Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 65/2020

Hypnosynnytysmenetelmien käyttö saattaa vähentää synnytyksen aikaista kivunkokemusta

Metatiedot

Nimeke: Hypnosynnytysmenetelmien käyttö saattaa vähentää synnytyksen aikaista kivunkokemusta

Tekijä: Blomster Noora; Rainto Satu

Aihe, asiasanat: hypnoosi, kipu, kivunhoito, synnytys, synnytysvalmennus

Tiivistelmä: Naisen elämässä synnytyksen aikana koettu kipu on usein voimakkain kipukokemus. Synnytyskivun voimakkuuteen ja kokemiseen ovat yhteydessä useat tekijät ja synnytykseen liittyvää kipua hoidetaan erilaisin menetelmin lääkkeellisesti ja lääkkeettömästi muilla keinoin.

Suomessa vuonna 2018 synnyttäneistä naisista 92,2 % käytti synnytyksessään jotain kivunlievitysmenetelmää. Epiduraalipuudutusta käytti 50 % ja lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä 41,8 %. Melkein kaikkien kivunlievitysmenetelmien käyttö on kasvanut viime vuosikymmenien aikana huimasti.

Tässä artikkelissa kuvataan hypnosynnytys-käsitettä ja sitä, minkälaisia kivunlievityksellisiä vaikutuksia hypnosynnytystekniikoiden synnytyksenaikaisella käytöllä on. Hypnosynnytyksen filosofia pohjaa ajatukseen synnytyksestä luonnollisena ja normaalina osana naisen elämää, joten tavoitteena on tuoda aiheeseen liittyvää tietoa paitsi opiskelijoiden myös alan ammattilaisten ja raskaana olevien naisten saataville.

Opinnäytetyön tuloksissa hypnosynnytysmenetelmien positiivisia kivunlievityksellisiä vaikutuksia on tuotu esiin lääkkeellisten kivunlievitysmenetelmien vähentymisenä, kivun kokemuksen lieventymisenä ja synnytyksen keston lyhentymisenä. Myös synnytykseen liittyvän pelon ja jännityksen todettiin tutkimuksissa vähentyneen, joka voi olla yhteydessä synnyttävän naisen pelko–jännitys-kipukierteen helpottumiseen.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2020-09-07

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020082763384

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Blomster, N. & Rainto, S. 2020. Hypnosynnytysmenetelmien käyttö saattaa vähentää synnytyksen aikaista kivunkokemusta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 65. Hakupäivä 24.7.2024. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020082763384.

Hypnosynnytys on uusi, vähän tunnettu tapa valmistautua synnytykseen ja synnyttää. Hypnosynnytysmetodit lievittävät alustavien tutkimustulosten mukaan synnytyksen aikaista kipua. Lääkkeellisiä kivunlievityskeinoja käytetään vähemmän hypnosynnyttäjien keskuudessa. Kipu lievittyy myös välillisten ilmiöiden kautta. Synnytys on keskimääräistä lyhytkestoisempi ja kipua aiheuttavia pelon ja ahdistuksen tunteita koetaan vähemmän synnytyksen aikana. 

Kuvituskuva Shutterstock

KUVA: Ink Drop/Shutterstock.com

Synnytyskipu

Naisen elämässä synnytyksen aikana koettu kipu on usein voimakkain kipukokemus Landolt, A.S. & Milling, L.S. 2011. The efficacy of hypnosis as an intervention for labor and delivery pain: A comprehensive methodological review. Clinical Psychology Review 31 (6), 1022–1031. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.06.002. Synnytyskivun voimakkuuteen ja kokemiseen vaikuttavat läheisesti sikiön koko ja asento äidin lantiossa. Synnyttäjästä lähtöisin olevia tekijöitä ovat supistusten voimakkuus, aiemmat kokemukset kivusta ja synnytyksistä sekä synnyttäjän kipukynnys. Sarvela, J. & Volmanen, P. 2019. Synnytyskipu – anestesialääkärin opas potilaalle. Lääkärikirja Duodecim. Hakupäivä 28.5.2020. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00904 Synnytyskipu on lievemmillään synnytyksen alussa, jolloin supistukset ovat kestoltaan lyhyempiä ja niiden välit pitkiä ponnistusvaiheeseen nähden Raussi-Lehto, E. 2017. Matalan riskin synnytys. Teoksessa U. Paananen, S. Pietiläinen, E. Raussi-Lehto & A-M. Äimälä (toim.) Kätilötyö. Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. Otavan Kirjapaino Oy.. Voimakas ja hallitsematon kiputila synnytyksen aikana voi vaikuttaa negatiivisesti synnytyksen kulkuun ja myöhempään synnytyksen jälkeiseen elämään Kulkarni, S. & Tjunan Sia, S. 2014. Hazards of labour pain and the role of non-neuraxial labour analgesia. Trends in Anaesthesia and Critical Care 4 (4), 109–114. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.tacc.2014.04.009. Siksi kätilön on tärkeä auttaa muodostamaan käsitys synnytyksestä, jossa kipu ei ole hallitsematonta ja esitellä sopivia kivunlievitysvaihtoehtoja sekä totuttaa niihin yhdessä synnyttäjän kanssa Raussi-Lehto, E. 2017. Matalan riskin synnytys. Teoksessa U. Paananen, S. Pietiläinen, E. Raussi-Lehto & A-M. Äimälä (toim.) Kätilötyö. Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. Otavan Kirjapaino Oy..

Käytännön työssä on todistettavasti jo vuosikymmenin aikana osoitettu yhteys synnytyspelon ja synnytyskivun välille. Pelko–jännitys-kipukierre syntyy, kun pelon kokemuksen myötä nainen jännittää lihaksiaan aikaansaaden kivun tunteen voimistumisen. Kivun tunteen voimistuminen taas lisää synnytykseen liittyvää pelkoa ja näin kehä sulkeutuu ja kierteen vaikutukset voimistuvat. Dick-Read, G. 2013. Childbirth Without Fear. 4. p. London: Pinter & Martin Ltd.

Suomessa vuonna 2018 synnyttäneistä naisista 92,2 % käytti synnytyksessään jotain kivunlievitysmenetelmää. Epiduraalipuudutusta käytti 50 % ja lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä 41,8 %. Melkein kaikkien kivunlievitysmenetelmien käyttö on kasvanut viime vuosikymmenien aikana huimasti. Kiuru, S. & Gissler, M. 2019. Perinataalitilasto – synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2018. Suomen virallinen tilasto. Tilastoraportti 49/2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hakupäivä  28.5.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121948893 Kansainvälisesti on raportoitu, että synnytykseen liittyviä internethakuja on tehty enenevissä määrin lääkkeettömistä kivunlievitysmenetelmistä Sutton, C.D. & Carvalho, B. 2017. What’s trending now? An analysis of trends in internet searches for labor epidurals. International Journal of Obstetric Anesthesia 30, 52–57. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.ijoa.2017.02.004

Hypnosynnytys

Hypnosynnytys on yhdysvaltalaisen hypnoterapeutin Marie Monganin kehittämä tapa synnyttää. Hypnosynnytys on filosofia, jossa odottava äiti valmentautuu synnytykseen harjoittelemalla itsehypnoosia, jota voi hyödyntää synnytyksen aikana rentoutumisen saavuttamiseksi ja pelko–jännitys-kipukierteen ehkäisemiseksi ja tarvittaessa katkaisemiseksi. Tämän filosofian mukaan nainen synnyttää vauvan lempeästi ja turvallisesti luottaen omiin vaistoihinsa ja kehollisiin tuntemuksiinsa. Synnytyksen ei tarvitse olla kivun- ja tuskantäyteinen kokemus, vaan se nähdään terveellisenä ja turvallisena sekä luonnollisena osana naisen elämää. Mongan, M. 2015. Hypnobirthing, the Mongan Method. 4. p. Deerfield Beach. Florida: Health Communications, Inc.

Hypnosynnytyksessä kipua ajatellaan positiivisessa kontekstissa. Synnytyksen aikana hyödynnetään hengitys, rentoutus, visualisaatio ja syvärentoutusharjoituksia. Keskeistä on myös synnyttäjän asettaminen oman synnytyksensä asiantuntijaksi ja mahdollistaa voimaannuttava ja osallistava synnytyskokemus, jossa myös puolison aktiivinen rooli on tärkeä. Mongan, M. 2015. Hypnobirthing, the Mongan Method. 4. p. Deerfield Beach. Florida: Health Communications, Inc.

Suomessa tarjotaan myös hypnosynnytysvalmennusta. Valmentajien pohjakoulutukset vaihtelevat ja tuovat erilaisia näkökulmia synnytykseen. Suomessa valmennusta järjestetään eri puolella maata pääkaupunkiseudulta Pohjois-Suomeen asti. Hypnosynnytysvalmentajat. Yhteystiedot. Hakupäivä 28.5.2020. https://hypnosynnytys.fi/valmentajat/

Hypnosynnytyksen kivunlievitykselliset vaikutukset

Hypnosynnytystä ja sen vaikutuksia on tutkittu kansainvälisesti vähän. Suomessa tutkimusta aiheesta ei ole lainkaan. Tutkimusten tuloksena ei ole vielä pystytty todentamaan hypnosynnytysvalmennuksen ja hypnosynnytysmetodien kivunlievityksellisiä vaikutuksia yksiselitteisesti. Tutkimuslöydökset kuitenkin antavat lupaavan pohjan jatkotutkimuksille hypnosynnytysmetodien hyödyntämisestä synnytyskivun lievittämiseen.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan osa hypnosynnyttäneistä kokee vähemmän kipua tai kipu koetaan vähemmän intensiivisenä Atis, F.Y. & Rathfisch, G. 2018. The effect of hypnobirthing training given in the antenatal period on birth pain and fear. Complementary Therapies in Clinical Practice 33, 77–84. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.08.004 Huntley, A.L., Thompson Coon, J. & Ernst, E. 2004. Complementary and alternative medicine for labor pain: A systematic review. American Journal of Obstetrics and Gynecology 191 (1), 36–44. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2003.12.008. Hypnosynnytysvalmennuksella on vaikutuksia lääkkeellisten kivunlievitysmentelmien käyttöön synnytyksen aikana. Eniten vaikutuksia on todettu olevan epiduraalipuudutusten käytössä. Hypnosynnytysmetodeja synnytyksessään hyödyntävät käyttävät synnytyksen aikana vähemmän epiduraalipuudutuksia. Tämän lisäksi myös muiden vahvojen kipulääkkeiden käyttö on hypnosynnyttäneillä muita vähäisempää. Landolt, A.S. & Milling, L.S. 2011. The efficacy of hypnosis as an intervention for labor and delivery pain: A comprehensive methodological review. Clinical Psychology Review 31 (6), 1022–1031. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.06.002 Huntley, A.L., Thompson Coon, J. & Ernst, E. 2004. Complementary and alternative medicine for labor pain: A systematic review. American Journal of Obstetrics and Gynecology 191 (1), 36–44. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2003.12.008 Cyna, A.M., Andrew, M.I. & McAuliffe, G.L. 2006. Antenatal Self-hypnosis for La-bour and Child-birth: A Pilot Study. Anesthesia and Intensive Care 34 (4), 464–469. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1177/0310057x0603400402 Tämä ei suoraan kerro, että hypnosynnyttäneet ovat kokeneet synnytyksessään vähemmän kipua, mutta viittaa vahvasti siihen, että vahvalle lääkkeelliselle kivunlievitykselle ei ole ollut yhtä suurta tarvetta muihin synnyttäjiin nähden.

Välillisesti kivunlievityksellisiä vaikutuksia hypnosynnyttäneillä naisilla on ilmennyt synnytyksen keston lyhenemisenä Landolt, A.S. & Milling, L.S. 2011. The efficacy of hypnosis as an intervention for labor and delivery pain: A comprehensive methodological review. Clinical Psychology Review 31 (6), 1022–1031. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.06.002 Atis, F.Y. & Rathfisch, G. 2018. The effect of hypnobirthing training given in the antenatal period on birth pain and fear. Complementary Therapies in Clinical Practice 33, 77–84. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.08.004 ja pelon ja ahdistuksen vähenemisenä Landolt, A.S. & Milling, L.S. 2011. The efficacy of hypnosis as an intervention for labor and delivery pain: A comprehensive methodological review. Clinical Psychology Review 31 (6), 1022–1031. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.06.002 Atis, F.Y. & Rathfisch, G. 2018. The effect of hypnobirthing training given in the antenatal period on birth pain and fear. Complementary Therapies in Clinical Practice 33, 77–84. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.08.004 Downe, S., Finlayson, K., Melvin, C., Spiby, H., Ali, S., Diggle, P., Gyte, G., Hinder., Miller, V., Slade, P., Trepel, D., Weeks, A., Whorwell, P. & Williamson, M. 2015. Self-hypnosis for intrapartum pain management in pregnant nulliparous women: A randomised controlled trial of clinical effectiveness. An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 122 (9). Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1111/1471-0528.13433 Finlayson, K., Downe, S., Hinder, S., Carr, H., Spiby, H. & Whorwell, P. 2015. Unexpected consequences: women’s experiences of a self-hypnosis intervention to help with pain relief during labour. BMC Pregnancy and Childbirth 15 (229). Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1186/s12884-015-0659-0. Koska synnytys on kestänyt vähemmän aikaa, on se vaikuttanut myös suoraan kipukokemuksen kestoon ja näin ollen kipua vähentävästi. Pelko–jännitys-kipukierreteorian mukaan myös pelon ja ahdistuksen väheneminen vaikuttaa välillisesti kipua lievittävästi.

Lopuksi

Kivunlievityksellinen näkökulma on hypnosynnytysfilosofiaan nähden suhteellisen suppea. Hypnosynnytyksen hyötyjä on synnyttäjän lisäksi dokumentoitu tutkimusten mukaan myös vastasyntyneille. Hypnosynnytysfilosofian mukaan vastasyntyneen on tarkoitus syntyä maailmaan lempeästi ja omaan tahtiinsa Mongan, M. 2015. Hypnobirthing, the Mongan Method. 4. p. Deerfield Beach. Florida: Health Communications, Inc.. Tutkimuksissa on osoitettu hypnosynnytyksellä syntyneiden vastasyntyneiden vointia kuvaavien APGAR-pisteiden olevan välittömästi synnytyksen jälkeen keskimääräistä paremmat Landolt, A.S. & Milling, L.S. 2011. The efficacy of hypnosis as an intervention for labor and delivery pain: A comprehensive methodological review. Clinical Psychology Review 31 (6), 1022–1031. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.06.002 Atis, F.Y. & Rathfisch, G. 2018. The effect of hypnobirthing training given in the antenatal period on birth pain and fear. Complementary Therapies in Clinical Practice 33, 77–84. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.08.004.

Synnytyksen kulkuun puututaan myös harvemmin antamalla hypnosynnyttäjille vähemmän synteettistä oksitosiinia voimistamaan supistuksia Landolt, A.S. & Milling, L.S. 2011. The efficacy of hypnosis as an intervention for labor and delivery pain: A comprehensive methodological review. Clinical Psychology Review 31 (6), 1022–1031. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.06.002 Cyna, A.M., Andrew, M.I. & McAuliffe, G.L. 2006. Antenatal Self-hypnosis for La-bour and Child-birth: A Pilot Study. Anesthesia and Intensive Care 34 (4), 464–469. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1177/0310057x0603400402. Turkkilaisessa tutkimuksessa myös välilihan leikkauksia tehtiin hypnosynnyttäjille muihin synnyttäjiin nähden vähemmän Atis, F.Y. & Rathfisch, G. 2018. The effect of hypnobirthing training given in the antenatal period on birth pain and fear. Complementary Therapies in Clinical Practice 33, 77–84. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.08.004.

Hypnosynnytyksen kivunlievityksellisiä vaikutuksia tarkasteltaessa on huomioitava kivun vaikea mitattavuus, koska kipu on subjektiivinen kokemus. Ilmiönä hypnosynnytys on varsin uusi ja vähän tunnettu, mutta sen käytön hyödyt vaikuttavat jo nyt lupaavilta synnytyskokemusta kokonaisvaltaisesti tarkasteltaessa. Kaiken kaikkiaan kokemukset hypnosynnytysmetodien käytöstä synnytyksen aikana olivat positiivisia Atis, F.Y. & Rathfisch, G. 2018. The effect of hypnobirthing training given in the antenatal period on birth pain and fear. Complementary Therapies in Clinical Practice 33, 77–84. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.08.004. Naiset kokivat hypnosynnytysvalmennuksen olevan hyvä lisä lääkkeellisille kivunlievityksille Cyna, A.M., Andrew, M.I. & McAuliffe, G.L. 2006. Antenatal Self-hypnosis for La-bour and Child-birth: A Pilot Study. Anesthesia and Intensive Care 34 (4), 464–469. Hakupäivä 1.7.2020. https://doi.org/10.1177/0310057x0603400402

Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön:

Blomster, N. 2020. Hypnosynnytys. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020053115665

Lähteet