YAMK-TUTKINTO-OPISKELIJAN OSAAMISEN ARVIOINTIKEHIKKO (2018)

TASOT AMMATILLISEN TIEDON HALLINTA KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIO-OSAAMINEN JOHTAMISOSAAMINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
5

OSAA
 • tuottaa uutta tutkimustietoa työelämän ajankohtaisiin haasteisiin
 • yhdistää tiedon tuottamisessa alansa käsitteitä, tutkimusmenetelmiä ja tietoperustaa itsenäisesti ja laaja-alaisesti
 • käyttää tiedonhakua monipuolisesti tutkimus- ja kehittämistyössä
 • käyttää monipuolisesti kansainvälisiä ja kansallisia ajantasaisia asiantuntijatietoon perustuvia lähteitä ja perustelee niiden valinnan.
 • hallitsee tutkimus- ja kehittämistyön prosessit hyödyntäen tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä.
 • raportoi tutkimus- ja kehittämistyön tulokset innovatiivisesti, selkeästi ja luotettavasti
 • arvioi ja pohtii tulosten merkitystä, luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä monipuolisesti
 • toteuttaa käyttäjälähtöistä kehittämistä uusien palveluiden luomiseksi
 • laatia strategian yhteistoiminnallisesti
 • kehittää strategisen henkilöstöjohtamisen prosesseja
 • kehittää johtamisosaamistaan tulevaisuuden haasteet huomioiden
 • arvioida ja kehittää johtamista, rakenteita ja prosesseja
 • toimia projektin johtajana
 • suunnitella ja kehittää hankintatoimintaa ja myyntiprosessia organisaation strategian ja arvojen mukaisesti
 • arvioida liiketoimintamahdollisuuksia ja kehittää ideasta liiketoimintaa
3

OSAA
 • soveltaa alansa käsitteitä ja teoreettista tietoa työelämän eri tilanteissa
 • arvioida omaan alaan liittyvää tietoa kriittisesti ja monialaisesti
 • hyödyntää tiedonhakua tutkimus- ja kehittämistyössä
 • käyttää kansainvälisiä ja kansallisia ajantasaisia asiantuntijatietoon perustuvia lähteitä ja perustelee niiden valinnan
 • erottelee tutkimus- ja kehittämistyön prosesseja ja menetelmiä.
 • raportoi tutkimus- ja kehittämistyön tulokset selkeästi ja luotettavasti
 • arvioi ja pohtii niiden merkitystä, luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä.
 • soveltaa käyttäjälähtöisen kehittämisen periaatteita ja käyttää siihen soveltuvia menetelmiä
 • arvioida organisaation strategiaa ja strategiaprosessia
 • arvioida strategisen henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaation menestyksen kannalta
 • käyttää projektin johtamisen menetelmiä
 • arvioida omaa johtamisosaamistaan ja tunnistaa kehittämiskohteita
 • suunnitella ja tehdä hankintoja ja myyntiä organisaation strategian ja arvojen mukaisesti
 • yrittäjyysprosessin päävaiheet ja osaa tunnistaa ja kuvata liiketoimintamahdollisuuksia
1

OSAA
 • käyttää alansa käsitteitä ja teoreettista tietoa perustellen
 • ymmärtää monialaisen tiedon merkityksen omassa osaamisessaan
 • käyttää tiedonhakua tutkimus- ja kehittämistyössä suppeasti
 • käyttää suppeasti ajantasaisia asiantuntijatietoon perustuvia lähteitä ja perustelee niiden valinnan
 • tunnistaa tutkimus- ja kehittämistyön prosesseja ja menetelmiä.
 • raportoi, arvioi ja pohtii tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia suppeasti
 • ymmärtää käyttäjälähtöisen kehittämisen, esim. palvelumuotoilu, periaatteet
 • toteuttaa strategisen henkilöstöjohtamisen prosesseja
 • ymmärtää strategisen johtamisen prosessin
 • johtaa itseään ja osaamistaan
 • organisoida tiimin toimintaa
 • hyödyntää tutkimustietoa johtamisessa ja päätöksenteossa
 • tehdä hankintoja ja ymmärtää erilaiset hankintatavat
 • tunnistaa asiakaspotentiaalin ja osaa toteuttaa myyntiprosessin
 • yrittäjyyden keskeisimmät käsitteet ja osaa etsiä lii ketoimintamahdollisuuksia

Kaikki em. pitää pystyä todentamaan käytännössä / osoittamaan konkreettisesti.

5-tason osaaminen kattaa 1- ja 3-tason osaamiset.