellan aiemmin oppimiani taitoja monipuolisesti projektin toteutusvaiheessa. Työni osuus on keskeistä lopputuotteen kannalta. Olen arvioinut omaa työtäni kriittisesti ja kehittänyt ammatillista osaamistani merkittävästi prosessin aikana.

Saavutan työlle asetetut laadulliset tavoitteet.
(1) Työlle asetetut tavoitteet on saavutettu osittain. Lopputuotteen julkaiseminen voi edellyttää joitakin muutoksia.
(3) Työlle asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu. Lopputuote on julkaistavissa sellaisenaan.
(5) Työlle asetetut tavoitteet on saavutettu. Lopputuotteen laatu on ammattimaista.

Raportoin työskentelyni ja osaamiseni kehittymisen.
(1) Raportoin työskentelyäni ja osaamiseni kehittymistä. Säännöllisessä viikkoraportoinnissa ja/tai sen julkaisemisessa asianosaisille tarvitsen tukea. Dokumentointi, sopimukset, arkistointi ja muut jälkityöt on pääosin hoidettu.
(3) Raportoin monipuolisesti työskentelyni ja osaamiseni kehittymisen, ja viikkoraportointini on ollut pääosin säännöllistä ja nähtävissä kaikille asianosaisille. Dokumentointi ja sopimukset ovat kunnossa sekä arkistointi ja muut jälkityöt on hoidettu.
(5) Raportoin työskentelyni ja osaamiseni kehittymisen huolellisesti, ja viikkoraportointini on ollut säännöllistä ja heti nähtävissä kaikille asianosaisille. Dokumentointi, sopimukset, arkistointi ja muut jälkityöt on hoidettu ammattimaisesti.
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 08.01.2024 - 10.05.2024 (MV00CX93-3004 | VAI23S24K, VIE21SPJO, EXM24KJOL)
Tiedot haettu 18.6.2024 12:23:29