OsaaVa-hanke edistää työelämälähtöisiä koulutuspolkuja varhaiskasvatuksen tarpeisiin kaikilla koulutusasteilla

 

Ammatti ja siihen kouluttautuminen on tämän päivän Suomessa ihmisille yksi merkittävimpiä elämänvaiheita.  Ammatin vaihtamisen pohtiminen ja päätös uuteen ammattiin kouluttautumisesta on iso ihmisen elämän kulkuun vaikuttava asia.

Ensimmäisen ammatillisen opiskelupaikan tai korkeakoulupaikan valinta on tärkeä nivelvaihe eli taitekohta nuoren elämässä. Samalla tavalla ammatin vaihtaminen on nivelvaihe aikuisten ammatillisella urapolulla. Siksi tulevaan ammattiin ja työhön kohdistuu suuria odotuksia. Ihmiset haluavat tehdä työtä, jolla on merkitystä. OsaaVa -Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa on hanke, jonka tavoitteena on kertoa millä tavalla työ varhaiskasvatuksessa on merkityksellistä. Haluamme myös tarjota varhaiskasvatusta vaihtoehtona peruskoulun tai lukion päättäville nuorille, alan vaihtamista suunnitteleville ammattilaisille ja niille, jotka haluavat kehittää osaamistaan varhaiskasvatuksessa.

Kasvun alkulähteillä –varhaiskasvatuksen ammattilaisena

Varhaiskasvatus on pedagogisesti painottunutta kasvatusta, hoitoa ja opetusta. Keskeisessä asemassa on leikki. Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhdessä lapsen ja lapsen vanhemman kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tuetaan lapsen vanhempaa kasvatustyössä. Varhaiskasvatuksen alalle voi kouluttautua monilla eri koulutusasteilla. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset toimivat monilla eri ammattinimikkeillä, perhepäivähoitaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, -sosionomi tai -opettaja, seurakunnan lastenohjaaja ja varhaiskasvatuksen ohjaaja. Kouluttautua voi myös varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi tai päiväkodin johtajaksi. Työpaikkoja tarjoavat esimerkiksi kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, avoin varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus, perhepäivähoito ja seurakunnat.

OsaaVa-hanke

OsaaVa-hankkeen tavoitteena on kehittää siirtymisiä sekä eri koulutusten että koulutuksen ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Päämääränä on poistaa eri koulutusasteiden sisältöjen päällekkäisyyksiä, sujuvoittaa opintopolkua ja helpottaa täydennyskouluttautumista. Toimintaa kehitetään opiskelijalähtöisesti, työelämän tarpeita kuunnellen ja opiskelijoiden ammatillista kasvua ohjaten. Hankkeessa kehitetään menetelmiä koulutuksien kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja edistetään miesten hakeutumista alalle.

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyössä oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämäorganisaatioiden kanssa. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto Oy, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Jaettua asiantuntijuutta ja osaavaa varhaiskasvatusta

Hankkeessa toteutetaan jatkuvaa vuoropuhelua koulutus- ja työelämäorganisaatioiden edustajien sekä potentiaalisten alalle hakeutuvien henkilöiden kanssa. Hanke edistää työelämässä tarvittavan ammattitaidon saavuttamista ja työllistymistä tunnistamalla varhaiskasvatusalan työelämän tarpeet. Yhteistyössä suunniteltavat ja toteutettavat kehittämistoimet edistävät varhaiskasvatusalan uudistettujen tutkinto-ohjelmien toteuttamista toisen asteen oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja Oulun yliopistossa.

Hankkeen kesto

Hankkeen toteutumisaika 1.4.2020–31.5.2022.