Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma

Laajuus (op): 210
Tyyppi: Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
Tutkinto-ohjelma: Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Röntgenhoitaja (AMK)

Tutkinnon suorittanut röntgenhoitaja osaa toimia eri-ikäisten, eri sairauksia sairastavien potilaiden röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksissa sekä työskennellä kuvantaohjatuissa toimenpiteissä ja isotooppihoidoissa sekä toteuttaa sädehoitoa. Röntgenhoitaja osaa hoitaa ja ohjata potilasta hänen yksilöllisten tarpeidensa pohjalta ja käyttää kuvantamis- ja hoitolaitteita siten, että tutkimus- tai hoitotilanne edistää potilaan hoitoa ja terveyttä. Röntgenhoitaja tuntee säteilyn vaikutukset ja hallitsee säteilyn lääketieteellisen käytön sekä osallistuu työhönsä kuuluvaan laatutyöhön. Lisäksi Oulun ammattikorkeakoulusta valmistunut röntgenhoitaja osaa huomioida ja edistää omassa työssään kestävää kehitystä, kansainvälisyyttä, viestintää sekä luovuutta ja yrittäjyyttä.
Opintosuunnitelman sisältö koostuu radiografia- ja sädehoitotyön opinnoista (säteilyn käyttö, röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimukset, sädehoitomenetelmät), terveysalan opinnoista (kliininen hoitotyö, ensiapu, mikrobiologia, anatomia), viestintäopinnoista (suomen, ruotsin ja englannin kieli), tutkimus- ja kehittämisopinnoista (tutkimus- ja kehittämistyö, yrittäjyys, työyhteisötaidot) ja harjoittelusta. Lisäksi opintovaatimuksiin kuuluu opinnäytetyö.
Radiografia- ja sädehoitotyön opinnot muodostuvat teoriaopinnoista ja harjoittelusta. Teoriaopintojen tietoperusta on monitieteinen ja opinnoissa hyödynnetään radiografia- ja hoitotieteen, luonnon- ja lääketieteen sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tietoperustaa. Opinnoissa painotetaan kykyä soveltaa tietoperustaa potilaiden tutkimus-, toimenpide- ja hoitotilanteissa, mitä vaaditaan erityisesti harjoittelussa. Tietopuolisissa opinnoissa käytetään opetusmenetelmiä (luennot, itsenäinen työskentely, verkko-opiskelu, harjoitukset, seminaarit, simulaatiot) monipuolisesti. Ammattikorkeakoulun röntgenosastolla harjoitellaan simuloidusti potilaan kuvantamista digitaalisesti, potilaan ohjaus-, hoito- ja toimenpidetilanteita sekä kuvantamisen laadunhallintaa.
Harjoittelu sisältää kaikkien radiologisten kuvantamismenetelmien ja sädehoidon harjoittelujakson. Harjoittelu tapahtuu perus- ja erikoissairaanhoidon sekä yksityisen terveydenhuollon kuvantamis- ja sädehoitoyksiköissä. Harjoittelupaikat sijaitsevat opiskelupaikkakunnalla ja sen ulkopuolella ympäri Suomea. Harjoittelun toteutumiseksi edellytetään, että opiskelija on valmis suorittamaan harjoittelua myös muualla kuin Oulussa. Ennen lasten ja nuorten tutkimusten harjoittelua opiskelijan tulee esittää opintojakson vastuuopettajalle rikostaustaote (laki 953/2011).
Osan opinnoista voi opiskella kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Opinnäytetyö toteutuu useimmiten yhteistyössä työelämän kanssa.
Oppimisessa korostuvat itseohjautuvuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen. Opiskelijalta odotetaan aktiivista ja vastuullista roolia oppimisessa. Oppimista tuetaan opintojen aikana opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman suunnassa.
Tutkinto-ohjelmassa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimikkeenä röntgenhoitaja (AMK). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa röntgenhoitajan terveydenhuollon ammattihenkilöksi.
Tutkinnon suorittanut röntgenhoitaja osaa työskennellä radiografia- ja sädehoitotyössä potilaslähtöisesti kyeten perustelemaan toimintansa röntgenhoitajan ammatin tietoperustalla. Suurin osa röntgenhoitajista työskentelee sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai yksityisessä terveydenhuollossa toteuttaen kuvantamistutkimuksia, toimenpiteitä tai sädehoitoa. Tutkimus- ja hoitotilanteissa röntgenhoitajan vastuualue vaihtelee itsenäisestä toiminnasta moniammatillisessa työryhmässä toimimiseen.
Ammatillisessa osaamisessa röntgenhoitajalta edellytetään potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaamista, kuvantamistutkimusten ja kuvantaohjattujen toimenpiteiden osaamista, sädehoitotyön menetelmien osaamista ja säteilyturvallisuuden ja laadunhallinnan osaamista. Röntgenhoitajan ammatillisessa toiminnassa turvallisuus korostuu monella tavalla, esimerkiksi kuvantamislaitteita käytettäessä, säteilyn vaikutusten tuntemisessa, laatutyössä, terveydenhuollon tietojärjestelmien käytössä ja potilaan voinnin tukemisessa tutkimus- ja hoitotilanteissa.
Useimmat Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneet röntgenhoitajat ovat sijoittuneet työhön Pohjois-Suomen alueelle edistäen siten pohjoissuomalaisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Röntgenhoitajia toimii myös laitevalmistajien, teollisuuden ja ympäristöterveydenhuollon palveluksessa.

Opetussuunnitelmassa on englanninkielistä opetusta. Lisäksi harjoittelun tehtävät perustuvat työelämästä tuleviin aiheisiin.Tiedot haettu 18.6.2024 10:21:35