Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IN00CS90 Ohjelmistokehityksen sovellusprojekti (15 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää ohjelmistokehityksen perusvaiheet: määrittely, suunnittelu, toteutus ja testaus. Hän tietää eri vaiheiden merkitykset, vaihetuotteet ja vaiheiden erot ohjelmistokehityksessä. Opiskelija osaa laatia ohjelmistokehitysprojektissa tarvittavia dokumentteja ja pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti.

Opiskelija osaa tulkita ja laatia oliopohjaisen mallinnuskielen kaavioita ohjelmistokehitysprosessin eri vaiheissa ja osaa kirjoittaa kaavioiden pohjalta ohjelmakoodia. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projektissa graafisen sovelluksen oliopohjaisen luokkakirjaston mukaisesti ja osaa suunnitella ja toteuttaa sovelluksen tietokanta-arkkitehtuurin.

Projektin eri vaiheiden aikana – itsenäisen työskentelyn ja ryhmätyöskentelyn avulla – opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan vaatimusmäärittelyn mukaisen järjestelmän. Lisäksi opiskelija ymmärtää ryhmätyöskentelyn merkityksen ohjelmistokehitystyössä.

Opiskelija osaa kirjoittaa projektiin liittyviä dokumentteja englanniksi.
Sisältö Ohjelmistokehitysprosessin eri vaiheet ja niiden dokumentointi.
Oliopohjainen mallintaminen ja olio-ohjelmointi, niitä hyödyntävien työkalujen käyttö ohjelmistokehitysprojektin eri vaiheissa.
Ohjelmistotestaaminen kehitysprosessin eri vaiheissa.
Versiohallintatyökalun käyttö ohjelmistoa kehitettäessä.
Käyttöliittymä- ja tietokantasuunnittelu.
Projektin viestintä kirjallisesti ja suullisesti erilaisissa viestintätilanteissa.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 30.10.2023 - 22.12.2023 (IN00CS90-3009 | TVT23KMO)
Tiedot haettu 20.5.2024 14:32:35