Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


SU00BQ14 Tutkiva kehittäminen (10 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia.
Osaamistavoitteet Tutkivan ja tieteellisen kehittämisen perusteet 2 op
Opiskelija osaa kuvailla näyttöön perustuvan toiminnan, tutkimustyön lähtökohdat, peruskäsitteet sekä tutkimustyön prosessin. Opiskelija osaa etsiä, lukea ja kriittisesti arvioida tutkimustietoa.

Projektityön perusteet 2 op
Opiskelija tuntee projektityön luonteen ja pääperiaatteet. Opiskelija osaa soveltaa niitä oman alansa kehittämiseen.

Laadulliset tutkimusmenetelmät 3 op
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laadullisen tutkimuksen aineiston keruun. Opiskelija osaa ohjatusti soveltaa laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä ja tulkita analyysin tuloksia. Opiskelija osaa raportoida laadullisen tutkimuksen tuloksia ja arvioida tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuuden peruskysymyksiä.

Määrälliset tutkimusmenetelmät 3 op
Opiskelija osaa suunnitella määrällisen tutkimuksen aineiston keruun ja toteuttaa sähköisen kyselyn. Hän osaa käyttää itsenäisesti sähköistä kysely- ja analysointisovellusta aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa. Opiskelija osaa ohjatusti soveltaa tilastollisia menetelmiä ja tulkita niiden tuloksia. Opiskelija osaa käyttää tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä tutkimusongelmien analysoinnissa. Osaa raportoida määrällisen tutkimuksen tuloksia ja arvioida tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuuden peruskysymyksiä.
Sisältö Tutkimustyön ja tieteellisen kehittämisen perusteet 2 op
Näyttöön perustuvan toiminnan sekä määrällisen ja laadullisen tutkimustyön lähtökohdat. Kirjallisuuskatsaus osana tutkimusprosessia ja tutkimusmenetelmänä. Tieteellisen tiedon merkitys käytännön toiminnassa ja koulutuksessa, erilaiset tiedonlajit. Tutkimustyön prosessi.

Projektityön perusteet 2 op
Projektin rakenne ja suunnittelu. Projektien hallinta ja organisointi. Projektin ositus ja vaiheistus. Projektisuunnittelutyökalut ja -menetelmät. Projektin aikataulu, resursointi, budjetti, tehtävät, työnjako ja riskianalyysi. Projektin viestintä ja dokumentointi. Kehittämistyön menetelmät.

Laadulliset tutkimusmenetelmät 3 op
Hyvä tieteellinen käytäntö, laadullisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät, eettiset lähtökohdat, luotettavuuden arviointi.

Määrälliset tutkimusmenetelmät 3 op
Tilastotieteen peruskäsitteet. Tutkimusprosessin vaiheet. Aineiston hankinta. Sähköisen kysely- ja analysointisovelluksen käyttö. Analyysimenetelmät ja soveltuvan menetelmän valinta. Ryhmien vertailu ja toistettu mittaus. Riippuvuuden tutkiminen. Eettiset lähtökohdat. Reliabiliteetti ja validiteetti. Tulosten raportointi.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Tutkimustyön perusteet
-työpajat
-tehtävät
-tietotesti (tammikuu 2023 toteutuksesta alkaen)

Projektityön perusteet
-Projektityön suunnitelman laatiminen pienryhmissä. Vähintään kahden projektikokouksen järjestäminen ja niiden dokumentointi. Projektin toteuttaminen, raportointi ja arviointi.

Laadulliset tutkimusmenetelmät
-työpajat
-tehtävät
-tietotesti (tammikuu 2023 toteutuksesta alkaen)

Määrälliset tutkimusmenetelmät
-työpajat
-tehtävät
-tietotesti (tammikuu 2023 toteutuksesta alkaen)
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Arviointikriteerit koskevat osia: laadulliset tutkimusmenetelmät 3 op ja määrälliset tutkimusmenetelmät 3 op

1
Opiskelija osaa kuvata oppimistehtävässä ja esityksessä osittain vaadittavat osa-alueet, mutta perustelut ovat puutteellisia osin tai kokonaan. Opiskelija määrittelee puutteellisesti tutkimuksen keskeiset käsitteet. Opiskelija kuvaa tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen hyvin puutteellisesti tai sekoittaa ne. Opiskelijan tutkimusprosessin vaiheiden (mm. aineiston keruu ja analysointi) tunnistaminen ja kuvaaminen on puutteellista. Opiskelija tunnistaa tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä tekijöitä puutteellisesti. Opiskelija osaa arvioida eettisyyttä niukasti ja kapea-alaisesti. Opiskelijan laatima jatkotutkimusaihe on epäselvä. Opiskelija osaa esittää tutkimuksen, mutta esityksessä on puutteita tai se on epäselvä. Opiskelija osaa raportoida oppimistehtävänsä, mutta se on puutteellinen ja kieli on osittain arkikieltä ja oikeakielisyydessä on puutteita.

2
Opiskelija osaa kuvata oppimistehtävässä ja esityksessä kaikki vaadittavat osa-alueet (johdanto, menetelmät, tulokset, pohdinta, luotettavuus ja eettisyyden tarkastelu) mutta perustelut ovat puutteellisia. Opiskelija osaa määritellä tutkimuksen keskeiset käsitteet, mutta niiden käyttö on epäjohdonmukaista. Opiskelija tunnistaa tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen, mutta niiden kuvaus on puutteellinen ja epäjohdonmukainen. Opiskelija tunnistaa tutkimusprosessin vaiheet (mm. aineiston keruu ja analysointi) ja etenemisen, mutta niiden kuvaaminen on pintapuolista. Opiskelija tunnistaa tutkimuksen luotettavuuteen liittyvät tekijät. Opiskelija osaa arvioida eettisyyteen liittyviä tekijöitä osittain. Opiskelija osaa esittää jatkotutkimusaiheen, mutta sitä ei ole perusteltu. Opiskelija osaa esittää tutkimuksen. Opiskelija osaa raportoida oppimistehtävänsä, mutta siinä on pieniä puutteita ja kieli on osittain arkikieltä, oikeakielisyydessä on pieniä puutteita.

hyvä (3-4)
Arviointikriteerit koskevat osia: laadulliset tutkimusmenetelmät 3 op ja määrälliset tutkimusmenetelmät 3 op

3
Opiskelija osaa kuvata oppimistehtävässä ja esityksessä kaikki vaadittavat osa-alueet (johdanto, menetelmät, tulokset, pohdinta, luotettavuus ja eettisyyden tarkastelu) ja ne on perusteltu osin kirjallisuudella Opiskelija osaa käyttää osittain johdonmukaisesti tutkimuksen keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen. Opiskelija osaa kuvata tutkimusprosessin vaiheiden (mm. aineiston keruu ja analysointi) etenemisen osittain epäjohdonmukaisesti. Opiskelija perustelee niitä menetelmäkirjallisuudella. Opiskelija osaa pohtia tutkimuksen luotettavuutta. Opiskelija osaa arvioida eettisyyttä monipuolisesti. Opiskelija osaa esittää jatkotutkimusaiheen, mutta perustelut eivät ole täysin linjassa tutkimuksen tulosten kanssa. Opiskelija osaa esittää tutkimuksen informatiivisesti. Opiskelija osaa pääosin raportoida oppimistehtävänsä selkeästi, noudattaen osittain hyvää tieteellistä käytäntöä. Kieli on asiatekstiä.

4
Opiskelija osaa kuvata oppimistehtävässä ja esityksessä kaikki vaadittavat osa-alueet (johdanto, menetelmät, tulokset, pohdinta, luotettavuus ja eettisyyden tarkastelu) ja ne on perusteltu tarkoituksenmukaisesti kirjallisuudella. Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen ja ne on asetettu oikein. Opiskelija osaa kuvata johdonmukaisesti tutkimusprosessin vaiheiden (mm. aineiston keruu ja analysointi) etenemisen ja perustelee niitä tarkoituksenmukaisesti menetelmäkirjallisuudella. Opiskelija osaa monipuolisesti pohtia tutkimuksen luotettavuutta. Opiskelija osaa arvioida eettisyyttä monipuolisesti ja loogisesti. Opiskelija osaa esittää mielekkään jatkotutkimusaiheen ja se on esitetty osittain perustuen tehdyn tutkimuksen tuloksiin. Opiskelija osaa pääosin esittää tutkimuksen johdonmukaisesti, informatiivisesti ja sitä on mielekäs seurata. Opiskelija osaa raportoida oppimistehtävänsä hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen, kieli on asiatekstiä.

kiitettävä (5)
Arviointikriteerit koskevat osia: laadulliset tutkimusmenetelmät 3 op ja määrälliset tutkimusmenetelmät 3 op

5
Opiskelija osaa kuvata oppimistehtävässään ja esityksessä kaikki vaadittavat osa-alueet (johdanto, menetelmät, tulokset, pohdinta, luotettavuus ja eettisyyden tarkastelu) ne on perusteltu kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti kirjallisuudella. Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti ja asiantuntevasti tutkimuksen keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen selkeästi ja ne on asetettu oikein. Opiskelija osaa kuvata johdonmukaisesti ja tarkasti tutkimusprosessin vaiheiden (mm. aineiston keruu ja analysointi) etenemisen ja perustelee niitä tarkoituksenmukaisesti menetelmäkirjallisuudella. Opiskelija osaa kriittisesti ja monipuolisesti pohtia tutkimuksen luotettavuutta. Opiskelija osaa arvioida eettisyyttä monipuolisesti, loogisesti ja kriittisesti. Opiskelija osaa esittää mielekkään jatkotutkimusaiheen ja se on esitetty perustuen tehdyn tutkimuksen tuloksiin. Opiskelija osaa esittää tutkimuksen johdonmukaisesti, informatiivisesti ja sitä on mielekäs seurata. Opiskelija osaa raportoida oppimistehtävänsä hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen, kieli on virheetöntä asiatekstiä.

hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit koskevat: Tutkivan ja tieteellisen kehittämisen perusteet 2 op

Hyväksytty
Tehtävä on loogisesti jäsennelty ja selkeä kokonaisuus. Tehtävästä ilmenee oppimistehtävän tavoitteiden ymmärtäminen sekä tutkimusprosessin päävaiheiden, keskeisten käsitteiden tunteminen. Käsitteiden käyttö on loogista. Tehtävä sisältää analysointia ja arviointia, jota perustellaan lähdekirjallisuuden avulla. Analysoitavaa aineistoa arvioidaan objektiivisesti ja kunnioittavasti. Tehtävä on asiatyylinen, siinä noudatetaan oikeakielisyysnormeja ja Oamkin ohjeita opinnäytetyön raportoinnista. Lähdeviitteet on merkitty asianmukaisesti noudattaen kirjallisen työn ohjeita.

Hylätty
Tehtävä sisältää analyysitehtävän perusosiot, mutta vaatii jäsentämistä. Tehtävästä ei ilmene keskeisten käsitteiden tunteminen. Tutkimusprosessin kokonaisuuden hahmottaminen ja asioiden välisten yhteyksien tunnistaminen on puutteellista. Tehtävästä puuttuu omaa pohdinta ja lähdekirjallisuuteen pohjautuva arviointi. Analysoitavaa aineistoa arvioidaan kunnioittavasti, mutta perustelut puuttuvat. Tehtävä on asiatyylinen, mutta siinä ei noudateta oikeakielisyysnormeja. Lähdeviitteitä ei ole merkitty asianmukaisesti.


Arviointikriteerit koskevat: Projektityön perusteet 2 op

Hyväksytty
Opiskelija osallistuu aktiivisesti projektityön pienryhmän työskentelyyn. Pienryhmissä laadittu projektisuunnitelma on selkeästi jäsennetty ja sen valinnat on perusteltu. Projektisuunnitelma sisältää projektin rakenteeseen ja vaiheisiin kuuluvat asiat. Projektikokouksessa käsitellään toteutettavan projektin kannalta oleellisia ja ajankohtaisia asioita. Projektikokous dokumentoidaan kokouksen kulun mukaisesti. Projekti toteutetaan suunnitelmallisesti huomioiden projektityön luonteeseen kuuluva joustavuus. Projekti raportoidaan käyttäen projektityön vaiheita ja toimintoja sen jäsentäjinä. Projektissa tehdyt valinnat perustellaan. Projektin arviointi kohdistuu suunnittelun ja toteutuksen kannalta keskeisiin asioihin. Projektityön kaikissa vaiheissa hyödynnetään lähdekirjallisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Täydennettävä
Opiskelija ei osallistu projektityön pienryhmän työskentelyyn tai hänen työpanoksensa jää vähäiseksi. Projektisuunnitelma on puutteellisesti jäsennetty, eikä sisällä projektin rakenteeseen ja vaiheisiin liittyviä seikkoja. Valintoja ei ole suunnitelmassa perusteltu tai se on tehty puutteellisesti. Projektikokouksia ei järjestetä tai siinä ei käsitellä projektin kannalta oleellisia seikkoja. Projektikokouksessa käsiteltyjä asioita ei dokumentoida tai ne dokumentoidaan puutteellisesti. Projektia ei toteuteta suunnitelmallisesti. Projektin raportti on puutteellisesti jäsennetty, eikä sisällä kattavasti vaiheiden ja toimintojen kuvausta ja tehtyjen valintojen perusteluja. Projektin arviointia ei tehdä tai se ei kohdistu projektin suunnittelun ja toteutuksen kannalta oleellisiin asioihin. Projektiyössä ei hyödynnetä tarkoituksenmukaisella tavalla lähdekirjallisuutta.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Vastuuopettajat osasuorituksiin:
Tutkimustyön perusteet: yliopettaja Merja Männistö ja yliopettaja Reetta Saarnio
Projektityön perusteet: lehtori Raija Rajala ja yliopettaja Liisa Kiviniemi
Laadulliset tutkimusmenetelmät: yliopettaja Kati Päätalo ja yliopettaja Tarja Tapio
Määrälliset tutkimusmenetelmät: yliopettaja Heidi Ruotsalainen ja yliopettaja Outi Kajula
Vastuuhenkilöt Seija Kokko
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2022 - 31.07.2023 (SU00BQ14-3043 | RAD21SP)
  • 01.08.2022 - 31.07.2023 (SU00BQ14-3042 | STH21SP)
  • 01.08.2022 - 12.03.2024 (SU00BQ14-3041 | OPT21SP)
  • 01.01.2023 - 31.12.2023 (SU00BQ14-3033 | FTK21SM)
  • 01.08.2023 - 10.03.2024 (SU00BQ14-3046 | OPT22SP)
  • 01.08.2023 - 05.05.2024 (SU00BQ14-3047 | STH22SP)
  • 01.08.2023 - 30.05.2024 (SU00BQ14-3040 | BIO21SP)
  • 01.08.2023 - 31.07.2024 (SU00BQ14-3044 | RAD22SM)
  • 01.01.2024 - 31.12.2024 (SU00BQ14-3045 | BIO22SMU, BIO22SM)
Tiedot haettu 20.5.2024 16:14:50