Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (90 op)

Syventävät ammattiopinnot 55
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

Tutkintokohtaisista pakollisista alan asiantuntijaosaamisen opinnoista (TP) valitaan suuntautumisvaihtoehdon mukaan 25-35 op, tutkimus- ja kehittämisosaamisesta 10 op (TP), koulutusalakohtaisista (KV) ja monialaisista (MV) vaihtoehtoisista opintojaksoista valitaan yhteensä 10-20 op suuntautumisvaihtoehdosta riippuen (tutkinnon laajuus on yhteensä 90 op).

Opiskelija voi lisäksi valita vielä yhden koulutusalakohtaisen (KV) tai monialaisen (MV) vaihtoehtoisen opintojakson tai muun EQF7 (ylempi korkeakoulututkinto)-tasoisen opintojakson vapaasti valittavana opintoina (5 op).
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Johtamisosaaminen  
YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                   5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
OG00DB90 Strategia, prosessien ja asiakkuuksien johtaminen 3 2                 5
OG00DH42 Arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa   5                 5
OG00DB91 Uudistava johtaminen                     5
OG00CP45 Johtamisella tehokkuutta ja vaikuttavuutta     5               5
OG00CW37 Esimies talouden johtajana     5               5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
OJ00BW45 Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät 5 5                 10
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00DE81 Yhteiskehittämisen menetelmät 5                   5
YY00DH24 Tieteellinen ajattelu ja viestintä   5                 5
OJ00DR25 Palvelumuotoilu Sotessa 2 3                 5
Liiketoimintaosaaminen  
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
Alan asiantuntijaosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


Laajavastuinen kliininen hoitotyö  
7J00BM03 Asiantuntijana kehittyminen 2 1 2               5
OC00CG28 Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko   5                 5
OA00CS58 Asiakkaan hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen 5                   5
OA00CS59 Laajavastuinen kliininen hoitotyö 3 2                 5
OA00DH22 Kriittisesti sairaan potilaan moniammatillinen hoito     5               5
OA00DH23 Kliininen osaaminen ikääntyvien hoidossa     5               5
OA00DB92 Farmakologia   7 3               11
Mielenterveys- ja päihdetyö  
OA00DH47 Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä 5                   5
OA00DH48 Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen 5                   5
OA00DH49 Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I   5                 5
OA00DH50 Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II   5                 5
OA00DH51 Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset     5               5
Kliinisen radiografian syventävät opinnot  
OA00CT59 Developing radiographic imaging, treatments and procedures in clinical radiography   10                 10
OA00CT58 Developing patient centered and patient safe clinical radiography 5                   5
OA00CT60 Developing quality management and safety culture     5               5
Kliinisen bioanalytiikan syventävät opinnot  
OC00CV01 Continuous Quality Improvement in the Clinical Laboratory 5                   5
AO00CW34 New Methods and Technologies in the Clinical Laboratory   5                 5
AO00CW35 Mentoring and consulting in pre-analytics and clinical laboratory services   5                 5
AO00CW36 Expertise in Biomedical Laboratory Science     5               5
Vapaasti valittavat opinnot 5
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
YY00BG33 Opinnäytetyö 6 7 17               30
Tiedot haettu 18.6.2024 10:42:48