Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IN00CS94 Tietoliikenteen sovellusprojekti (15 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida IoT-järjestelmän käyttäen tarkoitukseen sopivaa ketterää projektinhallintamenetelmää ja versionhallintatyökaluja.

Opiskelija osaa valita soveltuvan langattoman tekniikan IoT-laitteen sensoridatan siirtämiseen sekä soveltuvat protokollat, jolla sensoridata siirretään internetin yli tietokantaan. Opiskelijaryhmä osaa toteuttaa web-käyttöliittymän IoT-sovelluksensa ohjaamiseen versionhallintatyökalua kehitystyössä soveltaen.

Opiskelija osaa analysoida keräämäänsä dataa ja tehdä siitä johtopäätöksiä yksinkertaisia koneoppimisen algoritmeja käyttäen.

Opiskelija osaa työskennellä projektissa fysiikkaa soveltaen ja dokumentoida tulokset yksiselitteisesti.

Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida alaan liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä analysoida kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä.

Opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen yrityksen toiminnassa ja osaa viestiä esimiestehtävissä.
Sisältö Projekti. Projektinhallinta ketterää menetelmää hyväksi käyttäen. Projektin vaatimusten määrittely, toteutuksen suunnittelu, toteutus ja testaus viikoittaisina sprintteinä. (8 op.)

IoT-järjestelmän komponentit ja niiden käytön hallinta (sensori, mikrokontrolleri, langaton tietoliikennemoduli, tietokanta, web-käyttöliittymä, kerätyn datan esiprosessointi). IoT-noden tehonkulutuksen mittaus, kerätyn datan analysointi ja mittaustulosten raportointi. (3 op-)

Web-käyttöliittymän toteutus versionhallintaa (GitHub) hyödyntäen projektiryhmän yhteistyönä. Koneoppimisen algoritmien toteutus ja hyödyntäminen IoT-järjestelmällä kerättyyn dataan. Liiketoimintamallit ja ansaintalogiikka, yritys- ja toimiala-analyysit. (3 op.)

Organisaatioviestintä, päätöksentekotilanteet ja esimiehen viestintätilanteet (1 op).
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 30.10.2023 - 31.12.2023 (IN00CS94-3003 | TVT22SPL)
Tiedot haettu 18.4.2024 18:40:11